KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[i]
 {titlepage}
[iii]
 ELŐSZÓ.
[v]
 TARTALOM.
[1]
 I. RÉSZ. A BIRÓSÁGI SZERVEZET.
[3]
 I. FEJEZET. A bírósági szervezet kifejlődésének áttekintése.
[3]
 1. . A legrégebbi időktől a XIII. század elejéig.
12
 2. . A későbbi Árpád-korszakban.
20
 3. . A vegyes házakbeli királyok korszaka.
31
 II. FEJEZET. A királyi kuria és biróságai.
31
 1. . Bevezetés.
33
 2. . A királyi jelenlét és a királyi különös jelenlét biróságai. Országbiró és főkanczellár.
37
 3. . A királyi személyes jelenlét birósága. Titkos kanczellár Személynök.
42
 4. . A király legszemélyesebb biráskodása.
45
 5. . Az ország rendes birái és közegeik.
51
 6. . A királyi tábla és a királyi tanács.
58
 7. . A kisebb királyi kancellária.
60
 8. . A királyi kuria lovagi becsületbirósága.
66
 III. FEJEZET. A nemesség vidéki biróságai.
66
 1. . Nádor.
77
 2. . Megye.
84
 IV. FEJEZET. A polgárság biróságai.
84
 1. . Városi biróságok.
91
 2. . Tárnokszék és személynöki szék.
97
 V. FEJEZET. A jobbágyság és a kiváltságolt népelemek biróságai Szent székek.
97
 1. . Földesúri biráskodás.
104
 2. . Kiváltságolt népelemek biróságai.
113
 3. . Szent székek biráskodása világi ügyekben.
119
 VI. FEJEZET. Erdély-, Dalmát-, Horvát és Tótországok és a végvidéki bánságok biróságai.
119
 1. . Bevezetés. Erdély.
131
 2. . Dalmát-Horvát és Szlavonországok és a végvidéki bánságok biróságai.
[145]
 II. RÉSZ. A PER ALKATELEMEI ÉS A PERFOLYAM A BIZONYÍTÁSI SZAKIG.
[147]
 I. FEJEZET. Birósági személyek.
[147]
 1. . Biró.
151
 2. . Birótárak.
154
 4. . A biró segédei és közegei.
164
 II. FEJEZET. Perszemélyek.
164
 1. . Bevezetés. Felperes és alperes.
170
 2. . Harmadik személyek a perben. Avatkozó és szavatos.
174
 3. . Képviselet a perben. Prókátorok.
182
 4. . Királyi prókátorok. A királyi jogügyek igazgatója.
185
 III. FEJEZET. Idézés. Határnapok.
185
 1. . Bevezetés. A pecséttel való idézés.
189
 2. . A perbehivás általános szabályai.
194
 3. . A perbehivás kapcsolatban más perbeli cselekvényekkel.
197
 4. . A perbehivás ismétlése és a három vásáron való kikiáltás.
199
 5. . Az értesitő és a rövid határidőre szóló perbehivások.
203
 6. . A perbehivás pótlása és annak egynémely különös nemei.
206
 7. . Idézés az alsóbb biróságok elé.
208
 8. . Birósági határnapok.
214
 IV. FEJEZET. A perfolyam a bizonyítási szakig.
214
 1. . Az árpádkori perfolyam és annak átalakulása a vegyes házakbeli királyok korszakában.
227
 2. . A perfolyam a királyi kuriában.
235
 3. . A perfolyam a megyén.
239
 V. FEJEZET. Perhalasztás.
[247]
 III. RÉSZ. A BIZONYITÁS A KÖZÉPKORI MAGYAR PERJOGBAN.
[249]
 I. FEJEZET. Bevezetés. Istenitéletek.
[249]
 1. . Bevezetés.
251
 2. . Próbák.
259
 3. . Baj.
276
 II. FEJEZET. Az eskü és az azt megelőző tanubizonyítás.
276
 1. . Bevezetés. A tanubizonyítás és az eskü az árpádkori perjogban.
282
 2. . Az anyagi tanubizonyítás meghonosodása és annak a jelentősége.
286
 3. . Az egyszerű tudományvétel.
293
 4. . Köztudomány.
300
 5. . Tudományvétel birósági közgyűléseken.
303
 6. . Tudományvétel a kikiáltott közgyűléseken.
306
 7. . A köztudomány reformja Mátyás és a Jagellók korában.
308
 8. . A szoros értelemben vett tanubizonyítás a vegyes házakból való királyok korszakában.
311
 9. . Az eskü megitélése tudomány alapján és a nélkül.
317
 10. . Eskütársak.
322
 11. . Az eskük részletes meghatározása.
328
 12. . Az eskü letevésének szabályai.
341
 III. FEJEZET. Oklevelek.
341
 1. . Az okirati bizonyítás kifejlődése.
347
 2. . Az oklevelek nemei és azok bizonyító ereje.
360
 3. . Az okmányok valódisága és érvényessége.
367
 4. . A perhez szükséges okiratok megszerzése.
372
 5. . Az eljárás az okmánybizonyítás esetében.
378
 VI. FEJEZET. A bizonyítás odaítélése.
[385]
 IV. RÉSZ. A PER EGYÉB ALKATRÉSZEI.
[387]
 I. FEJEZET. Itélet és végrehajtás.
[387]
 1. . Az itélet nemei
396
 2. . Az itélet meghozatala és az itéletlevél kiadása.
400
 3. . Végrehajtás.
406
 II. FEJEZET. Peregyesség. Fogott birák.
411
 III. FEJEZET. Perorvoslatok.
411
 1. . Bevezetés. Perletétel.
414
 2. . Az ügyvédiszó visszavonása.
416
 3. . Tiltakozás a perben.
421
 4. . Felebbezés.
428
 5. . Elüzés.
432
 6. . Perujítás.
437
 IV. FEJEZET. Perbeli vétségek.
442
 V. FEJEZET. Perbeli birságok. Birói kilenczed és tized.
[451]
 A munkában előforduló perjogi latin műszavak.


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM