KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
A legutóbb bekerült anyagok:

De statu ecclesiae Pannonicae libri VII. / Stephani Salagii

megnyitás2006/11/24

A pécsi székesegyház : Különös tekintettel falfestményeire : Műtörténeti tanulmány / irta Gerecze Péter

megnyitás2006/11/24

Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich für das Jahr 1856

megnyitás2006/11/24

A pécs-egyházmegyei r. kath. tanitók névtára : Magyarország fennállásának ezredik évétől kezdve

megnyitás2006/11/24

Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve : 1706-1709 : Függelék: gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyzőkönyve, 1708. / közli Thaly Kálmán

megnyitás2006/11/24

A' tsillagos égnek és a' Föld golyóbissának az ő tüneménnyeivel eggyütt való természeti előadása, 's megesmértetése. / kiadta Varga Márton

megnyitás2006/11/24

A' gyönyörü természet' tudománnya / magyarázta a' Tüneményekböl, és az új feltalálásokból Nemzete, 's az Ifjúság javára Varga Márton

megnyitás2006/11/24

Tanulmányok : Filozófia : A szerző arcképével / Alexander Bernát

megnyitás2006/11/24

Geschichte der Deutschen in Ungarn : Ein deutsches Volksbuch / von Raimund Friedrich Kaindl

megnyitás2006/11/24

Szerb szózat a magyar nemzethez / irta Ergovics Uros

megnyitás2006/11/24

Bé vezetés a' diplomatikába vagy is az oklevél esméret tudományába / mellyet tt. Schwartner Márton úr után, némelly változtatásokkal 's hasznos bővitésekel magyar nyelven ki adott Perger János

megnyitás2006/11/24

Formulae solennes styli in Cancellaria, Curiaque Regum, foris minoribus, ac locis credibilibus, authenticisque Regni Hungariae olim usitati / quas in subsidibum diplomaticae, ac veteris iurisprudentiae Hungaricae potissimum practicae ante-Verböczianae e coaevis codicibus manuscriptis collectas edidit Martinus Georgius Kovachich Senquiciensis

megnyitás2006/11/24

A magyarság keletkezése és gyarapodása / irta Vámbéry Ármin

megnyitás2006/11/24

Juris prudentia practica seu commentarius novus in jus Hungaricum / compositus a Stephano Huszty

megnyitás2006/11/24

A magyarság bölcsőjénél : A magyar-török rokonság kezdete és fejlődése / Vámbéry Ármin

megnyitás2006/11/24

A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyüjteménye

megnyitás2006/11/24

A székely határőrség szervezése 1762-64-ben : Okírattárral (1761-1790) / írta és szerk. Szádeczky Lajos

megnyitás2006/11/24

Emlékezzünk eleinkről / Takáts Sándor

megnyitás2006/11/24

A török hódoltság korából / Takáts Sándor

megnyitás2006/11/24

Szegény magyarok / Takáts Sándor

megnyitás2006/11/24

Régi magyar kapitányok és generálisok / Takáts Sándor

megnyitás2006/11/24

Huszonöt év Magyarország történelméből. : 1823-1848. / irta Horváth Mihály

megnyitás2006/11/24

Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben / irta Horváth Mihály

megnyitás2006/11/24

Statistik des Königreichs Ungern : Ein Versuch / von Martin v. Schwartner

megnyitás2006/11/24

Gróf Károlyi Sándor önéletirása és naplójegyzetei ; Pulay Jánosnak a szathmári békességről irt munkája / kiadta Szalay László

megnyitás2006/11/24

A Frangepán család oklevéltára

megnyitás2006/11/24

Magyarország melléktartományainak oklevéltára = Codex diplomaticus partium Regno Hungariae adnexarum

megnyitás2006/11/24

A Váradi Káptalan legrégibb statutumai / a Váradi Káptalan megbizásából közrebocsátja Bunyitay Vincze

megnyitás2006/11/24

Magyarországi városok régi számadáskönyvei : Selmeczbánya, Pozsony, Beszterczebánya, Nagyszombat, Sopron, Bártfa és Kőrmöczbánya városok levéltáraiból / a Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának megbizásából közli Fejérpataky László

megnyitás2006/11/24

Szláv törekvések és a magyar elem. / irta Sz. I.

megnyitás2006/11/24

Dél-Magyarország vagy az ugynevezett Bánság külön történelme / irta Böhm Lénárt

megnyitás2006/11/24

In Romanorum iter per Pannoniae ripam a Tauruno in Gallias ad Leg. XXX. usque, ut illud in Antonini itinerario postremis Wesselingi curis edito describitur, commentarius geographicus occasione repertarum columellarum milliarium concinnatus opera et studio / Stephani Shoenwisner

megnyitás2006/11/24

Szerb történelmi repertorium / ... irja Margalits Ede

megnyitás2006/11/24

Politikai igazgatás, avagy a' magyar országi tekintetes nemes vármegyék' politikai szerkeztetésének és igazgatások módjainak, úgy nem külömben azon nemes megyék, melly politikai igazgató székek által, és miképpen való kormányoztatásoknak rövid leirása. : kiadta Puky Károly

megnyitás2006/11/24

Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akademia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspi tenger keleti partján Khívába, Bokharába és Szamarkandra tett és leirt / Vámbéry Ármin

megnyitás2006/11/24

Logika : Az igazság elméletének alapvonalai / Pauler Ákos

megnyitás2006/11/24

Rajzok a török világból / Takáts Sándor

megnyitás2006/11/24

Historia critica regum Hungariae, stirpis Austriacae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum diplomatumque concinnata a Stephano Katona

megnyitás2006/11/20

Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum concinnata a Stephano Katona

megnyitás2006/11/20

Historia critica regum Hungariae stirpis Arpadianae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum concinnata a Stephano Katona

megnyitás2006/11/20

A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. : Első rész. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2006/04/22

Szamosközy István történeti maradványai 1566-1603. / az erdélyi fejedelmek birtokában volt eredeti példányról kiadta Szilágyi Sándor

megnyitás2006/03/20

Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból

megnyitás2006/03/17

Történelmi naplók. 1663-1719. : Ottlÿk György önéletírása ; Bártfai követek naplója az ónodi gyűlésről ; Gr. Teleki Mihály és Pápai János nándor-fejérvári követségének diariuma ; Ifjabb Tsétsi János havi krónikája ; Bivolínyi István töredék-naplója ; Ritter György János sopronyi emlékirata / közli Thaly Kálmán

megnyitás2006/03/16

Késmárki Tököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes irásai / közli Thaly Kálmán

megnyitás2006/03/16

Késmárki Tököly Imre naplója 1693. 1694. évekből / az eredeti kéziratból közli Nagy Iván

megnyitás2006/03/14

Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből / közli Torma Károly

megnyitás2006/03/14

Ghymesi Forgách Ferencz nagyváradi püspök magyar historiája 1540-1572 Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt / a herczeg Esterházy-féles kéziratból közli Majer Fidél ; bévezette Toldy Ferencz

megnyitás2000/60/31

Baronyai Decsi János magyar historiája 1592-1598. / a szerző életével közli Toldy Ferencz

megnyitás2006/03/14

Magyar történelmi okmánytár londoni könyv- és levéltárakból

megnyitás2006/03/14

Nicolai Oláh Ludovico IIo regi Hungariae et Mariae reginae a secretis, Ferdinandi I cancellarii, dein archiepiscopi Strigoniensis primatis Regni Hungariae et locumtenentis regii codex epistolaris MDXXVI-MDXXXVIII. / recensuit Arnoldus Ipolyi

megnyitás2006/03/14

Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb magy. orsz. cancellár esztergomi érsek-primás és kir. helytartó levelezése / közli Ipolyi Arnold

megnyitás2006/03/14

Br. Apor Péter verses művei és levelei (1676-1752.) / szerk. Szádeczky Lajos

megnyitás2006/03/13

Altorjai b. Apor Péter munkái / közli Kazinczy Gábor

megnyitás2006/03/13

Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák, történeti maradványai / összeszedte s jegyzetekkel és oklevéltárral kísérve kiadta Szilágyi Sándor

megnyitás2006/03/13

Szerémi György II. Lajos és János királyok házi káplánja emlékirata Magyarország romlásáról 1484-1543. / közli Wenzel Gusztáv

megnyitás2006/03/13

Magyar történelmi okmánytár, a Brüsseli Országos Levéltárból és a Burgundi Könyvtárból / összeszedte s lemásolta Hatvani Mihály

megnyitás2006/03/10

Alvinczi Péter okmánytára = Diplomatarium Alvinczianum

megnyitás2006/03/10

Adattár Délmagyarország XVIII. századi történetéhez / ... szerk. Baróti Lajos

megnyitás2006/03/07

Chronica minora : I. Chronicon Posoniense ; II. Magistri Rogerii Carmen miserabile ; III. Adnotationes historicae ; IV. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex ; V. Petri Ransani Epitome rerum Hungaricarum / recensuit, et disquisitionem de anno natali S. Stephani regis adiecit M. Florianus ; auspiciis et sumtibus Academiae Scientiarum Hungaricae

megnyitás2006/03/03

Chronicon Dubnicense : Cum codicibus Sambuci Acephalo et Vaticano, cronicisque Vindobonensi picto et Budensi accurate collatum ; Accesserunt II. Adnotationes chronologicae seculi XII et XIII-i ; III. Chronicon Monacense ; IV. Chronicon Zagrabiense et Varadiense ; V. Joannis de Vtino brevis narratio de regibus Hungariae / recensuit et praefatus est M. Florianus

megnyitás2006/03/03

Chronica Hungarorum : I. magistri P. Belae regis notarii ; II. magistri Simonis de Keza ; Gesta Hungarorum : III. Chronicon pictum Vindobonense / ad fidem codicum recensuit, observationes, disquisitionem de aetate Belae regis notarii, et animadversiones criticas adiecit M. Florianus

megnyitás2006/03/03

Vita sanctorum Stephani regis et Emerici ducis / ad fidem codicum seculi XII, XIII et XV-i recensuit, nonnulla eiusdem aetatis monumenta, disquisitionesque criticas adiecit M. Florianus

megnyitás2006/03/03

Régi magyar szakácskönyvek / közli Radvánszky Béla

megnyitás2006/03/03

Udvartartás és számadáskönyvek / közli Radvánszky Béla

megnyitás2006/03/02

A magyarhoni protestáns egyház története : A művelt közönség számára / Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József közreműködésével szerk. Zsilinszky Mihály

megnyitás2006/03/01

A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára / a család megbizásából kiadja gróf Károlyi Tibor ; sajtó alá rendezi Géresi Kálmán

megnyitás2006/03/01

Annus a nativitate Salvatoris nostri Jesu Christi [...] communis dierum [...] stylo gregoriano, et juliano deductus, sive calendarium in usum utriusque ecclesiae, exhibens seriem festorum, profestorum, & jejuniorum ; Observationes deinde astronomicas ad meridianum Budensem, & elevationem poli 47. gr. 30. m. reductas ; Dies item nundinarum, postarum cursum, tabellas censuum, valorem aureorum, etc. etc.

megnyitás2006/02/13

Introductio in artem diplomaticam praecipue Hungaricam : Cum III. tabulis aeri incisiis / Martini Schwartner

megnyitás2006/02/09

De regno, regibusque Slavorum : atque cum prisci civilis, et ecclesiastici, tum hujus aevi statu gentis Slavae anno Christi MDCCLXXX. cum permissu superiorum / Georgii Papanek

megnyitás2006/01/13

Historia brevis venerabilis Capituli Cathedralis Ecclesiae Quinque-Ecclesiensis a prima ejusdem origine usque finem anni 1838. concinnata / per Paulum Aigl

megnyitás2006/01/12

Damiani Fuxhoffer benedictini Pannonii Monasteriologiae regni Hungariae libri duo totidem tomis comprehensi / recognovit ad fidem fontium revocavit et auxit Maurus Czinár

megnyitás2006/01/11

Geographica descriptio comitatus Baranyensis Inferiori Hungariae Transdanubianae ingremiati nec non epitome vicissitudinum, et rerum memorabilium comitatus Baranyensis et liberae regiaeque urbis Quinque-Ecclesiensis / per Georgium Papanek ... concinnata

megnyitás2006/01/11

Magyarország' ekkorig ismeretes pénzei, lerajzolva, történeti 's pénztudományi kútfők után megmagyarázva / előterjeszti Rupp Jakab

megnyitás2006/01/11

Notitia Hvngaricae rei nvmariae ab origine ad praesens tempvs / avctore Stephano Schoenvisner

megnyitás2006/01/11

Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújitás korából

megnyitás2006/01/10

Universalis schematismus ecclesiasticus venerabilis cleri romano- et graeco-catholici saecularis et regularis incliti Regni Hungariae Partiumque eidem adnexarum nec non Magni Principatus Transilvaniae / sub benigno-gratiosa protectione excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici per Aloysium Reesch de Lewald pro anno 1842/3 redactus

megnyitás2006/01/09

Archivum Rákóczianum = II. Rákóczi Ferencz levéltára

megnyitás2006/01/06

Nyelvemléktár : Régi magyar codexek és nyomtatványok

megnyitás2006/01/04

Prolegomena in historiam episcopatvs Qvinqveecclesiarvm / Josephi Koller

megnyitás2006/01/03

Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején : A pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve = Geographia ecclesiastica Hungariae ineunte saeculo XIVo : E tabulis rationes collectorum pontificiorum a. 1281-1375 referentibus eruta digesta illustrata / ... szerk. Ortvay Tivadar = ... edidit Theodorus Ortvay

megnyitás2005/01/25

Magyar erdészeti oklevéltár : Magyarország ezredéves fennállásának emlékére / kiadja az Országos Erdészeti Egyesület ; szerk. és történeti bevezetéssel ellátta az egyesület megbizásából Tagányi Károly

megnyitás2005/01/21

A Nagy Per : Mely ezer éve folyik s még sincs vége / Eötvös Károly

megnyitás2005/01/20

Pécsnek középkori régiségei / irta Henszlmann Imre

megnyitás2005/01/19

[Schematismus Quinque-Ecclesiensis]

megnyitás2005/01/17

Conspectus almae Dioecesis Quinque-Ecclesiensis

megnyitás2005/01/17

Catalogus venerabilis cleri almae Dioecesis Quinque-Ecclesiensis

megnyitás2005/01/17

Schematismus venerabilis cleri Dioecesis Jauriensis

megnyitás2005/01/17

Kais. königl. Militär-Schematismus

megnyitás2004/12/18

Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthums

megnyitás2004/12/18

Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok / ... közrebocsájtja Barabás Samu

megnyitás2004/12/16

A községi közigazgatás kézikönyve. : Községi és körjegyzők, községi előljárók, szolgabirák, megyebizottmányi tagok, adó és katona ügygyel foglalkozók, ügyvédek, lelkészek, tanitók; de különösen község jegyzői vizsgára készülők részére : Elméleti és gyakorlati utmutató / a legujabb törvények alapján irta Dobozi István

megnyitás2004/12/15

Székely oklevéltár

megnyitás2004/12/15

A' közigazság törvénye Magyarhonban / írta Frank Ignácz

megnyitás2004/12/13

A Pécsi Püspöki Tanitóképző-Intézet történelmének rövid vázlata. / hazánk ezredéves fennállásának emlékére irta és kiadta Döbrőssy Alajos

megnyitás2004/12/09

Baranyamegye tanügyi állapota, tekintettel a megye tanügye emelése körül tett kormányi intézkedésekre a lefolyt 8-9 év alatt. / egybeállitotta és irta Halász István

megnyitás2004/12/09

A m. k. pécsi 8-ik honvéd huszár ezred története / ... összeállította Matiegka Lipót

megnyitás2004/12/09

Albrecht főherczeg Ő Fensége bellyei uradalmának leirása / kiadja az országos magyar gazdasági egyesület

megnyitás2004/12/08

A negyvenéves Pécsi Dalárda története (1862-1902) / ... irta Haksch Lajos

megnyitás2004/12/08

A középkori várak különös tekintettel Magyarországra / Könyöki József ; ... sajtó alá rendezte Nagy Géza

megnyitás2004/12/07

A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája / ... szerk. és kiadja az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/12/06

Repertorium locorum objectorumque in XII. tabulis mappae Regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae, et Confiniorum Militarium Magni item Principatus Transylvaniae occurrentium / quas aeri incisas vulgavit Joannes Lipszky de Szedlicsna

megnyitás2004/12/06

Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 1720-21. / ... szerk. és kiadja az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/12/02

A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeirás eredményei : 5 grafikai táblázattal / ... szerk. és kiadja az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/12/02

A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása / a Magyar Tudományos Akademia megbizásából készítette Hunfalvy János

megnyitás2004/12/02

A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig : Történeti tanúlmány / Fraknói Vilmos

megnyitás2004/12/01

A zsidók története Magyarországon / irta Kohn Sámuel

megnyitás2004/12/01

Magyarország bányászatának kritikai története. / irta Wenzel Gusztáv

megnyitás2004/12/01

A magyar birósági szervezet és perjog az árpád-házi és a vegyes-házi királyok alatt. / Hajnik Imre

megnyitás2004/12/01

A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára / ... közli a Magyar Történelmi Társulat

megnyitás2004/12/01

Horvát történelmi repertorium / a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának megbizásából irja Margalits Ede

megnyitás2004/11/26

Bevezetés a filozófiába / irta Pauler Ákos

megnyitás2004/11/25

A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Tizedik rész. Végeredmények összefoglalása : 24 grafikai térképpel. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/11/25

A magyar korona országainak 1904. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/11/25

Magyarországi boszorkányperek oklevéltára / ... szerk. Komáromy Andor

megnyitás2004/11/24

Századunk névváltoztatásai : Helytartósági és miniszteri engedélylyel megváltoztatott nevek gyűjteménye 1800-1893. / eredeti okmányok alapján összeállította a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság egyik igazgató-választmányi tagja [Szentiványi Zoltán]

megnyitás2004/11/22

Görgey Arthur a számüzetésben 1849-1867 / eredeti levelek fölhasználásával irta Görgey István

megnyitás2004/11/22

Görgey Arthur ifjusága és fejlődése a forradalomig / irta Görgey István

megnyitás2004/11/22

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai / a M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának megbizásából ford. és jegyzetekkel kisérte Karácson Imre

megnyitás2004/11/19

Dictionarium Latino-Hungaricum, succum, & medullam purioris Latinitatis, ejusque genuiam in Linguam Hungaricam conversionem, ad mentem, & sensum proprium scriptorum classicorum exhibens / ... coactum a Francisco Páriz Pápai ; nunc vero ... intentione, ac labore Petri Bod

megnyitás2004/11/19

Történelmi tár : Évnegyedes folyóirat

megnyitás2004/11/12

Szigetvár története / Biedermann Rezső báró megbizásából és nagylelkűségéből irta Németh Béla

megnyitás2004/09/21

Értekezések a történelmi tudományok köréből : [8. kötet]

megnyitás2004/03/03

Értekezések a történelmi tudományok köréből : [7. kötet]

megnyitás2004/03/03

Értekezések a történelmi tudományok köréből : [6. kötet]

megnyitás2004/03/03

Értekezések a történelmi tudományok köréből : [5. kötet]

megnyitás2004/03/02

Értekezések a történeti tudományok köréből : [3. kötet]

megnyitás2004/03/02

Értekezések a történeti tudományok köréből : [2. kötet]

megnyitás2004/03/02

Szent Ágoston hippói püspöknek az Isten városáról írt XXII. könyve / [...] ford. a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája.

megnyitás2004/02/24

Historia episcopatus Quinqueecclesiarum / Josephi Koller

megnyitás2004/02/24

A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. : Második kötet. : Gazdaczimtár / szerk. és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/02/23

Magyarország tiszti névtára : 1863

megnyitás2004/02/23

Directio methodica processus ivdiciarii ivris consuetudinarii, inclyti regni Hungariae = Rövid igazgatas a' nemes Magyar Orszagnak es hozzá tartozó részeknek szokott törveny folyasirol / per Joannem Kithonich ; mellyet deákbol magyar nyelvre forditott Kaszoni Janos

megnyitás2004/02/20

A brief account of some travels in divers parts of Europe, viz. Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carniola, and Friuli : Through a great part of Germany, and The Low-Countries. Through Marca Trevisana, and Lombardy on both sides the Po. [...] / by Edward Brown

megnyitás2004/02/18

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [20. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [19. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [18. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [17. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [16. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [14. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [11. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [10. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [8. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [7. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [6. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [5. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [4. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [3. kötet]

megnyitás2004/02/17

Értekezések a Magyar Tud. Akademia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből : [1. kötet]

megnyitás2004/02/17

A magyar szent korona országainak bűnügyi statisztikája az 1904-1908. évekről : Négy grafikai térképpel. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/02/05

Fiume hajó- és árúforgalma az 1908. évben. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/02/05

A magyar szent korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/02/05

A magyar szent korona országainak malomipara az 1906. évben. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/02/05

Fiume hajó- és árúforgalma az 1906. és 1907. években. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/02/05

A magyar szent korona országainak 1906. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/02/05

A magyar szent korona országainak 1901-1905. évi külkereskedelmi forgalma. : Első rész. Az egyes árúk forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/22

A magyar szent korona országai rákos betegeinek statisztikája / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal ; az általános jelentést irta Dollinger Gyula

megnyitás2004/01/22

A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Kilenczedik rész. A népesség ház- és földbirtokviszonyai. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/22

A magyar korona országainak 1905. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/22

A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Nyolczadik rész. Közszolgálati ágak és szabadfoglalkozások. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/22

A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Hetedik rész. A népesség foglalkozása a főbb demografiai adatokkal egybevetve. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/22

A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Hatodik rész. Az ipar körébe tartozó tisztviselő- és egyéb segédszemélyzet munkaideje és munkabére. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/22

A magyar korona országainak 1903. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/22

A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Ötödik rész. A népesség foglalkozásának némely részletei és a vállalati statisztika. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/09

A magyar korona országainak halandósági táblázata az 1900. évi népszámlálási és az 1900. és 1901. évi népmozgalmi adatok alapján. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/09

A magyar korona országainak vasutjai az 1900., 1901. és 1902. évben. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/09

A magyar korona országainak 1902. évi külkereskedelmi forgalma / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/09

A magyar szent korona országainak 1901. évi népszámlálása : Harmadik rész. A népesség részletes leirása / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/09

A magyar korona országainak 1901. évi mezőgazdasági termelése / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/09

A magyar korona országainak 1901. évi külkereskedelmi forgalma / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás2004/01/09

Magyarországi török kincstári defterek / forditotta Velics Antal ; bevezetéssel ellátta és sajtó alá rendezte Kammerer Ernő

megnyitás2003/12/23

Magyarország helységnévtára : tekintettel a közigazgatási, népességi és hitfelekezeti viszonyokra. = Ortslexicon von Ungarn : Mit Bezug auf dir politische und kirchliche Eintheilung der Bevölkerung / szerk. Dvorzsák János = redigirt von Johann Bpt. Dvorzsák

megnyitás2003/11/05

Az I. Cs. K. Szab. Dunagőzhajózási Társulat Pécs melletti kőszénbányái. / a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXVII. Vándorgyűlése tagjainak felajánlja a Társulat.

megnyitás2003/10/30

Baranya vármegyének orvosi helyirata / szerzé Hölbling Miksa

megnyitás2003/10/22

Baranya. : Emlékirat, mellyel a' Pécsett MDCCCXLV. aug. elején összegyült magyar orvosok és természetvizsgálóknak kedveskedik nagykéri Scitovszky János, pécsi püspök, cs. k. valóságos benső titkos tanácsnok, a' szépművészetek, bölcsészet és hittudományok' tanára, a' kir. magyar természettudományi, római t. arcadiai társulat' tagja, a' m. orvosok és természetvizsgálók' VI nagy gyülésének elnöke. / szerkeszté Haas Mihály

megnyitás2003/10/22

Baranya multja és jelenje / szerk. Várady Ferencz

megnyitás2003/10/21

Emléklapok Pécs sz. kir. város multjábol és jelenéből / szerk. Ágh Timót

megnyitás2003/10/20

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle

megnyitás2003/09/30

Ungarn, in welchem die vorzueglichsten Oerter des Landes in alphabetischer Ordnung angegeben, ihre Lage bestimmt, und mit kurzen Nachrichten, die im gesellschaftlichen Umgange angenehm und nuezlich sind, vorgestellet werden. / von Johann Matthias Korabinszky

megnyitás2003/09/30

Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis [...] / per Josephum Brüsztle

megnyitás2003/09/30

A Pécsi Egyetem : Székfoglaló / Békefi Remig rendes tagtól

megnyitás2003/09/30


további dokumentumok a katalógusban

© PTE Könyvtára, 2003-2024. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM