KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[3]
 {titlepage}
[1]
 ELŐSZÓ.
[5]
 ELSŐ KÖNYV A MAGYAR KIRÁLYI KEGYÚRI JOG SZENT ISTVÁNTÓL AZ 1403-IK ÉVI SZAKADÁSIG.
[7]
 I. Szent István apostoli követsége. - Hatásköre. - Személyes természete. Utódaina kegyúri állása. - A királyi prépostságok és apátságok.
15
 II. Az egyházi állások betöltése választás útján. - A főpapi székek betöltése Magyarországon. - Az investitura-harcz visszahatása Magyarországra.
20
 III. A káptalani választások Magyarországon. - A király hozzájárulásának szükségessége. - A pápához intézett királyi előterjesztések. - A pápai megerősítés, illetve kinevezés.
28
 IV. Az esztergomi és kalocsai érseki székek esetei a XIII. században.
36
 V. A magyarországi püspöki székek betöltése a XIII. században.
38
 VI. A magyar király bemutatási joga a többi egyházi javadalmakra. A magyar király az ország összes egyházainak kegyura. - A királyi kegyuraság és a magán kegyuraság. - A főpapi javadalmak kezelése az üresedés idején. - A jus spolii.
44
 VII. A pápai javadalom adományozások. - A reservátiók.
48
 VIII. A királyi kegyuri-jog Róbert Károly uralkodása alatt.
62
 IX. A kegyuri jog Nagy Lajos uralkodása alatt.
71
 X. A visszahatás a pápai reservatiókkal szemben. - IX. Bonifácz magatartása. - Zsigmond király választási hitlevele. - Zsigmond első fellépése a bullások ellen. Az 1397-ik évi törvény.
[85]
 MÁSODIK KÖNYV. A MAGYAR KIRÁLYI KEGYURI JOG AZ 1403. ÉVI SZAKADÁSTÓL HUNYADI JÁNOSNAK A KORMÁNYZÓSÁGRÓL LELÉPTÉIG. (1452.)
[87]
 I. IX. Bonifácz actiója Nápolyi László ellenkirály érdekében. - Zsigmond felmondja IX. Bonifácznak az engedelmességet. - A magyarországi clérus magatartása.
93
 II. Zsigmond czélzatai. - Az 1404. ápril 6-iki statutum. - A király rendelkezései az egyházi javadalmak ügyében. - IX. Bonifácz magatartása.
97
 III. VII. Incze viszonya Magyarországhoz. - Zsigmond püspököket nevez ki. - Zsigmond kiengesztelődése a szent-székkel. - Királyi és pápai rendelkezések főpapi székek betöltése körül.
104
 IV. XXIII. János trónralépte, Zsigmond követsége a pápához. - Előterjesztése - A pápa magatartása. - A kiegyezés. - A magyarországi javadalmak betöltése XXIII. János alatt.
116
 V. A konstanczi zsinat kiváltságlevele. - A veszprémi püspök és a vránai perjel javára kiállított királyi adománylevelek. - A veszprémi káptalan magatartása a királyi kinevezésekkel szemben.
122
 VI. Az egyházi javadalmak betöltésének ügye a konstanczi zsinaton. - A német nemzettel kötött concordatum. - A magyarországi egyházi javadalmak betöltése Zsigmond utolsó éveiben, Albert és Ulászló királyok alatt.
140
 VII. Az 1445-ik évi országgyűlés végzései az egyházi javadalmak betöltése körül. - A püspöki székek és káptalani javadalmak betöltése az interregnum alatt.
144
 VIII. Hunyadi János kormányzó hatásköre a kegyuri jog terén. - Az 1446 és 1447-ik évi országgyűlésének törvényei. - Hunyadi János viszonya IV. Eugén és V. Miklós pápákhoz. - A zágrábi püspöki szék betöltése körül támadott bonyodalom. - A kalocsai érseki szék betöltése.
158
 IX. A kisebb egyházi javadalmak betöltése Hunyadi János kormányzósága idejében.
163
 X. A dömösi prépostság ügyében V. Miklós pápa és Hunyadi János között támadott conflictus.
173
 XI. Hunyadi János egyház-politikája eredményeinek méltatása, szemben az Európa egyéb országaiban fennáló helyzettel.
[177]
 HARMADIK KÖNYV. A MAGYAR KIRÁLYI KEGYURI JOG V. LÁSZLÓ TRÓNRALÉPTÉTŐL A MOHÁCSI VÉSZIG.
[179]
 I. A királyi kegyuri jog gyakorlása V. Lászlü alatt. - A zágrábi bonyodalom. - A kalocsai érsekség betöltése. - A királyi kegyuri jognak a főpapi székek betöltése tekintetében világos elismerése. - A kisebb egyházi javadalmak betöltése.
185
 II. Mátyás király első rendelkezései a püspöki székek betöltése tekintetében. - A zágrábi bonyodalom. - Főpapi kinevezések. - II. Pál kisérlete a királyi kegyuri jog megszoritására - Az esztergomi érsekség betöltése.
199
 III. A Beckensloer primás szökése következtében támadott bonyodalmak. Aragoniai János és Esztei Hippolyt kineveztetése az esztergomi érsekségre. - A modrusi és zengi conflictusok. - A kisebb javadalmak betöltése Mátyás uralkodása alatt.
209
 IV. II. Ulászló és II. Lajos uralkodása alatt az országgyűlések egyházi vonatkozású végzései. - A királyi kegyuri jog gyakorlása Mátyás halálától a mohácsi vészig.
225
 V. Az egyházi biráskodás terén Magyarország kiváltságos helyzete.
[231]
 NEGYEDIK KÖNYV. A MOHÁCSI VÉSZTŐL A VÉCSI BÉKEKÖTÉSIG 1526-1606.
[233]
 I. A két király eljárása az egyházi javadalmak adományozása körül. Oláh Miklós kisérlete az egyházi törvények érvényesítésére. - A magyarországi országgyűlések vallásügyi törvényei. - Az erdélyi országgyűlések vallásügyi törvényei.
249
 II. A szent-szék állása a két király irányáben. - A kinevezett magyarországi főpapok megerősítésének ügye. - Delfino bíbornok térítvénye. A magyar tanácsodok és az országgyűlés föllépése az idegen főpap ellen.
258
 III. Miksa király igényei az egyházi javadalmak megadóztatására. - A magyarországi "czimzetes" püspökségek betöltésének ügye. - Az esztergomi ésekség hosszú üresedése. - A szent-szék igyekezetei az érsekség betöltésének kieszközlésére.
274
 IV. A szent-szék magatartása szemben azzal a magyarországi gyakorlattal, mely szerint a kinevezett főpapok a pápai megerősírés előtt a főpapi czím, javadalom és joghatóság birtokába léptek. - Gesualdo bíbornok előterjesztése a magyar király kegyúri jogának természete és kiterjedése felől. - A magyar főpapok véleménye ezen ügyről. - A szent szék igyekezetei az egyetemes egyházi jog elveinek érvényesítésére. - A királyi udvarnál a főpapi javadalmak betöltése körül követett eljárás. - Az erdélyi fejedelmtől. - Az elpusztúlt egyházi javadalmak. - A főpapok végrendelkezési joga.
[299]
 ÖTÖDIK KÖNYV. FORGÁCS FERENCZ ÉS PÁZMÁNY PÉTER KORA. 1606-1637.
[301]
 I. A czímzetes püspökségek és a jezsuiták ügye a bécsi tárgyalásokban és az 1608-ik évi országgyűlésen. - Forgács Ferencz prímás magatartása a királyi kegyúri jog tárgyábanfelmerült kérdésekkel szemben. - A kath. státus föllépése Pázmány Péternek primássá kineveztetése érdekében. Az egyházi javadalmak elidegenítése. - Összeütközések a szent-szék és a korona között.
322
 II. A czímzetes püspökségek kérdése Rómában. - A corbáviai, váradi és rosoni püspökségek betöltése. - A bosniai püspökség ügye.
333
 III. Az erdélyi püspökség visszaállítására és betöltésére czélzó törekvések. Pázmány Péter emlékiratai a királyi kegyúri jogról és az erdélyi püspökségről.
342
 IV. III. Ferdinánd ifjabb király kisérlete az "apostoli" czím megszerzésére. Pázmány álláspontja. - Tárgyalások a szent-székkel.
[349]
 HATODIK KÖNYV. PÁZMÁNY HALÁLÁTÓL MAGYARORSZÁGNAK A TÖRÖK JÁROM ALÓL FELSZABADÍTÁSÁIG.
[351]
 I. III. Ferdinánd magatartása. - A szent-szék álláspontja nem változik. Jakusics egri püspök küldetése Rómába 1644-ben. - A Szilveszter-bulla.
367
 II. A belgrádi püspökség. - Az 1648-ik évi nemzeti zsinat. - A magyar király apostoli jellemének előtérbe helyezése. - A bosniai püspökség betöltésének joga iránt folyt tárgyalások. - Egy concordatum-tervezet.
382
 III. A püspökségekre való kinevezés joga iránt támadt újabb bonyodalmak. A bosniai, belgrádi, szerémi, biduai és szendrői püspökségek. - Apostoli helynökök Erdélyben. - A munkácsi és svidniczi püspökségek.
393
 IV. Ciculini kinevezett zengi püspököt a szent-szék visszautasítja. - A bécsi nuntiusok igyekezetei a magyarországi egyházi állapotok megváltoztatására.
405
 HETEDIK KÖNYV. MAGYARORSZÁGNAK A TÖRÖK JÁROM ALÓL FELSZABADULÁSÁTÓL MÁRIA TERÉZIA HALÁLÁIG.
[407]
 I. Fordulat I. Leopold egyházi politikájában. - Az apostoli királyság eszméjének fejlődése. - A király a visszahódított területeken az egyházi javakról rendelkezik. - A főpapság végrendelkezési joga. - Az erdélyi oláh püspökség alapítása. - Radanai pécsi püspök elmozdítása. A római curia bíráskodása Magyarországban. - Az erdélyi püspökség visszaállítása. - A magyar koronához tartozó püspökségek sorozata.
420
 II. A munkácsi püspökség. - Telekessi István egri püspök elmozdítása és visszahelyezése. - Eleonora özvegy királynő a kegyuri jogot a király nevében gyakorolhatja-e? - A zengi és szerémi püspökök ügye. A coadjutor kinevezésének joga iránt folytatott tárgyalások. - A fogarasi püspökség betöltésének joga.
438
 III. A magyarországi papság megadóztatása. - Az inteconfessionalis viszonyokat szabályozó királyi rendeletek. - Althán bíbornok váczi püspök óvása és Bécsbe idéztetése. - Idegen egyháziak alkalmazása ellen kibocsátott királyi rendelet.
446
 IV. A király felügyeleti joga a papnöveldék, nevelőintézetek és alapítványok fölött. - helytartó-tanács felállítása és hatásköre. - A lelkészi pénztár felállítása. - A szombathelyi püspökség felállításának terve. Az erdélyi katholikus státus püspökjelölési joga.
457
 V. Mária Terézia egyházi politikájának iránya. - A szent-szék magatartása a magyarországi egyházi ügyekben. - A magyar király bíbornok-nevezési joga.
471
 VI. Az "apostoli király" czímének adományozása 1758.
480
 VII. Kollár könyvei a királyi kegyuri jogról.
490
 VIII. Új püspökségek alapítása. - A jezsuita-rend eltörlése. - A tanulmányi alap létesítése.
[503]
 Függelék a második könyvhöz. A föpapi székek betöltése 1403-1452 között.
[524]
 Pótlékok és Igazítások.
[531]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[555]
 TARTALOM.


© PTE Könyvtára, 2003-2020. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM