KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[i]
 {titlepage}
[i]
 {1. kötet}
[iii]
 ELŐSZÓ.
[vii]
 TARTALOM.
[1]
 {REPERTÓRIUM}
[1]
 Archiv a délszláv történethez.
[1]
 1. Horvát krónika a XII-ik százazból.
2
 2. Kukuljevics I.: Illir családok a velencei nemességben.
4
 3. Veglia, Kercs (Krcs) és Ozorára vonatkozó okiratok.
5
 4. Hitrege és egyház. Tündérek
5
 5. Kukuljevics J. Sz. Jeromos illir hospiciuma és temploma Rómában.
7
 6. Délszláv nyomdászok a XV. és XVI-ik századból.
10
 7. A Zrinyi grófok drágaságai és műtárgyai Csáktornyán.
11
 8. A délszláv történetre kisebb-nagyobb fontossággal biró kéziratok.
11
 9. Az 1846-51. közt megjelent és a délszláv történetre kisebb-nagyobb fontossággal biró könyvek.
12
 10. Zágráb város törvényei.
12
 11. Régi horvát biróságok.
13
 12. Kollár János: A szláv Ó-Itália
13
 13. Stojánovics Miját: Szlavoniai szerémi népszokások a keresztelésnél és születésnél.
13
 14. Kukuljevics: Kivonatok boszniai iratokból és oklevelekből.
20
 15. Boszniai és montenegrói okmányok.
21
 16. A horvát királyság oklevelei a Habsburgok uralkodása idejéből.
23
 17. Karrara János: Katalinics Iván életéről és iratairól.
24
 18. A zengi káptalan statutuma 1380-ból.
24
 19. A modrusi püspökség statutumai 1589-ből.
24
 20. VIII. Orbán bullája, melyben ujra alapítja a XIII. Gergely által alapitott lorettoi illir intézetet.
24
 21. Dudich András élete.
26
 22. Klovius Julius Georgius horvát festő élete és munkái,
26
 23. Ljubics S.: Ó-dalmáciai pénzisme.
26
 24. Ljubisa István: "II. Njegos Petrovics Péter" montenegrói vladika
26
 25. A délszláv történetre nézve többé-kevésbé fontos kéziratok a velencei levéltárakban
27
 26. A délszláv történelemre nézve többé-kevésbé fontos könyvek jegyzéke.
27
 27. Istriai határjárás 1325-ben.
27
 28. Veglia sziget statutuma.
27
 29. Mozcsenica és Kozlacsa határjárása 1395-ből.
27
 30. Buccari, Grobnik és Tersatto határainak megállapítása 1455-ből.
27
 31. A Zrinyiek és Frangepánok prímorjei (tengermelléki) birtokai határainak megállapítása.
28
 32. Horvát per és itélet 1613-ból.
28
 33. Vizsgálat Demeter Jácint meghalt zengi püspök lelkének állitólagos hazajárása tárgyában.
28
 34. Carrara János: "Dalmazia descritta" cimü művének ismeretetése,
28
 35. Pavics Antal: Pozsegamegyére vonatkozó adatok,
29
 36. Sztojanovics Miját: Délszláv népszokások.
29
 37. Okrugics Illés: Felelet a társulat kérdéseire, Szerémségi régiségek.
29
 38. Pávics Antal: Pozsegamegye rövid leirása.
30
 39. Brankovics György szerb krónikája.
30
 40. Kukuljevics: Medvevár története.
34
 41. Petrovics Száva montenegrói vladika és Radonics Iván kormányzó szerb levelei a raguzai köztársasághoz, 1767-1776.
35
 42. Zeng város statutuma 1388-ból.
35
 43. Görz és Gradiska. Irta Kociancsics Iván szloven nyelven.
36
 44. Kukuljevics jelentése velencei és bécsi utazásáról.
37
 45. Decsánszki István szerb király élete.
37
 46. Rövid horvát krónikák.
39
 47. Kozma pap beszéde a bogomilekről és eretnekekről.
39
 48. Racski Ferenc: Némely észrevételek a szláv apostolok két legendájáról.
39
 49. Sreznyevski J. J. orosz tudós: A glagol irásról.
39
 50. Lucius János horvát történetiró olasz levelei (16611676.) Divnics Dánielhez.
40
 51. Benkovics Frigyes horvát festő életrajza
40
 52. Nedics Márton: Boszniai régiségek.
40
 53. Sztojanovics Miját: Szerém némely nevezetességei.
41
 54. Kőrösmegye (Kri@zhevac). Dimitrev Milantól válaszul a társulat kérdéseire.
42
 55. Történelmi vázlatok Szerémségről. Irta Okrugics Illés.
46
 56. Rácski Ferenc: A délszlávok történelmének vázlata a IX-ik századig.
55
 57. Hamisitvány-e II. Hadrián levele Rosztiszlavhoz és Kocelhez, mely a pannon legindában foglaltatik?
55
 58. Két görög oklevél a görög és szerb egyház egyesüléséről.
55
 59. Kukuljevics Iván jelentése tudományos célu utazásáról Dalmácián át Nápolyba és Rómába.
66
 60. Marino Sanuda: A velencei köztársaság viszonya a délszlávokhoz kivonatosan közölve M. S. kéziratos évkönyveiből. 1496-1533.
67
 61. Oriovcsani Ilics Lukács: A cs. k. katonai határőrvidék keletkezése.
73
 62. A horvát királyi családból származó Vekenege siremléke.
73
 63. Kaznacsics I. A. Horvát kézirazok a raguzai ferencrendi szerzetesek könyvtárában.
73
 64. Horvát kéziratok Kukuljevics Iván könytárában Zágrábban.
74
 65. Sztojanovics Miját. Apróságok némely szlavonszerémi városok, mezővárosok, falvak nevének eredetéről, püspökségek és plébániák nevének eredetéről.
77
 66. Milanovics Simon: Lovrana rövid leirása és népszokásai Dalmáciában.
78
 67. Hicinger P.: A sombereki (@Zhumberak, Sicherberg) vidékről.
78
 68. Mesics M.: A poljicskai statutum.
78
 69. Kadcsics Peka Péter: Felelet a tört. társulat némely kérdéseire.
79
 70. Matosics Lavoszláv: Valami a Vrbovec melletti Rakovecről Horvátországban.
79
 71. Racski Ferenc: Kivonatok a nápolyi királyi központi levéltár okleveleiből, melyek a délszláv történetre vonatkoznak.
80
 72. Sztojanovics Miját: Valami a mi katonai határőrvidékünk szervezési történetéből.
81
 78. Kadcsics-Peka Péter minorita: A dalmáciai makari kerület története.
82
 74. Milinovics Simon: Zengről Dalmáciában és a környékén levő régiségekről.
83
 75. Matkovics Péter: A velencei köztársaság kereskedelmi szerződése a zengi grófokkal. (Frangepán) 1408. és 1455-ben.
83
 76. Starcsevics Antal: A római Illyria Appianus Alexandrinustól, görögből fordítva.
83
 77. N. R. Vázlatok a zsumbereki (sichelburgi) vidékről.
84
 78. Feleletek a délszláv történelmi társulat által tett kérdésekre.
85
 79. Marino Sanuda: A velencei köztársaság viszonyai a délszlávokkal 1517-1525-ig.
85
 80. Kukuljevics Iván: Némely sajtó útján még ki nem adott szerb, boszniai és raguzai oklevél.
86
 81. Kukuljevics Iván: Zrinyi Miklós és Péter grófoknak, valamit ezek feleségének néhány horvát nyelvü oklevele.
89
 82. Kukuljevics: Bolgár népszokások.
89
 83. A délszlávok történetére vonatkozó és 1860-1865 közt megjelent könyvek jegyzéke.
89
 90
89
 84. Chronicon breve regni Croatiae Joannis Tomasich minoritae.
93
 85. Szabó Károly: "A bolgár-magyar háboru 888-ban", horvát fordítása B. V.-től (Babukićs Vjekosláv) Kukuljevics észrevételeivel.
93
 86. A szent keresztről nevezett horvát-krajnai minorita rendi provincia keletkezése és elterjedése.
95
 87. Jágics Vatrosláv: Adalékok a horvát-szerb nép irodalomtörténetéhez.
95
 88. Kukuljevics J.: Horvát irók a Velebrit innenső felén a XVII-ik század első felében.
137
 89. Okmánytár az irodalomtörténethez a XVII-ik század elfő felében.
140
 90 Báró Patacsics Boldizsár és gróf Orsics Ádám naplói 1691-1814-ig.
141
 91. Szokások. A halászatról Raguza vidéken
142
 92. Kukuljevics: Mikoczy Josephi "Banorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae ad seculum XIV. usque perducta series. Anno Domini 1792.
144
 93. Melyik évből való Trpimir adománylevele?
144
 94. Feleletek a társulat kérdéseire.
144
 95. A horvátok küzdelme a harminc éves háboruban.
145
 96. Adalékok a horvát irodalomtörténethez.
146
 97. Válasz Rácski birálatára az én diplomatikai oklevéltáromról.
147
 II. 1. A délszláv tudományos és művészeti akadémia munkássága.
147
 Adalékok a szerb és boszniai okiratgyűjteményhez.
151
 2. Régészeti vázlatok.
151
 3. Feljegyzések némely kéziratokból.
151
 4. XVI-ik századbeli emlék a szokásjogról.
152
 5. Novakovics Sztoján: A szerb irodalom története.
153
 6. Petránovics Bozsidár: A bogomilek, a boszniai egyház és a keresztények.
154
 7. Ljubics Simon: A horvát történet vázlata.
155
 8. Bogisics V.: Jelentés a nemzeti jogszokások összeirására vonatkozó eddigi munkálkodásról.
155
 9. Jagics V.: Adatok a glagol paleografiához.
155
 10. Rácski F.: Ritka szlovén irat a vatikáni kézirattárban.
155
 11. Rácski Ferenc: Délszláv mozgalom a XIV-ik század végén és a XV-ik kezdetén.
195
 12. Beriszló Péter bánsága II. Lajos király idejében. Irta Mesić Mátyás.
203
 13. István "a kicsiny" montenegrói ál-cár levelezése Raguzával 1771-1773. Közli Bogisics V.
206
 14. A jogi eszmék fejlődéséről általában és különösen a büntető jog terén. Irta Muhić Pál.
207
 15. Raguza viszonya a velencei köztársasághoz egészen 1358-ig. Irta Ljubić Simon.
218
 16. A régi Raguza irott családi jogának főbb vonásai. Bogisics V.
218
 17. Néhány uj forrás a délszlávok történetéhez. Markusev V.
219
 18. Szent Lukács evangelista testének átszállítása Szemendriába. Ruvarac Hilarion.
220
 19. A boszu, békítés és vérdij a régi szerb-horvát szokásjogban. Petranovics P.
221
 20. A sabáci városi tanács jegyzőkönyve 1808-1812. Ismerteti Bogisics V.
221
 21. A bogomilek és patarenusok. Rácski Ferenc
245
 22. Adalékok a raguzai köztársaság kereskedelmipolitikai történetéhez. Matkovics P.
259
 23. A Beriszlók nemzetsége. Meszics M.
271
 24. Jagics V.: A trubadurok és a legrégibb horvát lirikusok.
271
 25. Ljubics S.: Arbei De Dominis Márk Antal.
277
 26. Matkovics P. ismertetése: Fac-Simile dell Atlante di Andrea Bianco. Venezia, 1436.
278
 27. Matkovics Péter ismertetése: Szerbia hivatalos statisztikája. Megjelent 3 kötetben. Belgrád, 1863-1869.
278
 28. Jágics V. ismertetése Novakovics Sztojan művéről: Az ujabbkori szerb irodalom bibliografiája 1741-1867-ig. Belgrád, 1869. 644. l.
278
 29. Miklosics Ferenc: Mária, Angelina leánya és Aranit Konstantin.
279
 30. Sulek B.: Purkynje János hires cseh fiziolog élete és munkái.
279
 31. Danicsics György ismertetése Giljferding művéről: A szerb közmondások régi gyüjteménye.
280
 32. Jelentések a délszláv tudományos és művészeti akadémia támogatásával tett utazásokról.
281
 33. Jágics Vatroszláv: Párhuzam a horvát-szerb hansúlyozás között.
281
 34. Meszics K.: Frangepán Kristóf idegen földön.
288
 35. Rácski: A középkori szláv kronográfiáról.
288
 36. Danicsics ismertetése: Ungoldski-szláv-orosz kézirat gyüjteményéről. Moszkva 1870.
289
 37. Rácski: A legrégibb dalmát és illir pénzekről.
289
 38. Rácski: Emlékbeszéd Erben J. Károly hires cseh történészről.
289
 39. Matkovics Péter: A legujabb földrajzi publicatiók európai Törökországról.
289
 40. Ljubics Simon ismertetése: Documenta ad Forumjulii, Patriarchatum Aquilejensem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectantia. Edidit: Minotto, Forijulii. 1870.
290
 41. Jagics V.: A szláv filologia haladása az utóbbi években.
290
 42. Matkovics Péter: Adalékok a raguzai köztársaság kereskedelmi és politikai történetéhez. Raguza kereskedelmi viszonyai közép Itáliához.
290
 43. Rácski: A sz. Cyrill és Method életére vonatkozó források legujabb kiadványai.
290
 44. Dánicsics ismertetése a Novakovics Sztoján által kiadott műről: Dusán István szerb cár törvénykönyve. 1349. és 1354.
290
 45. Matkovics Péter: Régibb kéziratos utleirások a velencei könyvtárakban.
294
 46. Crucsics Iván: Helyreigazitások a glagol-betüs iratokon.
294
 47. Brasnics Mijó: Adalékok a IX-dik századbeli horvát-szlavon föld- és néprajzhoz.
297
 48. Ruvarac Hilarion: A Kattaro közelében levő Banja zárdabeli szerb felirat.
297
 49. Liebbald-Ljubojevics Julius. Az eskü a mi népünknél.
297
 50. Petránovics Bozsidár: A rabszolgaságról a szerb emlékek és a tengermelléki dalmát városok statutumai szerint.
300
 51. Danicsics György: Krizsanics György nyelvtana.
300
 52. Lljubics S.: A raguzai pénzverésről.
300
 53. Ljubics Simon: Raguza viszonya Velencéhez mig Raguza magyar-horvát kormányzás alatt állott.
319
 54. Rácski Ferenc: "Mikor és hogyan alakult át a horvát fejedelemség irálysággá."
323
 55. Jagics: A szláv filologia haladása az utóbbi években.
323
 56. Rácski: Ljubicsnak a velencei levéltárból közölt oklevelei Kis Istvántól.
323
 57. Macielovszki S. W.: A poljiszták vagy poljánok Nyugat-Európa és különösen Németország földművelési civilizációjának legnagyobb hasznára váltak és a teutonokkal a szvevek neve alatt egyesülvén, hiresekké lettek a világtörténelemben.
323
 58. Meszics M.: A horvátok Beriszló bán után a mohácsi vészig.
377
 59. Jágics V. ismerteti Bezsonov orosz iró művét Krizsánics György életrajzáról.
377
 60. Rácski Ferencz: A délszlávok történetére vonatkozó kéziratok közép és déli Olaszország levéltáraiban.
378
 61. Rácski Ferenc: Pótlások és helyreigazitások Horvátország régibb történetéhez.
386
 62. Ruvarac Hilárion: Dusán királyságának első éveiről.
388
 63. Kurelác Ferenc: Olág szók ami nyelvünkben.
388
 64. Danicsics György: Adalékok a horvát-szerb hangsulyozás történetéhez.
388
 65. Nevostrujev K.: Pillantás a keleti egyház történetére Csehországban és sz. Vencel régi miséje.
388
 66. Rácski Ferenc: Vocel Erazmus János (meghalt 1871. szept. 16.) cseh történész és régész nekrologja.
388
 67. Petranovics B.: Az örökösödési jogról a szerbeknél.
388
 68. Kululjevics I.: A római Pannonia.
388
 69. Torbar J.: Kopernik tekintve életét és tudományos fontosságát.
388
 70. Rácski Ferenc: A délszlávok küzdelme állami függetlenségökért a XI. században.
419
 71. Brasnics M.: Zsupánságok a horvát nemzeti uralkodó család idejében Horvátországban.
422
 72. Ljubics Simon: Történelmi kutatások Hervoja boszniai nagyherceg és spalatói hercegről.
430
 72. Ljubics Simon: Irott emlék Branimir horvát herceg korából.
431
 74. Rácski Ferenc: Kutatások a dalmáciai levéltárakban és könyvtárakban.
431
 75. Matkovics P.: legujabb földrajzi publikációk a Balkán félszigetről.
431
 76. Rácski Ferenc ismerteti Kukuljevics Iván 1874. Zágrábban megjelent okmánytárát: A délszlávok történelmi emlékei. II-ik könyv: A horvát-dalmát-szlavon királyság okmánytára. I. rész 503-1102-ig 236 l.
432
 77. Veber Adolf: Kurelac Ferenc horvát nyelvész életrajza, szül. 1811., megh. 1874.
432
 78. Jurkovics Jánkó: A női jellemek a mi népdalainkban.
432
 79. Petránovics Bozsidár. A jobbágyságról a szerb szokásjog, Dusán törvénykönyvének rendelkezései és a dalmát városok statutumai alapján.
435
 80. Rácski Ferenc horvát történettudós nekrologjaqPetránovics Bozsidárról. Szül. 1809., megh. 1874.
435
 81. Ljubics Simon: Dalmácia kormányzóiról a római uralom alatt.
435
 82. Pavics Ármin: Adalék a raguzai horvát irodalom történetéhez.
436
 83. Torbar József: Vukaszovics Vitalis (Zsivko) horvát természetrajzi tudós nekrologja.
436
 84. Meszics M.: Kercselichről és az ő Annuairól.
448
 85. Brasnics Mijo: A városok a horvát államban a nemzeti dinasztia idejében.
451
 86. Pávics Ármin: Gundulics "Ozman" cimü eposzának szerkezetéről.
451
 87. Hanel J. Kritikai pillantás a szláv jogról irott művekre.
451
 88. Pávics Ármin: Marnavics Tomko János. (Ivan Tomko Marnavić.)
451
 89. Hanel J. Kritikai pillantás a szláv jogról irott művekre.
451
 90. Tkalcsics Iván: A horvát nemzet küzdelme az Anjouház mellett és az Árpádházi III. András ellen.
460
 91. Ljubics Simon: Az ó-szerb aranypénzek hitelességének védelmére.
460
 92. Geitler L.: A "horvát" névnek etymologiája.
460
 93. Zora L.: Észrevételek Pávics Ármin értekezésére: Adalékok a raguzai horvát irodalom történetéhez.
460
 94. Rácski Ferenc: A horvát udvari kancellária és oklevelei a nemzeti dinasztia uralkodása idejében.
461
 95. Tkalcsics Iván: Jelentés Dalmáciában tett levéltári kutatásairól.
462
 96. Hanel J. A cseh jog irodalom történetének vázlata.
462
 97. Rácski Ferenc: A XII-ik századig terjedő horvát okmányok másolatai összehasonlítva az eredetiekkel.
462
 98. Novákovics Sztoján: Brskovo (Krusevo) Danj (Dagno) és az utak az adriai tenger partjairól az ó-szerbiai földekre, adalékok a szerb földek középkori földrajzához.
462
 99. Novákovics Sztoján: Régi nyomtatványok a bolgárok számára
462
 100. Jagics V.: Adatok a szláv népköltészet történethez, történelmi bizonyítékok a szláv népek dalairól és költészetéről.
462
 101. Hanel J.: Palacky Ferenc (1798-1876.) nekrologja.
462
 102. Ljubics Simon ismertetése: Cubich Giambatista művéről: Notizie naturali e storiche sull' isola di Veglia.
462
 103. Kuhacs Fr. S. Adatok a délszláv zene történetéhez.
462
 104. Kukuljevics Iván: A horvátok az örökösödési háboru idején.
474
 105. Rácski Ferenc, Petrovics Pogodin Mihály orosz történetiró nekrologja.
474
 106. Maixner Fr.: Adalékok a zágrábi nemzeti muzeumban levő némely latin és görög feliratoknak magyarázásához.
474
 107. Meszics Máté. Zvonimir Dömötör horvát király.
475
 108. Zora Lukács: Gundulics "Ozman" cimü eposzának szerkezetéről.
475
 109. Veber A.: Valami a horvát költészetről.
475
 110. Geitler L.: Bretkun litvániai posztillája 1591-ből.
475
 111. Ljubics Simon: Pótlék Jáagics értekezéséhez a szláv népköltészet történetéről.
475
 112. Tkalcsics Iván: A zágrábi püspökség ujjászületése a XIII-ik században.
483
 113. Novákovics Sztoján: Safarik Jánkó szerb történész nekrologja.
483
 114. Matkovics Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a középkorban.
501
 115. Rácski Ferenc: Szláv és különösen bolgár és horvát utasok Itáliában főképen a IX-ik század második felében.
502
 116. Hanel J. J.: A cseh jog irodalomtörténete.
502
 117. Ljubics Simon: A szávamelléki Horvátországról és fejedelmének Szermonak (1018.) arany pénzeiről.
503
 118. Sulek Bogoszláv: Miért tisztelik a szlávok a hársfát?
503
 119. Novakovics Sztoján: A koszoru és korona a szerb koronázási szertartásokban.
503
 120. Torbár József. De Dominis Márk Antal optikájáról.
504
 121. Mijatovics Csedomil: Georgievics Bertalan XVI-ik századbeli horvát iró.
504
 122. Valjavac M.: Adatok az uj szlávnyelv hangsúlyozásához.
504
 123. Rácski Ferenc: Hamisított gyanus és átdolgozott oklevelek a XII-ik századig.
504
 124. Markovics Ferenc: Gundulics Ozmánjának aesthetikai méltatása.
504
 125. Vukászovics Zs.: Adatok Dalmácia-Horvátország és Szlavónia geologiájához.
504
 126. Pávics Ármin: Két régi horvát népdal.
504
 127. Rácski Ferenc. Meszics M. nekrologja.
504
 128. Zima L.: Ami nemzeti metrikánk összehasonlítva más nemzetekéivel, különösen más szlávokéival.
506
 129. Rácski Ferenc: Helyreigazitás ezen cimü értekezésemhez: Hamisított, gyanus és átalakított horvát oklevelek a XII-ik századig.
506
 130. Rácski Ferenc: Traui Lucius János történetiró, halálának 200 éves évforduljóa alkalmából.
510
 131. Matkovics Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a XVI. században.
513
 132. Tkalcsics János: A tized miatti ellenszegülés és lázadás a zágrábi püspökségben a XIV. században.
523
 133. Kujács Fr. S.: Adalékok a délszláv zene történetéhez.
523
 134. Sulek B.: Visiani Róbert olasz természettudós nekrologja.
523
 135. Rácski Ferenc: Scriptores rerum chroaticarum a XII-ik század előtt.
535
 136. Rácski Ferenc: Fehér-Horvátország és FehérSzerbia.
535
 137. Utiesenovics Ognjosláv: Utjesenovics György, alias Martinuzzi Frater György bibornok életrajza.
540
 138. Ljubics Simon: A Velence és Raguza közötti viszony a XVI. századtól fogva bukásukig.
552
 138. Rácski Ferenc: Mihajlovics Szolovjev Szergius orosz történetiró nekrologja.
553
 139. Hanel J. J.: Jogi élet Spalato városában.
557
 140. Pávics Ármin: Gundulics Vladiszlávja.
557
 141. Matkovics Péter. Husz György, raszinjai horvát, XVI-ik századbeli nevezetes utazó.
561
 142. Zore Lukács: Adalékok Gundulics "A szemérmes szerető" cimü művének irodalomtörténeti méltatásához.
561
 143. Krjasni Izidor: Apollo szobra a zágrábi nemzeti múzeumban.
561
 144. Rácski Ferenc: Horvátország a XII-ik század előtt, tekintve területi kiterjedését és népét.
561
 145. Matkovics Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a XVI-ik században, Kuripesics, Nogarol és Rambert utazásai.
563
 146. Ljubics S.: A glagol irásért való küzdelem Lossinón.
563
 147. Kukuljevics Iván: A bolgárok, horvátok és szerbek első királyai és koronáik.
589
 148. Geitler L.: Adatok a horvát nyelvtanhoz és hangtanhoz.
589
 149. Kácsánovszki Vl.: Kérdés V. Uros szerb cár és Vukasin szerb király halálozási évéről.
589
 150. Brcsics Iván: Néhány nemrég felfedezett, részben glagolicával irott, részben nyomtatott ó-szláv és horvát könyv.
590
 151. Veber Adolf: Ljubisa István mint iró.
590
 152. Rácski Ferenc: Ismertetés Grott Konstantin művéről, Konstantin Porphyrogenitusról és arról, mit a szerbek és horvátokról mond, továbbá ezekről: Grott Zur Kritik einer Stelle des Constantin Porphyrogenetus. Berlin, 1881. és Florinski T. orosz iró művéről: Konst. Porph. mint iró a délszlávokról a legujabb kritika birálata szerint.
591
 153. Maretics T.: Tanulmányok a horvátok és szerbek néphitéről és népmeséiről.
591
 154. Krsnjavi Izidor: Az atyaisten ábrázolása a régi keresztény művészetben.
592
 155. Rácski Ferenc. Alekszandrovics-Kotlarevskij Sándor orosz régész (szül. 1837., megh. 1881. szept. 29.) nekrologja.
592
 156. Matkovics Péter: Seper D., Chesnau I. és Zeno K. utazásai a Balkán-félszigeten a XVI. században.
598
 157. Kuhács S. Fr.: Adatok a délszláv zene történetéhez (az ősrégi hangszerek rajzával).
598
 158. Sulek B.: Bleiweisz János dr. nekrologja.
598
 159. Zore L.: Adatok Gundulics "Ariadne" cimü művének irodalomtörténeti méltatásához.
598
 160. Maixner F.: "Pásztor-beszélgetések" Katancsics "Fructus auctumnales" cimü művében.
598
 161. Nodilo N.: Az első krónikások és a raguzai régi történetirás.
602
 162. Ljubics Simon: Uj források a dalmáciai epigrafiához.
602
 163. Budmani P.: A raguzai tájszólás amint most beszélik.
602
 164. Pilár György: Ami Boué francia iró nekrologja.
602
 165. Vukotinovics Lajos: Schlosser József horvát botanikus (1808-1882.) életrajza.
602
 166. Markovics Ferenc: Pucics Medo gróf horvát iró.
602
 167. Pávics Ármin: Palmotics Junius horvát költő.
602
 168. Rácski Ferenc: Maciejovszki Sándor V. lengyel jogtudós (1793-1883.) nekrologja.
602
 169. Maretics F.: Uj adatok a horvát-szerb hangsulyozás történetéhez.
602
 170. Rácski Ferenc: Horvátország belső állapota a XII-ik század előtt.
602
 171. Maixner F.: Ranjina Dinko fordításai latin és görög klasszikusokból.
603
 172. Matkovics Péter: Verancsics Antal utazása Konstantinápolyba 1553-ban.
607
 173. Zore L.: Adatok a raguzai eroikomikus költészet megismeréséhez.
607
 174. Kispatics Máté: Praehistorikus kőeszközök a zágrábi nemzeti muzeumban.
607
 175. Csrncsics János: A "szloven és illir" név a mi hospiciumunkban Rómában.
607
 176. Tkalcsics Iván: János (Iván) goricai (de Gverche) fődiákonus, honi iró a XIV. századból.
614
 177. Rácski F.: Horvát egyház. Horvátország belső állapota a XII-ik század előtt.
614
 178. Nodilo N.: A szerbek és horvátok vallása főkép dalaik, meséik és népies beszédök alapján.
614
 179. Szmicsiklács Máté: A horvát nemzeti eszme védelme és fejlődése 1790-től 1835-ig.
620
 180. Markovics Ferenc: Demeter Dömötörről mint az illir korszak dramatikusáról.
620
 181. Sulek Bogoszláv: A mi haladásunk a természettudományokban az elmult ötven év alatt.
620
 182. Pilár György: Haladás az ásvántan és földtan terén Horvátországban, Szlavóniában és Dalmáciában 1835-1885-ig.
620
 183. Ljubics Simon: Az archaeologiai tudományok haladásáról a mi horvát földünkön.
621
 184. Budman Péter: Pillantás a mi grammatikánk és szótárirodalmunk haladására 1835 óta.
622
 185. Kukuljevics Iván: A vránai perjelség a templáriusokkal és johanitákkal Horvátországban.
662
 186. Maretics F.: A horvátok és szerbek nemzeti neveiről és keresztneveiről.
662
 187. Nodilo N.: A napról.
662
 188. Matkovics Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a XVI-ik században. Seydlitz, egy névtelen és Betzek J. utazása.
663
 189. Rácski Ferenc: Boskovics József Roger hires horvát tudós életrajza (1711-1787.), munkái és levelezései.
[665]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[665]
 {A, Á}
693
 {E, É}
725
 {L}
750
 {R}
[i]
 {titlepage}
[i]
 {2. kötet}
[iii]
 ELŐSZÓ.
[v]
 TARTALOM.
[1]
 {REPERTÓRIUM}
[1]
 A délszláv tudományos és művészeti akadémia munkássága.
[1]
 190. Rácski Ferenc: A horvát történetirás vázlata 1835-1885-ig.
23
 191. Markovics Ferenc: Gundulics Iván "Dubravka" cimó drámájáról. Gundulics háromszáz évi jubileuma alkalmából.
23
 192. Nodilo N.: A szerbek és horvátok vallása, főképen népdalaik, népmondáik és népies szólásaik alapján. A mennydörgő Perun és Tűzisten.
23
 193. Smi@chiklas Tádé: Strossmayer püspök tervei és munkái.
23
 194. Maretics T.: Ismertetés Broz I. művéről: Vázlatok a horvát irodalomból.
24
 195. Maretics T.: A kötőszók a szláv nyelvekben.
24
 196. Maixner Fr.: Ovid "Paris Helenának" cimü heroidjának XV-ik századbeli horvát fordítása Lucić Hannibáltól.
24
 197. Rácski Ferenc: Horvátország belső állapota a XII. század előtt: A legfőbb állami hatalom. Az egyház és állam közötti viszony.
26
 198. Nodilo Nadko: A tündérek.
26
 199. Vrbanić Fr.: A horvát törvényhozás munkássága a közigazgatás terén 1861-től a legújabb időkig.
26
 200. Nodilo Nadko: A temető a vallásban.
26
 201. Zore Lukács: Allegoriák Gundulics Ozmaniáda cimű époszában.
26
 202. Vojnović Koszta: Általános birtokjogi törvénykönyv Montenegro számára, tekintettel ennek egyéb törvényeire.
26
 203. Maixner Ferenc: Kunić Rajmund élete és munkái.
27
 204. Marković Ferenc: A horvát közmondások ethikai tartalma.
27
 205. Ra@chki Ferenc: A rigómezei ütközet 1389-ben, okai és következményei, annak 500 éves évfordulója alkalmából.
44
 206. Maretić T.: A rigómezei hősök és események a népies hősköltészetben.
44
 207. Valjavac M.: Zsoltárfordítások némely horvátszerb és bolgár-szlovén kéziratokban.
44
 208. Ra@chki Ferenc: Horvátország belső állapotai a XII. század előtt. Állami szervezet. Az uralkodó és joghatósága.
47
 209. Nodilo Nadko: A hold, esthajnali csillag és Milos-legenda a horvát népdalokban, mondákban és népies kifejezésekben.
47
 210. Srepel M.: Drzsics Marino "Skup" cimü műve és Plautus Aululariája.
47
 211. Matković Péter: Utazások a Balkán félszigeten a XVI. században: Pigafetti Márk Antal vagyis Verancsics Antal második utazása Konstantinápolyba 1567-ben.
50
 212. Murko M.: Bolgár és szerb fordítása a hét bölcsről szóló görög könyvnek.
50
 213. Ra@chki Ferenc: Bosznia régi cimere.
53
 214. @Shrepel M.: A latin és horvát nyelv analogiája a grammatikai esetek syntaxisában.
53
 215. Maretić T.: A szláv nominalis hangsúly, tekintettel a litván, görög és ó-ind hangsúlyra.
53
 216. Valjavac M.: Adverbiumok a kajkavi tájszólásban.
53
 217. Valjavac M.: Adalék az uj-szlovén nyelv hangsúlyozásához.
53
 218. @Shrepel M.: Ka@shić horvát nyelvtanának latin forrása és méltatása.
53
 219. Vrbanić F.: Népösszeirási táblázatok Horvátországban.
54
 220. Vojnović K.: A raguzai köztársaság állami szervezetéről.
60
 221. Milas Máté: A mai trpanji horvát tájszólás.
60
 222. Tkal@chić Iván: A boszorkányok elleni perek Horvátországban.
64
 223. Lorković Bl.: A gazdászati tudomány mai állapotáról.
64
 224. Vojnović K.: A raguzai köztársaság birósági szervezete.
70
 225. Matković Péter: A konstantinápolyi lengyel követség két utleirása, Otvinovszki E. 1557-iki és Taranovszki András 1569-iki utleirása.
71
 226. Ra@chki Ferenc: Horvátország belső állapota a XII. század előtt: Birtokviszonyok és gazdasági állapotok Horvátországban.
81
 227. Matković Péter: Horvátország legrégibb földrajza.
81
 228. Srepel Milivoj: Patricius Ferenc horvát és latin nyelven irt poetikájáról.
81
 229. Maretić T.: Orosz és cseh szók a horvát irodalmi nyelvben.
82
 230. Maretić T.: Gondolatok a mesterséges világnyelvről.
82
 231. Smi@chiklas Tádé: Kukuljevics János de Saccis élete és munkássága.
89
 232. Maretić S.: Miklosics Ferenc élete és irodalmi munkássága.
89
 233. Matković Péter: Két konstantinápolyi császári követség utleirása; Ryma K. 1571. és Ungnád Dávid 1572-ik évi utazása.
94
 234. Srepel M.: Resti Junius latin költészetéről.
95
 235. Vojnovics K.: A raguzai köztársaság birói szervezete 1460-1667. és innét 1808-ig.
132
 236. Rácski Ferenc: Horvátorszá belső állapota a XII. sz. előtt: közoktatás és iratok.
135
 237. Bozsics V.: Kajkavi tájszólás Prigorjében.
135
 238. Matkovics Péter: Gerlach és Schweiger utleirásai, vagyis Ungnad Dávid 1573-iki és Sinzendorf Joáchim 1577-iki konstantinápolyi követsége utjának leirása.
137
 239. Rácski Ferenc: Művészet és művészeti ipar Horvátországban a XII. század előtt.
150
 240. Ku@shar M.: Arbei horvát tájszólás.
150
 241. Srepel M.: Kattarói Bolica János latin költő 1550-ben.
151
 242. Valjavac M.: A kajkavi tájszólás hangsulya.
151
 243. Re@shetar M.: Helyreigazítások és pótlások a régibb raguzai irók szövegéhez.
151
 244. Vojnović K.: Egyház és állam a raguzai köztársaságban.
174
 245. Mil@chetić J.: A kvernerói szigetek csakavi tájszólása.
174
 246. Surmin Gy.: A szerajevoi mai horvát beszéd sajátságai.
174
 247. Ljubics Simon: Jelentés a keresztény arheologusok első összejöveteléről Spalato-Szalonában.
174
 248. Matković Péter: Utazások a Balkán-félszigeten a XVI. században, Soranzo Jakab 1575. és 1581-iki és Contarino Pál 1580-iki konstantinápolyi követsége.
175
 249. Strohal R.: A mai fiumei horvát tájszólás sajátosságai.
175
 250. Srepel M.: Stay Benedek latinul iró horvát költőnek viszonya Lucretiushoz.
175
 251. Crn@chić Iván: Még két hamisitott oklevél a római illir hospiciumról.
176
 252. Medić M.: Adalék a bocskoros mesterség mű szavaihoz.
176
 253. Zori@chić Milovan: A horvát-szlavon királyság lakossága hivatás és foglalkozás szerint.
177
 254. Vojnovics K.: A raguzai köztársaság állami kincstárnokai.
188
 255. Srepel M.: Gundulić a "Tékozló fiu könyei" cimü művéről.
188
 256. Musics A.: A feltételes mód a horvát nyelvben.
188
 257. Matkovics Péter: Pors 1579-iki Wolff és Rym Levin 1583-iki és Besolt 1584-iki konstantinápolyi utleirásai.
188
 258. Vojnović K.: A raguzai köztársaság vámadórendszere.
205
 259. Vrbanics Fr.: A délszlávok demografiai viszonyai.
205
 260. Klaić Vjekoslav: Horvát nemzetségek a XII-ik századtól a XVI-ik századig.
215
 262. Matkovics Péter: A Krekwitzet kiserő Vratiszláv Vencel gróf és Szeidel Frigyes utleirása 1591-ből, valamint Wenner 1616-ból való utleirása.
219
 263. Matkovics Péter: Volcsics (Volcius) Demeter Vince XVI-ik századbeli raguzai kartograf.
220
 264. Kuhacs S. Fr.: Apollo hymnusa a Krisztus előtti 278-ik évből.
220
 265. Maretics T.: Ismertetés Halanski M. orosz irónak a Kraljevics Márk mondáról irott művéről.
220
 266. Murk M.: A szankszrit és szláv nyelv első öszszehasonlítóiról.
220
 267. Valjavac M.: A szlovén irodalmi nyelv hangsúlyának főpontjai.
220
 268. Resetar Milán: Dalmát tengerparti lekcionariumok a XV-ik századból.
220
 269. Scherzer Iván: Obradovics Dosziteljről.
220
 270. Klaić Vjekoszláv: A Guszics nemzetségből való korbáviai grófok genealógiája.
222
 271. Matkovics Péter: Rosaccio (1574-1606.), Quada Máté (1600.), Lorenzo Bernardo (1591.), Korobejnikov Trifun (1593.) és Douse György (1597.) konstantinápolyi utazásai.
224
 272. Klaics Vjekoszláv: András hercegről (1197-1204.)
230
 273. Milas M.: Helyreigazitások a raguzai szókhoz Vuk szótárában.
230
 274. Laszowsky Emil: A Podgorya régi horvát vármegye.
231
 275. Markovics Ferenc: Adatok a ballada és románc aesthetikai elméletéhez.
231
 276. Srepel L.: Sizsgrovics humanista.
231
 III. Starine (Régiségek). 1869-1900.
231
 1. Danicsics György: Konstantinus Philosophus könyve a helyesirásról.
231
 2. Danicsics György: Vladiszláv Grammaticus kézirata Ciril-Method és Hilárion püspökökről.
231
 3. Danicsics György: Bolgár kézirat 1277-ből.
231
 4. Rácski Ferenc: Adatok a boszniai patarenusok történetéhez.
232
 5. Matkovics Péter. Oklevelek Raguza történetéhez a magyar védnökség idejéből.
232
 6. Ljubics Simon: Magyarok Velencében.
233
 7. Jágics: Szemelvények a régi horvát prózából.
233
 8. Ljubics Simon: Adatok Arbei De Dominis Márk Antal spalatói érsek életrajzához.
234
 9. Danicsics: A Stefanit is Ihnilat indus mesék.
234
 10. Danicsics: Boldog Grozdius kinszenvedése.
234
 11. Danicsics: Hval, Hervoja udvari papjának kézirata.
234
 12. Miklosics Ferenc: A trójai mese.
234
 13. Szreznjevszki: Krmcsaja Knjiga szerb kézirat a XIII-XIV. századból.
234
 14. Nevostrujev K.: Az Athos-hegyi zárdák levele II. Joasaf orosz patriarchához.
234
 15. Novakovics Sztoján: A tizenkét péntek.
235
 16. Miklosics Ferenc: A Mladenovics Branko számára 1346-ban irt szerb zsoltárkönyv magyarázatokkal.
235
 17. Danicsics György: Három régi mese
235
 18. Danicsics György: Lazarevics István deszpota jóslata.
235
 19. Danicsics György: Az Apocalypsis Hval kéziratából.
235
 20. Danicsics György: Tondal meséje.
236
 21. Rácski Ferenc: Zágráb város 1362-iki kiadásai.
237
 22. Danicsics György: Két apokrif szláv evangelium: Nicodemus evangéliuma és József elbeszélése.
237
 23. Rácski Ferenc: Raguzai Criević E. L. humanista műveiből.
239
 24. Rácski Ferenc: A zágrábi püspökség plébániáinak összeirása 1334 és 1501-ből.
240
 25. Danicsics György: Szent Száva szerb érsek levele Jeruzsálemből Sztudenicába Spiridion zárdafőnöknek.
240
 26. Danicsics György: Theophil jeruzsálemi patriárkának levele István szerb deszpotának.
240
 27. Jágics V.: Typicon Chilindarense.
240
 28. Jágics V.: Kritikai adalékok a sz. Simon és sz. Száva életrajzának szövegéhez.
240
 29. Jágics V.: Konstantin bolgár pap vasárnapi sz. beszédei egy XIII. századbeli ó-szerb kézirat szerint.
240
 30. Jágics V.: Mi van a berlini kir. könyvtár bolgár gyüjteményében?
240
 31. Jágics V.: Néhány mesécske a bolgár gyüjteményből.
241
 32. Jágics V.: Uj adatok az apokrif szláv bibliák irodalmához.
241
 33. Meszics M.: A "Rad"-ban megjelent értekezéseim adatainak forrásai.
241
 34. Rácski Ferenc: Raguzai emlékek Raguzának viszonyáról Boszniához és a törökhöz, a boszniai királyság bukásának évében 1463-ban.
243
 35. Novákovics Sztoján: A szerb krónika töredéke.
243
 36. Novákovics Sztoján: Bolgár gyüjteményes munka a nép nyelvén a mult századból.
244
 37. Jágics V.: Az ilovicai törvénykönyv 1262-ből.
244
 38. Jágics V.: Apró egyházjogi adatok.
244
 39. Ljubics Simon: Isztriai határjárás olasz és latin nyelven.
244
 40. Csrncsics J.: Gömbölyü glagol irás Veglia szigetén.
244
 41. Tkalcsics Iván: Két töredék Zágráb város XIV. századbeli történetéhez.
248
 42. Rácski Ferenc: Irott emlék II. Kresimir horvát király idejéből.
248
 43. Rácski Ferenc: I. István első szerb király levele III. Honorius pápához 1220-ban.
249
 44. Pávics Ármin: Sz. Benedek szabályai.
249
 45. Rácski Ferenc. Ó-horvát glagol felirat sz. Lucia baskói templomában Veglián.
249
 46. Rácski Ferenc: Adatok az 1573-iki horvát-szlavon parasztlázadás történetéhez.
250
 47. Miklosics Ferenc: A Szerémségben levő fruskagorai zárdákról szóló jelentés 1772-ből.
251
 48. Tkalcsics Iván: Liber de introibus stacionum et territorii communis Ragusini 1286-1291.
251
 49. Novákovics Sztoján: Egy XIV. századbeli cirilbetűs szerb codex apokrif bibliája.
251
 50. Meszics M.: Kercselics levelezése és néhány adat az ő nagy peréből.
253
 51. Rácski Ferenc: Pótlás az 1573-iki horvát-szlovén parasztháború történetéhez és néhány oklevél a törökké lett horvát kanonokról, Filipovics Ferencről.
253
 52. Novákovics Sztoján: Szerb-szlovén iratok gyüjteménye Lazarevics Deszpot idejéből.
254
 53. Novákovics Sztoján: Sz. Petka élete Euthymius bolgár patriárkától.
254
 54. Novákovics Sztoján: Adatok a szerb krónikáshoz.
254
 55. Jágics V.: Szemelvények és kivonatok néhány délszláv kéziratból.
254
 56. Rácski Ferenc: Adatok a horvát uszkokok (menekültek) történetéhez.
255
 57. Ljubics Simon: Egy nyaláb délszláv oklevél.
259
 58. Novákovics Sztoján: A szerbekre és bolgárokra vonatkozó fejezetek a trojadiki hronografban.
259
 59. Novákovics Sztoján: Jakab hamis ősevangéliuma.
259
 60. Novákovics Sztoján: A perzsiai Afroditijan meséje Krisztus születéséről.
259
 61. Jágics V.: Középkori orvosságok, babonázás, büvölés.
260
 62. Novákovics Sztoján: Apokrif mese Jóbról.
260
 63. Novákovics Sztoján: Népies elbeszélés a rigómezei ütközetről, feljegyezve a XVIII. század első felében.
260
 64. Matkovics Péter: Két olasz utleirás a Balkánfélszigetről a XVI. századból.
260
 65. Kovácsevics Ljubomir: Néhány szerb felirat és feljegyzés.
260
 66. Ljubics Simon: Raguzai eladási leltár a XIV-ik századból.
261
 67. Tkalcsics Iván: Oklevelek a XV-ik századból a zágrábi káptalan "vörös könyv"-éből (rubrum capitulare).
265
 68. Rácski Ferenc: Levelezés a végvidéki török és horvát tisztek között.
276
 69. Novákovics Sztoján: Két montenegrói irat; adalék a nép jogi szokásainak ismeretéhez.
276
 70. Rácski Ferenc: Oklevelek Utjesenovics Fráter György életrajzához.
276
 71. Novákovics Sztoján: A sz. György legenda az ószerb-szlovén irodalomban és a néphagyományban.
276
 72. Ljubics Simon: Kattarói Bolica Marián leirása a skutarii szandzsákatról 1614-ben.
277
 73. Rácski Ferenc: A pannon-morva, bolgár és horvát történelemre vonatkozó és legújabban fölfedezett IX-XI-ik századbeli oklevelek és iratok.
278
 74. Magdics Mile: Adatok Zeng régi nemes csalájainak történetéhez.
279
 75. Kacsanovszkij Vladimir: Némely a szerb és bolgár történetre vonatkozó emlékek.
279
 76. Matkovics Péter. Descriptio peregrinationis Georgii Husthii.
279
 77. Ljubics Simon: Le Maitre francia konzul jelentése a raguzai köztársaságról.
280
 78. Tkalcsics Iván: A zágrábi székesegyház két leltára a XIV. és XV. századból.
281
 79. Kacsanovszkij Vladimir: Apokrif imádságok, büvölések, mesék régi kéziratai.
281
 80. Sztojánovics Ljubomir: Néhány szerb évkönyv.
281
 81. Rácski Ferenc: Legrégibb cirilbetüs horv. oklevél.
281
 82. Rácski Ferenc: Notae Joannis Lucii.
282
 83. Rácski Ferenc: Két uj adat a boszniai patarének történetéhez.
283
 84. Ljubics Simon: Skutarii földnyilvántartási (kataszter) könyv 1416-ból.
283
 85. Svrljuga Ker. János: Adatok Raguzának diplomáciai viszonyához Franciaországgal.
284
 86. Svrljuga Ker. János: A raguzaiak segélykérése XIV. Lajos francia királyhoz az 1667-iki nagy földrengés alkalmából.
284
 87. Rácski Ferenc: Comuleo Sándor jelentése és levelei török-, erdély-, moldva- és lengyelországi küldetéseiről.
285
 88. Kacsanovszkij Vladimir: Zonaras János bizánci krónikás művének szerb-szlovén fordítása.
285
 89. Rácski Ferenc: Adatok a boszniai pasalik földrajzi és statisztikai leirásához.
287
 90. Jirecsek: Karagjics St. Vuk és Gagics Jeremiás levelei Safarik J. P.-hez.
287
 91. Csrncsics János: Ciril és Method római-szláv miséje.
287
 92. Ljubics Simon: Raguzai hivatalos iratok a velencei köztársasághoz.
288
 93. Pierling: A spalatói Karaman Máté jelentései Oroszországról.
288
 94. Lopasics Radoszláv: Néhány adat Zrinyi Péter és Frangepán Ferenc felkelésének történetéhez.
297
 95. Magdics Mile: Adatok Zeng régi nemes családainak történetéhez.
297
 96. Csrncsics Iván: Nehány délszláv, kinek neve előfordul 1478-1520 közt a sz. Lélekről nevezett római confraternitas irataiban.
297
 97. Rácski Ferenc: A délszláv történetre vonatkozó kivonatok 1526-1533-ig Sanudo Marino naplójából.
298
 98. Kukuljevics Iván: Szidics Simon Judás jelentése Bécsnek 1683-iki török ostromáról.
298
 99. Novákovics Sztoján: Jefrem szerb patriarcha élete
298
 100. Novákovics Sztoján: Töredékek a középkori kozmografiából és geografiából.
299
 101. Novákovics Sztoján: Apokrif iratok Vukovics Bozsidár szerb ősnyomtatványu gyüjteményéből.
299
 102. Novákovics Sztoján: Apokrif Enochról.
299
 103. Novákovics Sztoján: Mese az antikrisztusról.
299
 104. Novákovics Stoján: Apokrif irat Krisztusnak az ördöggel való vitatkozásáról.
299
 105. Novákovics Sztoján: Trebinje, Tvrdos és Szavina. Iratok a szavinai monostor levéltárából nehány észrevétellel.
299
 106. Novákovics Sztoján: A belgrádi nemzeti könyvtár két régi kézirata, a Carostavnik és Cambak "Decsáni István élete."107. Bojnicsics János: A legrégibb horvát armalis.
300
 108. Tkalcsics Iván: Adatok a XV-XVI. századbeli zágrábi zsinatok történetéhez.
300
 109. Pirling: Uj források Comuleo Lessandróról.
300
 110. Vucsetics A.: Az Athosz hegyén levő szerb zárdák szerzeteseinek levelezése a raguzai comessel és urakkal 1520-1792-ig.
301
 111. Magdics Mile: A zengi patriciusi és polgári családoknak összeirása. 1758-ból.
301
 112. Magdics Mile: Adatok a zengi régi nemesi családok történetéhez.
301
 113. Batinics N. M.: Néhány adat Bosznia egyházi történetéhez.
303
 114. Lopasics Radoszláv: Adatok Horvátország XVI. és XVII-ik századbeli történetéhez a stájer országos levéltárból Grácban.
345
 115. Valjavec M.: Beszélgetés egy pápista és egy luteránus között 1555.
346
 116. Csrncsics Iván: Pótlékok az ily cimü értekezéshez: A "szlovén és illir" nevek a mi római hospiciumunkban 1453 után.
346
 117. Novákovics Sztoján: Apokrif szláv mesék Szűz Mária haláláról és még néhány apokrif apróság róla.
346
 118. Novákovics Sztoján: Baruch kinyilatkoztatásai.
346
 119. Fermendzsin Eusebius: Adatok Krizsanics György pap és zágrábi kanonok életrajzához.
347
 120. Sztojánovics Ljubomir: Egy adat a boszniai bogomilek ismeréséhez.
347
 121. Ljubics Simon: A zárai hires Chrysogon zárda okleveleinek két lajstroma (908-1782.).
348
 122. Radics P.: Oklevelek az 1593. junius 22-iki sziszeki ütközetről.
349
 123. Dragovics Márk: Adatok Montenegró történetéhez a különböző családokból való vladikák idejében.
350
 124. Csrncsics Iván: Bartoli Félix ferencrendi által összegyüjtött iratok.
350
 125. Fermendzsin Eusebius: Levakovics Rafael és a vlahok (szerb uszkokok) Horvátországban 1641-ben.
351
 126. Rácski Ferenc: Bizzi Marino antivári érsek jelentése 1610-ben Albániában és Ó-Szerbiában tett utazásáról.
351
 127. Dragovics Márk: A montenegróiak küzdelme a törökkel a Grahovo birtokáért.
351
 128. Csrncsics Iván: Néhány oklevél a vegliai püspököktől.
351
 129. Rácski Ferenc: Tvardko boszniai bán oklevele 1366-ból.
352
 130. Zlatovics István: Brebiri nekrolog a XIV. és XV-ik századból.
352
 131. Zlatovics István: Szilobadovics Pál ferencrendi szerzetes horvát krónikája az 1662-1686-iki dalmát tengerparti hadakozásokról.
354
 132. Ducsics H. archimandrita: Szláv kéziratok a párisi nemzeti könyvtárban.
354
 133. Rácski Ferenc: A délszláv történetre vonatkozó kivonatok Sanudo Marino naplójából 1526-1533-ig.
354
 134. Polivka Gy.: Némely, Prágában levő szláv kéziratok ismertetése és kivonata.
354
 135. Kukuljevics Iván: Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII.
354
 136. Fermendzsin Eusebius: Chronicon observantis provinciae Bosnae Argentinae ordinis S. Francisci Seraphici.
356
 137. Matkovics Péter: Pigafetti Márk Antal Konstantinápolyba való utazásának leirása 1567-ben.
356
 138. Zlatovics István: Paulo di Rovigno jelentése Boszniáról 1640-ben.
356
 139. Milcsetics Iván: Adatok a glagolbetüs horvát nyelvemlékek irodalomtörténetéhez.
356
 140. Ljubics Simon: Libellus Policorion, qui Tipicus (Topicus) vocatur.
357
 141. Fermendzsin Eusebius: Levelek a glagolbetüs egyházi könyvek- és egyéb irodalmi ügyekről Horvátországban 1620-1648-ig.
357
 142. Lopasics Radoszláv: Uj adatok Zrinyi Péter és Frangepán K. Ferenc lázadásának történetéhez.
365
 143. Tkalcsics István: Oklevelek a boszorkányüldözésről Horvátországban.
365
 144. Lopasics Radoszláv: Horvát jelentés az 1667-iki raguzai nagy földrengésről.
366
 145. Rácski Ferenc: Marulics Márk raguzai horvát költő latin végrendelete 1501. jul. 14-éről.
366
 146. Fermendzsin Eusebius: Montenegróra és Ó-Szerbiára vonatkozó oklevelek 1579-1671-ig.
368
 147. Lopasics Radoszláv: A tersattoi Frangepánok oklevelei és iratai.
385
 148. Jankovics Julius: Varasd sz. k. város vásárvám tarifái 1658, 1749-ből.
385
 149. Csrncsics Iván: Lucius János traui történetiró végrendelete 1679-ből.
385
 150. Resetár M.: Két jelentés a raguzai nagy földrengésről 1667-ben.
385
 151. Jagić V.: Grskovics glagol evangéliumának töredéke.
386
 152. Lopasics Radoszláv: Adatok a horvátországi protestánsok történetéhez.
390
 153. Lopasics Radoszláv: A drezdai és potsdami horvát gárdára vonatkozó oklevelek.
393
 154. Laszowski Emil: Patacsics Boldizsár báró naplója 1687-1690-ig.
394
 155. Lopasics Radoszláv: A horvát tengerparti levéltárakról szóló jelentésből.
396
 156. Radics F.: Adatok a délszláv vidékek történetéhez 1448-ban.
397
 157. Vojnovics K.: Adatok a raguzai levéltárakból való kutatásokhoz.
397
 158. Vojnovics Koszta: Pótlások ezen értekezéshez: A raguzai köztársaság állami kincstárnokai.
397
 159. Laszowski Emil: A szerémmegyei levéltárak.
398
 160. Laszowski Emil: Pieroni János jelentései 1639ben a horvát határvárakról és helységekről.
399
 161. Jelics L.: regestrum litterarum Maphaei Valaressi archiepiscopi Hyadriensis 1449-1496.
399
 IV. Knjizsevnik.
399
 1. Rácski Ferenc: A középkori horvát és szerb történelem régibb forrásainak méltatása.
463
 2. Jágics V.: "A mi helyesirásunk."
463
 3. Kukuljevics Iván: A B. Sz. Máriáról nevezett topuszkói apátság.
473
 4. Matkovics Péter: Statisztikus töredékek.
473
 5. Pacel V.: Hangsuly a horvát nyelv szavaiban.
473
 6. T. A.: Jurasich János olasz-horvát szótára.
473
 7. Jágics V.: A délszláv nyelvek egymásközötti és az ószláv nyelvhez való viszony; irta Mahnics Lőrinc.
474
 8. Jágics V.: Danicsics "A szerb nyelv alaktana.
474
 9. Rácski Ferenc: Kukuljevics Iván "A horvátok küzdelmei a mongolokkal és tatárokkal".
475
 10. Rácski Ferenc: Tkalcsics János "Horvát történelem" cimü művét ismerteti.
475
 11. Rácski Ferenc: Ismertetés a "Prospetto cronologico della storia della Dalmazia con riguardo alle provinciae slave contermini. Zára, 1863. 300 lap.
475
 12. Kukuljevics Iván: A XVI-ik század horvát költői.
475
 13. Jágics V.: Ó-szláv nyelvtan a glagol betükkel irta Bercsics Iván.
475
 14. Sulek Boh: Az "ah" rag védelme.
475
 15. Pacel V.: A népdal versformája és hangsulya.
475
 16. Veber-Tkalcsevics A: A horvát hexameterről.
476
 17. Jagics V.: A horvát nyelv multjából.
476
 18. Ljubics Simon: Néhány görög pénzről, melyeket Dalmáciában Lessina szigetén a régi várban kiástak.
476
 19. Meszics M.: A horvátok a XV-ik sz. végével és a XVI-ik sz. elején.
510
 20. Rácski Ferenc: Ismertetés a "Délszlávok, irodalmi és néprajzi leirás" cimü műről.
510
 21. Jágics V.: Ismertetés Safarik Pál József művé ről "Geschichte der südslavischen Literatur. I. Slovenisches und glagolitisches Schrifthum.
510
 22. Jágics V.: Ismertetés Mihailovics e művéről "A szerb nyelv megvédése annak elrontásától és elparasztosításától."
510
 23. Rácski Ferenc: Ismertetés a szerb tudós társaság folyóiratáról "Glasnik dru@shtva srpske slovesnoti".
510
 24. Matkovics Péter: Ismertetés Kruzsics "Horvátország és a vele határos területek térképe" cimü művéről.
510
 25. Rácski Ferenc: Adalékok a délszláv epigrafikához.
510
 26. Száblyár Vince: Buccari és Turopolje.
512
 27. Korinek F. B.: Mazsuranics Iván "Csengics aga halála." Seeberger német fordítása és a költemény széptani méltatása.
513
 28. Rácski Ferenc: Ismertetés Sztánics S. művéről "Studii storico-critici sopra l'isola e l'antica citta di Lissa (Vis)."
513
 29. Rácski Ferenc: Ismertetés Krisztics Miklós "A szerb nemzet története" cimü művéről.
513
 30. Jágics V.: Marjanovics Lukács "Horvát népdalok" cimü gyüjteményének ismertetése.
513
 31. Csrncsics Iván: Vegliai régiségek.
513
 32. Valjavac M.: A születési vagy sorsdöntő nemtőkről.
513
 33. Jágics V.: Szláv nyelvészet, rövid nyelvészettörténeti vázlat.
513
 34. Veber A.: Még valami a horvát verselésről.
513
 35. Macun J.: A szláv nyelvtan fejlődéséről.
513
 36. Rácski Ferenc: Safarik Pál J. "Geschichte der südslavischen Literatur. II. Illirisches und Kroatisches Schriftthum. III. Serbisches Schriftthum.
513
 37. Rácski Ferenc: Risztics István "Decsáni nyelvemlékek és történelmi emlékek".
513
 38. Kosztics J. V.: Jágics V. "Az ó-horvát nyelv példái glagol és ciril régi nyelvemlékekből.
513
 39. Kurelac T.: Mutatvány Tolmács cimü művéből, a "@chast" és "@chest" szavak fejtegetése.
513
 40. Jágics V.: Észrevételek a mi mondattanunkhoz az összehasonlító nyelvészet szempontjából.
514
 41. Veber-Tkalcsics Antal: A mi költészetünk legujabb jelenségei
514
 42. Korinek Fr.: III. Napoleon "Julius Caesar története" cimü művének ismertetése.
514
 43. Ljubics Simon: Ismertetés a Kukuljevics-féle Sanudo kiadásról az Arkivben és Safarik Jankónak a belgrádi Glasnikban közölt "Monumenta historica Serbica archivi Veneti" cimü művéről.
514
 44. A délszláv akadémia birtokában levő Kukuljevicsféle hires könyvtár és levéltár ismertetése.
514
 45. Bradaska Ferenc: Délszlávok Törökországban. Néprajzi vázlat.
514
 46. Rácski Ferenc: Honi évkönyvek és krónikák a XIV-ik századból.
533
 47. Matkovics Péter: A Balkán félsziget orographiai jellege.
533
 48. Hattala M.: Az orrhangu magánhangzók a bolgár nyelvben általában, az új bolgár nyelvben különösen.
533
 49. Jágics V.: Ismerteti Miklosich "Lexicon palaeslovenico - graeco - latinum" cimű művét.
533
 50. Jágics V.: Ismerteti Danicsics Gy. művét "Szótár a szerb irott nyelvemlékekből".
533
 51. Jágics V.: Ismerteti Danicsics "Nikolsko evangjelje" cimü nyelvemlék kiadását.
533
 52. Rácski Ferenc: Ismerteti Danicsics "Sz. Simon és sz. Száva élete Domentiantól" cimü nyelvemlék kiadását.
533
 53. Rácski Ferenc: Ismerteti Kukuljevics Iván "Arkiv za jugoslovensku proviestnicu" cimü művét.
533
 54. Jágics V.: Ismerteti a Lobkovic család birtokában levő "Nagy Sándor élete" cimü raudnici horvát kodexet.
534
 55. Rácski Ferenc: A szerb deszpoták és beköltözött szerbek viszonya a koronához és a magyar és horvát királysághoz 1426-1503-ig.
542
 56. Márkovics Péter: Marco Polo ősei dalmáciaiak voltak.
542
 57. Jágics V.: Ismertetés Ljubics Simon "A délszláv irodalom tükre" cimü művéről.
542
 58. Jágics V. Ismertetés Dosen Vid "A hétfejü sárkány" cimü művéről.
542
 59. Jágics V.: Ismertetés a Matica dalmatinska "Népdal gyüjtemény" cimü kiadványáról.
543
 60. Petracsics Ferenc: Ismertetés Marnavics-Tomko Iván költeményéről "Manda Budri@shićka" Brcsics Antal jegyzeteivel.
543
 61. Rácski Ferenc: Ismertetés a szerb tudóstársaság Glasnik cimü folyóiratáról.
543
 62. Rácski Ferenc: Ismertetés Ljubics Simon "Velencei uralom Fiumében" cimü művéről.
543
 63. Bogisics Boldizsár (Valtazar): A szloven népies jogszokások gyüjtésének fontossága.
543
 64. Jágics V.: A régiségek és azok fontossága tekintettel azokra, melyek a zágrábi nemzeti muzeumban vannak.
543
 65. Jirecsek Hermenegild: Pannónia a IX-ik században.
556
 66. Jágics V.: Ciril codex a XV-XVII-ik századból Kukuljevics könyvtárában.
556
 67. Jágics V.: A délnyugati szlovének régi irása és nyelvemlékei a IX-XII-ik századból Sreznjevskitől.
556
 68. Dánicsics Gy: Sz: Száva szerkönyve Orahovica számára.
556
 69. Jágics V.: Pypin "A szláv irodalmak története".
556
 70. Rácski F.: Kovácsevics Tamás "Bosznia és Hercegovina leirása". Ismertetés.
556
 71. Jágics V.: Bartenstein J. Kr. "Jelentés a szétszórt illir nemzet mai állapotairól". Fordította Szándics Sándor.
556
 72. Radetić Iván: Adatok a mi népdalainknak etikai részről való megismeréséhez.
556
 73. Matkovics Péter: Erkölcsi statisztika HorvátSzlavonországban.
556
 74. Jágics V.: A nyelvészet és antropológia közötti viszony.
556
 75. Jágics V.: Az indo-európaiak eredetéről.
556
 76. Danicsics György: Kratováci sz. György XVI-ik századbeli vértanu.
556
 77. Jágics V.: Egy a XVI-ik században nyomatott és ujból előkerült horvát könyv.
557
 78. Jágics V.: A horvát-szlavon gimnáziumok értesítőinek eddigi tudományos értekezései.
557
 79. Ivekovics Ferenc: A horvát Zrinyiász viszonyítva a magyarhoz.
560
 80. Jágics V.: Az Adriai tenger szyrennája, vagyis Sziget ostroma, horvát epos a XVII-ik századból.
561
 81. Lopasics Radoszláv: Cetin vár helyrajza és története.
568
 82. Ljubics Simon: Zárai hagyományok az illir Diomedesről.
568
 83. Rácski Ferenc: A horvát-szlavon határok védelméről a XVI. és XVII-dik században államjogi szempontból.
569
 84. Jágics V.: A horvát-szerb irodalom rövid áttekintése az utolsó 2-3 évről.
569
 85. Danicsics György: Budmani Péter "Grammatica della lingua serbo-croata".
569
 86. Rácski Ferenc: Meszics M. "Zrinyi Miklós a szigetvári hős élete." Ismertetés.
570
 V. Vienac (Koszoru), 1869-1900.
570
 1. Váraljai Haulik György zágrábi érsek életrajza.
570
 2. Modrinac P.: A kutyafejü király.
570
 3. Koch Ferenc S.: A délszlávok népzenéje.
570
 4. Bozsics Kl.: Rajzok Boszniából.
570
 5. Tkalcsics Iván: A varasdini kénesfürdő Horvátországban.
570
 6. Perkovác János: Vázlatok az 1848-iki báni tanács hadi osztályáról.
577
 7. S. T.: Látogatás a Zrinyi-Frangepán sirnál Bécs-Ujhelyen.
577
 8. Márkovics Ferenc: A szláv balladákról.
577
 9. A mohamedán horvátok házasodási szokásai Boszniában.
578
 10. Pávics Ármin: A raguzai dráma más nemzetek drámáihoz viszonyítva.
578
 11. K.: Házasodási szokások Boszniában.
578
 12. Jámbrecsák Dr.: Talvj, életrajz.
578
 13. Kláics V.: Szamó szlovén király.
578
 14. Gáj Velimir költeményeinek méltatása.
578
 15. Petrácsics Ferenc: Bodenstaedt előadása a délszláv népköltészetről.
579
 16. Karlov M.: Utazás Macedóniában és Albániában, a török tartományok és azok falusi és városi élete.
579
 17. Zahar J.: Presern Ferenc, a szloven költő.
579
 18. Rácski Ferenc: Frangepán Kristóf Ferenc gróf, eddig ismeretlen költő.
579
 19. Kláics V.: Szvinimir Dömötör horvát király.
579
 20. Perkovác Iván horvát iró.
580
 21. Rácski Ferenc: Zrinyi Péter és Frangepán Kristóf Ferenc a vesztőhelyen.
582
 22. Zahar János: Zrinyi Katalin grófnéről.
582
 23. Szmicsiklász Tádé: Frangepán Katalin bánné és irónő.
582
 24. Jámbrecsák Dragutin: Trakostyán vár.
583
 25. Jágics V.: Frangepán Kristóf költeményei.
584
 26. M. J.: Perkovác János.
587
 27. Pávics Ármin: A raguzai dráma története.
587
 28. Kláics V.: IV. Kresimir Péter a nagy.
588
 29. Rácski Ferenc: A horvát és olasz Frangepánok.
590
 30. Makusev V.: Szlávo Dél-Itáliában.
590
 31. Zahar J.: Vraz Sztánko életrajza.
590
 32. Divkovics Imre: A női nevek költőisége.
590
 33. Tomics P.: Pogodin-Petrovics Mihály orosz történetiró élete.
590
 34. Kláics V.: Szvinimir király halála a népmonda szerint.
591
 35. Klaics V.: A horvátok költözése.
593
 36. Kláics: Horvát őrség Spanyolországban.
593
 37. Z. J.: Gáj Lajos dr.
594
 38. Senova Antal: Hogyan keletkezett és fejlődött ki a délszlávság eszméje?
595
 39. Bán Mátyás: Gáj Lajos.
595
 40. Kukuljevics Iván: Ismertetés Tomaseo Miklós "Storia civile nella letteraria".
595
 41. Demeter Dömötör horvát iró nekrológja.
596
 42. Kukuljevics Iván: Uti emlékek Raguzából, Albániából, Korfuból és Itáliából.
596
 43. Apollo szobra a zágrábi nemzeti muzeumban.
596
 44. Trnszki Iván: Prerádovics Péter horvát költő.
597
 45. Kosztics Lázár "Crnojevics Makszim" cimü drámájának ismertetése.
597
 46. Kláics V.: Szvacsics Péter, az utolsó horvát király 1091-1101.
598
 47. Horvát-szlovén könyvek a XVI-ik századból Regensburgban.
598
 48. Bán Mátyás "Marta posadnica" cimü tragoediájának ismertetése.
598
 49. Kukuljevics Iván: A horvát tengermellék.
598
 50. Rácski Ferenc: Ismertetés Gundulics Iván "Megszabadult Jeruzsálem" cimü művéből.
598
 51. Zrinyi Judita Petronella horvát levele 1680-ból nővéréhez, Rákóczy Zrinyi Ilonához.
598
 52. Horvát Tasso-fordítások.
598
 53. Milinovics S.: Horvát emlékek Dalmáciában.
598
 54. Kukuljevics "Poturica" drámájának ismertetése.
598
 55. Kláics V.: Subics Pál és fia Mladen.
600
 56. Kukuljevics Iván: Horvát telepítvény Morvaországban.
600
 57. K. M.: A nap a mi hitregei maradványainkban.
600
 58. K.: Katalin, Bosznia utolsóelőtti királynéja.
602
 59. Senoa Antal: Pavlinovics Mihovil dalai és beszédei.
602
 60. M. F.: Prerádovics költeményeinek méltatása.
602
 61. Kláics V.: Mára, a horvát népdalok királynéja.
602
 62. Krempler Pál: Krizsanics György.
602
 63. Senoa Antal: Ozalj vár.
603
 64. Szmicsiklász Tádé: A farkas-kisértetekről.
603
 65. Senoa Antal: Szamobor vár.
604
 66. Julius Clovius festő életrajza és arcképe.
604
 67. Lopásics Radoszláv: Szeverin a Kulpa mellett.
606
 68. Kláics V.: Gubec Mátyás paraszt király 1573ban.
608
 69. Trakostyán vár.
608
 70. Nagy-Kemlek vagy Kalnik vár.
609
 71. Rádetics J.: Hogyan kezdett a dalmáciai költészet kifejlődni.
609
 72. Az Aracoeli templom Rómában.
609
 73. Trnski Iván: A mi verselésünkről.
609
 74. Doszitelj Obrádovics szerb iró életrajza.
609
 75. Az eszéki hid égése 1664-ben.
610
 76. Bakács Tamás bán, arcképpel.
610
 77. Rácski Ferenc: De Dominis Márk Antal.
610
 78. Kirinski S.: Ruszán Ferdo.
611
 79. Gusics Pál 1102.
611
 80. Sulek Bogoszláv: Szlavóniai magyarság.
611
 81. Szmicsiklász T.: Safarik Pál József életrajza.
611
 82. Kláics V.: Szerajevo.
611
 83. Rácski Ferenc: Raguza.
612
 84. Mrazovics L.: Antivari.
612
 85. Trifkovics Koszta szerb iró nekrológja.
612
 86. Rácski Ferenc: Petránovics Bozsidár.
612
 87. Mrazovics L.: Budva.
612
 88. Lopasics Radoszláv: Boszilyevo.
622
 89. Radetics János: A horvát népmesék.
622
 90. Pucics Medo horvát költő.
622
 91. Palmovics A.: Assonanciák a mi népköltészetünkben.
622
 92. Senoa Antal: Zájc János és Kuhács Ferenc horvát zeneszerzők élete és munkássága.
622
 93. Pavlinovics Mihovil horvát iró életrajza.
622
 94. Lopasics Radoszláv: Károlyvár Horvátországban.
628
 95. Rácski Ferenc: Fiume.
630
 96. Tkalcsevics Adolf: Buccari.
630
 97. Kukuljevics Iván: Tersattó vár.
631
 98. Mrazovics L.: Rácski Ferenc életrajza.
632
 99. Kukuljevics Iván: Szkalics Pál.
632
 100. Dobrinski Ferenc: Kosztajnica.
632
 101. Markovics Ferenc: Mazsuranics Iván "Csengicsaga" cimü költeménye.
632
 102. Mrazovics L.: Ljubics Simon történetiró.
633
 103. Tkalcsics Iván: A zágrábi egyház karácsonyi játéka a XII-ik századból.
633
 104. A magyarok és a délszláv nemzeti népipar.
633
 105. Rácski Ferenc: Lessina.
633
 106. Milcsetics Iván: Filipovics Iván "Horvát és szerb irodalomtörténet" cimü művének ismertetése.
633
 107. Radetics Iván: Népdalköltészet.
633
 108. Milinovics Simon: Tinin.
635
 109. Petracsics Ferenc: Miklosics Ferenc szláv nyelvész életrajza.
635
 110. Petracsics Ferenc: A nő és szerelem a horvát népdalokban.
635
 111. Rácski Ferenc: Salona.
635
 112. Koch-Kuhács F.: Valpó és urai.
635
 113. Lopasics Radoszláv: Jurisics Miklós Kőszegen.
636
 114. Kuhács Ferenc: Báró Prandau Károly zeneszerző.
636
 115. Szmicsiklász Tádé: Babukics Vjekoszláv életrajza.
637
 116. Milinovics Simon: Szinjvár Dalmáciában.
637
 117. Klaics V.: A grobniki mező.
637
 118. Klaics V.: Az 1667-iki raguzai nagy földrengés.
637
 119. Klaics V.: Zagorje.
638
 120. Klaics V.: Brazza sziget.
638
 121. Lopasics R.: Horvát gárda Drezdában.
638
 122. Lopasics R.: Dubovác Károlyváros mellett.
639
 123. Skutari a Bojána mellett.
639
 124. Klaics V.: Nagy Simon bolgár cár 893-927.
639
 125. Milcsetics I.: A régi szlovének életéből.
639
 126. Maretics T.: Krizsanics György XVII. századbeli horvát-orosz iró.
639
 127. Danicsics György horvát-szerb nyelvész életrajza.
639
 128. Lopasics R.: Ogulin.
639
 129. Klaics V.: Jajcavár.
640
 130. Lopasics R.: Valvazor "Ehre des Herzogthum Krains" cimü művének ismertetése.
640
 131. Lopasics R.: Barilovicsvár.
640
 132. Lopasics R.: Klokocsvár.
641
 133. Vázlatok a délszláv népdalok fordításairól.
641
 134. Lopasics Radoszláv: Lipavár.
641
 135. Milcsetics Iván: Szocsivica Szaniszló hires horvát hajdu a XVIII-ik században.
641
 136. Senoa Antal: Német gúnyirat az illirekre 1736ból.
642
 137. Seona A.: Adat Cerovics Novica történetéhez.
642
 138. Klaics V.: Három adat Horvátország XII-ik századbeli történetéből.
642
 139. Klaics V.: Niksics montenegrói vár története.
642
 140. Lopasics Radoszláv: Kamenszko és a pálosok.
645
 141. Jurković Janko horvát iró életrajza.
645
 142. Marković Ferenc: Bogović Imre "Gubec Mátyás a paraszt király" cimü szomorujátéka.
645
 143. Ledjánvár a horvát népdalokban.
645
 144. A horvát régészeti társulat.
645
 145. Petra@chić Ferenc: Vázlatok Vráz életéből.
645
 146. @Shenoa A.: Bogović Imre költeményei.
645
 147. Ivicsevics István horvát iró méltatása.
645
 148. Lopa@shić Radoslav: Cazin vidéke Török-Horvátországban.
645
 149. Klaić V.: Trebinje vár.
645
 150 Kr@shjnavi I.: Lepoglávai műtárgyak.
645
 151. Kuha@ch F.: A magyarországi horvátok közt.
645
 152. Smi@chiklas Tádé: Mesić Máté horvát történetiró életrajza.
645
 153. @Shenoa A.: Irodalmi levelek.
645
 154. A raguzai ferencrendi zárda.
645
 155. Hilferding A. F. orosz történetiró életrajza.
645
 156. Vranduk vár Boszniában.
646
 157. Vukelić Ladoslav horvát iró nekrológja.
646
 158. Adatok a XVII-ik század jellemzéséhez Horvátországban.
646
 150. Lopa@shić R.: Bihácsvár.
648
 160. Markovics Ferenc: Észrevételek Pávics tanulmányára Gundulics Ozmanjáról.
649
 161. Bojnicsics Iván: Horvátok a bécsi egyetemen a XIV. és XV-ik században.
649
 162. Rácski Ferenc: Márton zágrábi kanonok, Korvin Mátyás asztrologusa.
649
 163. Martics Gergely horvát költő.
649
 164. Bojnicsics Iván: Az orvosi tudomány hazánkban az Árpádok korában.
649
 165. Klaics Vjekoszláv: Kotromanics István 13221353.
649
 166. Kre@shevo Boszniában.
649
 167. Bojnicsics Iván: A tudományok Horvátországban q XIV-ik század kezdetéig.
649
 168. Milcsetics M.: Pypin-Szpaszovics "A szláv irodalmak története". Ismertetés.
649
 169. Bojnicsics Iván: Horvátok Berlinben 1757.
649
 170. Zágráb a XVII-ik században.
649
 171. Kláics V.: Adatok Eszékvár középkori történetéhez.
651
 172. Vázlatok Zágráb mult századbeli krónikájából.
651
 173. Bród a Száva mellett.
651
 174. Vitezovics verses horvát ujságja 1788-ban.
651
 175. Trnski Iván horvát költő.
651
 176. Milcsetics Iván: Vajjon horvátok-e a mai kajkavjaink? Horvátul beszélnek-e?
651
 177. Senoa A.: Le regiment Royal Cravat.
651
 178. Kukuljevics Iván: Harangöntő mesterség Zágrábban 1457-től fogva.
651
 179. Lepoglava.
652
 180. Kramberger Ernő: Verőce.
652
 181. Orsics M. N.: Volarics Ferenc József horvát iró élete 1805-1877.
653
 182. Mihánovics Antal horvát iró nekrológja. 17961877. Arcképpel.
653
 183. Kramberger E.: Pozsega.
655
 184. Vukelics Lavoszláv horvát költő munkái 18401879. Arcképpel.
655
 185. Kopitar Bertalan tudós élete és munkái.
655
 186. Markovics Ferenc: Vráz Sztánkó költő élete és munkái.
655
 187. Sulek Bohuszláv: Vráz Sztánkó mint hazafi.
655
 188. Kuha@ch Ferenc: Vráz Sztánkó mint zeneszerző.
655
 189. Lopasics Radoszláv: Sichelburg.
656
 190. Jorgovánics Richárd költő nekrologja.
656
 191. Tkalcsics Iván: A podszuszedi sz. Márton barlang.
656
 192. A Zágráb melletti szent Remete pálos zárda.
656
 193. Corberon gróf levelezése a hannoveri királylyal az 1848-1849-diki horvát lázadásról.
657
 194. Tkalcsics Iván: Zágráb a XVI-dik századig.
657
 195. Torony a Vráz sétatéren Zágrábban.
657
 196. Katancsics Péter horvát iró 1750-1825.
657
 197. Markovics Ferenc: Manojlovics Gábor "Veljko ifju napjai" cimü költeményei.
657
 198. Brusina Spiridion: Kuzmics Iván horvát iró élete és munkái.
657
 199. Lopasics Radoszláv: Jasztrebarszko.
658
 200. Jurcsics József horvát iró élete és munkái.
658
 201. Topuszkó.
658
 202. Fra Deszpot Iván költeményei.
658
 203. Kramberger Ernő: Lipik.
659
 204. Relkovics a horvát irodalomban.
659
 205. Tkalcsics Iván: A varasdi fürdő.
659
 206. Grizsáni Vinodolban.
659
 207. Kramberger Ernő: Orahovicavár.
660
 208. Sztojánovics Miját történetiró nekrologja. 18161881.
660
 209. Tkalcsics Iván: Vázlatok Zágráb történetéből a XVII-ik századtól fogva.
660
 210. Szmodek Máté horvát tudós nekrológja és művei.
660
 211. Presiren Ferenc szloven költő élete és munkái.
660
 212. Markovics Ferenc: Bölcsészeti irók Dalmáciában a XV-XVIII-ik században.
660
 123. Kukuljevics Iván: Némely bibliografiai ritkaságok.
661
 214. @Shenoa Ágost horvát iró élete és munkássága.
661
 215. Emlékezés a felső végvidékre, különös tekintettel a bunyevácokra.
663
 216. Kukuljevics Iván: Három Frangepán Katalin, az irodalom előmozdítója
664
 217. Palmovics András horvát költő szül. 1847. nov. 29-én Raszinján, meghalt 1882. február 10-én Zágrábban, lelkészkedett Komarevon Sziszek mellett.
664
 218. Herben Jan.: Három horvát falu Morvaországban
664
 219. Bogisics Boldizsár.
667
 220. Gruber D.: Zára ostroma Velence részéről 1311-131-ban
670
 221. Klaics V.: Vajjon a régi Szlavónia kezdetben horvát vagy magyar terület volt-e?
691
 222. Lopasics R.: Krizsanics-torony.
696
 223. Danicsics György horvát-szerb nyelvtudós.
696
 224. R. F.: Antiszemitizmus Raguzában 1622-ben.
698
 225. Milcsetics J.: Vezsics László.
698
 226. Milivoj: Zmaj Jovan Jovánovics. Hervadt rózsabimbók.
698
 227. L. R.: Stoos Pál.
699
 228. Hol nyomatták elődeink a könyveiket 14831800-ig.
700
 229. M-j. Euchologium, glagol nyelvemlék a szinaihegyi zárdában. A délszláv akadémia költségén kiadta Geitler L.
701
 230. S. M.: Kocsevár István és az illirizmus.
704
 231. Milcsetics J.: Ilijasevics István dr.
704
 232. Buccari és Kraljevica várak rajzai.
704
 233. Lopasics Radoszláv: Visszaemlékezés a szluini határőrvidéken 1865-ben tett utamra.
704
 234. Curzola vár, rajzzal.
705
 235. Damjan Juda.
705
 236. Trau vár rajza.
705
 237. Harambasics Ágost. Milákovics József Hrvátyánke költeményei.
705
 238. S. M.: A glagol és ciril irás eredetéről és hazájáról.
705
 239. Milásinovics Ferenc.
706
 240. Lessina vára, rajzzal.
706
 241. Galac Gj.: Radicsevics Branko szerb költő.
706
 242. Krka folyó Knin (Tinin) alatt.
707
 243. Szamobor, rajzzal.
707
 244. Vraz Sztanko és Miklosich Ferenc levelezése.
707
 245. Zmáj Jovánovics Jován élete és munkái.
707
 246. Jágics Vatroszláv.
708
 247. Sisatovác szerb zárda a Fruskagorában.
708
 248. Novi Vinodolban.
708
 249. Mazsuranics Antal
709
 250. Szebeniko vár.
709
 251. K. V.: A horvát Frangepánok eredetéről.
709
 252. Péter Petrovics Njegus mint iró.
709
 253. Utyesenovics-Ostrozsinszki Ignác.
710
 254. T.: Sulek Bogoszláv dr.
712
 255. Ravanica zárda Szerbiában.
713
 256. Milcsetics Iván: A vegliai grófok és a rájuk vonatkozó hagyományok.
714
 257. Botics Lukács horvát költő.
714
 258. Dr. Markovics Ferenc horvát tudós élete és munkái.
714
 259. Becics Ferdo horvát iró élete és munkái.
714
 260. Tirnski Iván önigazolása nyelvészeti és költészeti sajátosságai tekintetében.
714
 261. Zimony története és rajza.
715
 262. Kukuljevics Iván: Lisinski Vatroslav horvát zeneszerző élete és munkái.
715
 263. Zvonigrád Dalmáciában.
715
 264. Klaics V.: Tomics József Ödön költői munkássága.
715
 265. Klaics V.: Karlovics János bán. 1531.
720
 266. Kukuljevics Iván: Frangepán Beatrix és nemzetsége.
733
 267. Milton és Preradovics.
733
 268. Buzolics István horvát iró élete és munkái.
733
 269. Galac György: Jaksics György szerb költő és festő élete és munkái.
733
 270. Geitler Lajos horvát tudós nekrologja.
733
 271. Deszpot J. F.: Martics Gergely költő a Primorjében.
733
 272. Jelenet Zágrábban 1848. julius 4-én.
733
 273. Nedics Márton horvát iró élete és munkái.
733
 174. Draskovics Jánkó gróf.
734
 275. Markovics Ferenc: Dezsmán János horvát költő élete és munkái.
734
 276. Kranjcsevcs Sztrahimir Szilvius "Bugarkinje" elégikus költeményei.
734
 277. Klaics V.: A horvát novella és regény 1860-ig.
734
 278. Kukuljevics Iván de Saccis életrajza és munkái.
734
 279. Klaics V.: A "szerb" név.
734
 280. Klaics V.: Novidvori előtt 1530-ban.
734
 281. Klaics V.: Balaton tó.
735
 282. Niemcsics Antal horvát költő élete és munkái.
735
 283. Szubotics Jován szerb költő élete és munkái.
735
 284. Deszpot Iván horvát költő élete és munkái.
735
 285. Otocsác vár.
735
 286. Nikolics Vladimir iró élete és munkái.
735
 287. Erben Károly J. tudós élete és munkái.
735
 288. Klaics V.: A hét fivér neve, kik a horvátokat, állítólag, délre vezették.
735
 289. Lorkovics Balázs horvát iró élete és munkái.
735
 290. Srepel Milivoj: A legujabb szerb elbeszélők, Lazarovics Lázár és Markovics Pál Ádám.
736
 291. Kolak Kolakovics Mehmed népköltő élete és munkái.
736
 292. Milcsetics Iván: Jambresics András horvát tudós élete és művei.
736
 293. Popovics-Sabcsánin Milorad szerb költő élete és munkái.
736
 294. Trnszki Iván horvát költő munkái.
736
 295. Ruvarac Hilarion szerb történetiró élete és munkái.
736
 296. Sándor-Gjalszki Xavér regénye "Régi tetők alatt".
736
 297: Klaics V.: Horvát grófok a XIII-ik században.
737
 298. Tkalcsics Iván horvát történetiró élete és munkái.
737
 299. Gundulics Iván költőről születésének háromszázados évfordulója alkalmából.
737
 300. Szmicsiklász Tádé horvát történetiró.
737
 301. Klaić V.: Emlékezés Tordinác Miklós horvát iróra.
737
 302. Szluinvár.
738
 303. Szinjvár Dalmáciában.
738
 304. Kazali Antal horvát költő.
738
 305. Klaics V.: Mese Cseh, Leh és Mehről.
738
 306. Krizsanics György ujabb időben felfedezett iratai.
739
 307. Egy kis böngészet Preradovics költeményeiből.
739
 308. Klaics V.: Vázlatok a régi Raguzáról.
739
 309. @Shulek Bogoszláv: Kukuljevics Iván de Saccis nekrologja.
739
 310. Bruszina Spiridion horvát tudós élete és munkái.
739
 311. Maretics: A latinbetűs horvát helyesirás története.
739
 312. Kovacsics Antal horvát iró élete és munkái.
739
 313. Kozarac József "Holt kapitálisok" cimü regényének ismertetése.
739
 314. Klaics V.: Hogy foglalták el a törökök 1536ban Pozsegát?
739
 315. Hranilovics Jován: Ilijcs Voiszláv szerb költő élete és munkái.
739
 316. Srepel Milivoj: Miklós knéz "Hajdana" cimü költeménye.
739
 317. Zsigrovics-Petrocski Ferenc nekrologja.
740
 318. Ozsegovics Metell báró nekrologja.
740
 319. Arnold György horvát költő munkái.
740
 320. Srepel Milivoj: Miklós knéz költeményei.
740
 321. Ferkics Dragutin horvát iró nekrologja.
740
 322. Nagy-Tábor vár.
740
 323. A török nyelv befolyása a horvát nyelvtanra.
740
 324. Fiamin Iván horvát iró nekrologja.
740
 325. Klaics V.: A "horvát" név a szláv népek történetében.
740
 326. Klaics V.: Vázlatok a régi Raguzáról, a Dubrovnik szláv elnevezés eredete.
740
 327. Kozarac József horvát iró élete és munkái.
740
 328. Mazsuránics János horvát költő élete és munkái.
740
 329. Kacsics András élete és munkái.
740
 330. Lopasics Radoszláv: Egy Rákóczy grófnő Horvátországban.
741
 331. Srepel Milivoj: Lazarevics L. K. és Matavulj Simon két elbeszélésének méltatása.
741
 332. Klaics Vjekoszláv horvát történetiró élete és munkái.
741
 333. Surmin Gy.: Zlatarics kiegészítése Gundulics Ozmanjához.
741
 334. Badalics Hugó horvát költő élete és munkái.
741
 335. Klaics V.: A korbáviai síkon 1493. szept. 9-iki véres csatavesztés.
742
 336. Klaics V.: Cernojevics János Zeta utolsó goszpodárja 1460-1490.
742
 337. Srepel Milivoj: Hranilović Jován horvát költő élete és munkái.
742
 338. Srepel Milivoj: Lazarevics Lázár szerb iró nekrologja.
742
 339. Vojnovics Ivo drámairó élete és munkái.
742
 340. Modestin József: Damjan Juda raguzai comes.
742
 341. Srepel M.: Sándor-Gjalski Ksaver "Na rodjenoj grudi" regényének méltatása.
742
 342. Zlatovics István: Karin régi vár Dalmáciában.
742
 343. Kumicsics Eugén iró élete és munkái.
742
 344. Hervoja herceg glagol imakönyve.
742
 345. Zlatovics István horvát iró élete és munkái.
742
 346. Gáj Lajos élete, munkássága, helyesirása.
742
 347. Klaics Vjekoszláv: Nagy- vagy Fehér-Horvátország.
742
 348. Klaics V.: Vázlatok Vrbovszkóról.
742
 349. Srepel M.: Sándor-Gjalski horvát regényiró életrajza.
742
 350. Gundulics Ozmanjának lengyel fordítása.
742
 351. Demeter Dömötör horvát iró élete és munkái.
742
 352. Glavinics Ferenc horvát iró.
742
 353. Kik voltak a kattarói öböl őslakói?
742
 354. Inhof: Kozarac regénye "Fény és árny között".
743
 355. Miletić István és Ljubić-Dinkov József drámái.
743
 356. Andrić Miklós: A szerbek fordításos szépirodalma 1777-1847.
743
 357. Klaić V.: Hogyan keletkezett e költemény "Még nem bukott el Horvátország?"
743
 358. A hősdalok hőseinek öltözéke és a nemzeti viselet.
743
 359. A boszniai bánok és királyok ivadékai a Kotromanovics családból.
744
 360. Bresztyenszky Sándor: Jogtörténeti adatok Turopolyéről.
744
 361. Sisics F.: Hogy foglalták el 1202-ben Zárát és minő volt ennek viszonya Velencéhez.
744
 362. Kamenar Janko horvát költő élete és munkái.
744
 363. Karadzsics-Sztefánovics Vuk szerb-német-latin szótára.
744
 364. Paszarics József: A horvát helyesirásról.
744
 365. Tomics Sándor horvát iró élete és munkái.
744
 366. Krekovics Péter: Az első horvát költők versszakairól.
745
 367. Zelnicey zágrábi püspök és a szentszék Horvátországról.
745
 368. Kranjcsevics Strahimir Szilvius horvát iró élete és munkái.
745
 369. Boszanac István: A mi népdalaink az európai irodalomban.
745
 370. Isztria a horvát királyság része.
745
 371. Srepel Milivoj horvát tudós élete és munkái.
745
 372. A sziszeki ostrom háromszázados évfordulójára.
745
 373. Srepel M.: Miklós knéz költeménye "A dalnok és a tündér".
745
 374. Hranilovics Jován: Sándor-Gjalszki regénye "Virradás" képek a harmincas évekből.
745
 375. Vodopity Máté horvát iró nekrologja.
745
 376. Miletić István: Primorac M. uj drámái.
745
 377. Tomljenovics György: Zrinyi-Frangepán Katalin horvát bánné 1625-1673.
745
 378. Lopasics Radoszláv horvát történetiró nekrologja.
746
 379. Az ördög a költészetben.
746
 380. Inhof B.: Novák Vencel "Pod nehajem" elbeszélése.
746
 381. Miletics István: Gundulics Iván mint dráma költő.
746
 382. Sisics Ferdo: Zrinyi Miklós bán és Mehmet boszniai pasa párbaja 1554-ben.
746
 383. Tomljenovics György: Ruzsicsics Nikánor püs-pök "A szerb egyház története".
746
 384. A korbáviai ütközet 1493-ban.
746
 385. Nedics Ljubomir: Az ujabb szerb lirikából.
746
 386. Mátics Tamás: Relkovics A. Máté irodalmi munkássága.
746
 387. Surmin György: Népdalaink értéke.
746
 388. Andrics Miklós: A horvát illirizmus és a szerbség.
746
 389. Sándor-Gjalski: Jellemző vonások Gundulics műveiből.
747
 390. Zrinyi-Frangepán kivégzése Bécsujhelyben 1671ben.
747
 391. Aranza J.: Középkori regények és elbeszélések a horvátoknál és szerbeknél.
747
 392. Kazali Antal horvát iró nekrologja.
747
 393. Kumicsics Eugén műve: A Zrinyi-Frangepán lázadás.
747
 394. Sisics Ferdo: Hogyan lett Justinián bizanci császár szlávvá.
747
 395. Markovics Ferenc: Emlékezés Rácski Ferencre.
747
 396. Lepusics Iván elbeszélése "Bosanke".
747
 397. Vodopics műve "Maria Konavoka".
747
 398. Dukat V.: Senoa Ágost mint tárcairó.
747
 399. A Prokna és Filomeláról szóló görög mese a horvátoknál.
747
 400. A legujabb szerb irodalomból.
747
 401. A krasicsai parasztlázadás 1830-ban.
748
 402. Broz Iván horvát iró munkássága.
748
 403. Horvát R.: Szigetvár eleste.
748
 404. Kozarac elbeszélései.
748
 405. Surmin György: Gundulics Ozmanjának kéziratáról.
748
 406. Surmin György: Böngészet a kajkav irodalom mezején.
748
 407. Devcsics Iván: A régi Pocsitelj-vár.
748
 408. Horvát ősnyomtatványok 1493-1494-ből.
748
 409. Novák V. elbeszélése "Podgorka".
748
 410. A horvát cimeres zászló rajzokkal.
748
 411. Surmin Gy.: Fra Grga Martics eposza Vukalovics Lukácsról.
748
 412. Inhof: Treszics-Pavicsics "Uj költeményei".
748
 413. Szábics M.: Bástian Máté dráma és eposz költő.
748
 414. Gudel Vladimir: Van valami nyomatott népdal a Csengics agáról Mazsuranicsé előtt?
748
 415. Horvát Rudolf: A pragmatica sanctió.
748
 416. Milics V.: Gundulics az ujabb horvát és szerb irodalom atyja.
748
 417. Segvics M. Ch.: A "Gorski Vijenac" költemény.
748
 418. Zorics József regénye "Anyai áldozat".
749
 419. Andrics Miklós: A horvát szinház multjából.
749
 420. Breyer Imre: Horvát követ az 1530-iki augsburgi országgyülésen.
749
 421. Filipovics Iván horvát iró élete és munkái.
749
 422. Klaics V.: Nelepics Vladiszlava, tinini grófnő 1344-1346.
749
 423. Segvics Ch.: Kumicsics műve "A Zrinyi-Frangepán lázadás".
749
 424. Horvát Rudolf: II. Ulászló harca Ujlaki Lőrinc ellen.
749
 425. Bosanac S.: Latinbetüs horvát ősnyomtatvány 1584-ből.
749
 426. Laszowski Emil: Lopasics könyve "A Kulpa és Korana körül".
749
 427. Sándor-Gjalski: Osman-Aziz regénye "Remény nélkül".
749
 428. Sztarcsevics Antal élete és munkái.
749
 429. Horvát Rudolf: Korvin János horvát bán.
749
 431. Klaics V.: A lévai rab.
750
 431. Briglevics: Mihanovics Antalról, a horvát himnus irójáról.
750
 432. Tomasseo Miklós dalmáciai tudós.
750
 433. Horvát Rudolf: Heraklius császár.
750
 434. Sándor-Gjalszki: Mihánovics Antal horvát költő élete és munkái.
750
 435. Bösendorfer J.: A frankok és horvátok.
750
 436. Mrazovics Máté horvát iró élete és munkái.
750
 437. Mencsetics és Drzsics nyelvezete összehasonlítva Marulicséhez.
750
 438. Horvát Adolf: II. András keresztes hadjárata.
750
 439. Ljubics Simon élete és munkái.
750
 440. Surmin György: Zrinyi Péternek és leányának, Ilonának horvát levelei 1670-ből.
750
 441. Breyer Imre: A régi horvát irók művei angol fordításban.
750
 442. Surmin György: Veszics Vladiszláv műve "Ének az öreg Milován tiszteletére".
751
 443. Valjavec Máté horvát iró nekrologja.
751
 444. Surmin Gy.: Horvát népdalok.
751
 445. Novák V.: Veszelinovics Jánkó szerb iró beszélyei "Képek a falusi életből".
751
 446. Okrugics Illés horvát iró nekrologja.
751
 447. Breyer Imre: Marulics Máté végrendelete és munkáinak legrégibb kiadványai.
751
 448. Fermendzsin Euzebius horvát történész élete és munkái.
751
 449. Laszowski Emil: Pribicsvár.
752
 450. Krcsmarics B.: Medics Dániel költőről.
752
 451. Milákovics József költeményei "Vihar és hullámok".
752
 452. Breyer Imre. Boninus de Boninis, Dobrisa, Dobrics horvát iró és nyomdász 1493-ban.
752
 253. Surmin György: Adatok a horvát szinielőadások történetéhez.
752
 454. A "vlah" szó értelmezése.
752
 455. Subics II. Mladen bán. 1312-1322.
752
 456. Surmin Gy.: Emlékezés 1847. okt. 23-ára.
752
 457. Kunicsics Péter: A "horvát" név használata.
752
 458. Boszanac István: A horvát népdalok.
752
 459. Klaics V.: Subics I. Pál bán.
752
 460. Zorics József regénye: "Pávlovics Pál".
752
 461. Livadics Branimir: Prerádovics mint kritikus.
752
 462. Breyer Imre: Zárai Grisogon Simon iróról.
752
 463. Kukuljevics Iván: Két klokocsi Vojkovics János.
752
 464. Novákovics Vencel horvát iró és zeneszerző élete és munkái.
752
 465. Surmin Gy.: Matavulj Simon szerb iró drámái.
752
 466. Weber Albert: Vajjon szerb-e Gundulics és a többi dalmáciai költők?
753
 467. A délszlávok népéletének és népszokásainak gyüjteménye.
753
 468. Rankovics P. szerb regényiró.
753
 469. Matkovics Péter horvát tudós élete és munkái.
753
 470. Breyer Imre: Valami Vitezovics "Sibillájáról".
753
 471. Szubotics K.: Vázlatok, történelmi és irodalomtörténeti értekezések.
753
 472. Milcsetics J.: A morvaországi horvátokról.
753
 473. Surmin Gy.: Horvát és szerb irodalomtörténet.
753
 474. Jaksa Csedomil iró élete és munkái.
753
 475. Milcsetics J.: Alsó-Ausztria és Nyugat-Magyarország horvátjai közt.
753
 476. Ilijcs Dragutin: A regény a szerbeknél.
753
 477. Jugovics S.: Képek az életből. Elbeszélések.
753
 478. Boszánác István: Vraz "Djulabije" és Kollár "Slávy Dcera" cimü művei.
753
 479. Jelasics Bécs előtt 1848. okt. 30-kán.
753
 480. Jankovics Gyula: Böngészet Varasdmegye történelméről.
754
 481. Hranilovics Jovan: Kranjcsevics Szilvius válogatott költeményei.
754
 482. Horvát Rudolf: Horvát királyok a nemzeti dinasztiából.
754
 483. Leszkovár Jánkó horvát regényiró.
754
 484. Srepel Milivoj: Trnski Iván irodalmi működése, annak félszázados jubileuma alkalmából.
754
 485. Laszowski Emil: A gvozdáni vár és gvozdáni bányák.
757
 486. Hr. J.: Albert Véber költeményei.
757
 487. Radics A.: A negyedik horvát tájszólás?
758
 488. Ortner István: Krapinavár és mezőváros története.
758
 489. Nedics Márton történész és költő.
758
 490. Radics A.: A horvát irodalmi nyelv.
758
 491. Milcsetics J.: A szlovén irodalmi nyelv.
758
 492. Sztrukics Ignác: Vázlatok Kresevo és ferencrendi zárdájának történetéről.
758
 493. Tomics Péter: Grot K. Jakab orosz történész 1812-1893.
758
 494. Breyer Imre: Dragisics György bosnyákról.
759
 495. Mitrovics Sándor: Két horvát hős.
759
 496. Hranilovics Jovan: Korajac Vilmos horvát szatirikus és humorista nekrologja.
759
 497. Jagar Antal horvát költő nekrologja.
759
 498. Laszowski Emil: Szamobor.
760
 499. Radicsevics Fülöp szerb iró méltatása.
760
 500. Hirc Miroszláv: Egy-két szó a bolgár népköltészetről.
[761]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[761]
 {A, Á}
784
 {E, É}
804
 {J}
827
 {M}
844
 {S}


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM