KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {1. évfolyam (1878)}
[1]
 {titlepage}
[3]
 Általános tartalom.
[1]
 BOCSKAI ISTVÁN ÉS ILLÉSHÁZY ISTVÁN LEVELEZÉSE 1605 és 1606-ban. ELSŐ KÖZLEMÉNY. LEGNAGYOBB RÉSZBEN A KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRBAN LEVŐ EREDETIEKBŐL. KÖZLI SZILÁGYI SÁNDOR.
[85]
 ADALÉK A MAGYAR SEBÉSZET TÖRTÉNETÉHEZ. ÍRTA néhai FEKETE LAJOS tr. KISUJSZÁLLÁS TISZTI FŐORVOSA.
[99]
 RÖDERN MENYHÉRT CSÁSZÁRI TÁBORNAGY TUDÓSÍTÁSA NAGY-VÁRAD 1598-IKI OSTROMOLTATÁSÁRÓL. Közli Dr. DUDIK BEDA.
[117]
 PÉCSY SIMON LEVELEI THURZÓ IMRÉHEZ. (1620. decz. 24-1621. máj. 13.) A GRÓF BATTHÁNY JÓZSEF KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRÁBAN LEVŐ EREDETIEKBŐL KÖZLI SZ. S.
[137]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[139]
 I. Illésházy Istvánnak birtokviszonyait illető följegyzései.
143
 II. Bocskay Klára végrendelete.
146
 III. Bocskay István erdélyi fejedelem kincseinek összeírása.
153
 IV. Rimay János portai vásárlásai.
[165]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[167]
 Árpádkori emlékek külföldi könyvtárakban. (Első közlemény.)
172
 Az 1387. évi székesfehérvári országgyűlés czikkelyei.
176
 Levéltári böngészet.
182
 Mayláth István és társai frigylevele.
184
 Fogott bírák ítélete. 1548-ban.
186
 Három rövid magyar levél.
188
 Konstantinápolyi magyar tudósítás a persa és orosz háborúról. 1555.
191
 Rákóczí Zsigmond egy magyar levele 1584-ből.
191
 Adalékok a cserkeszek történetéhez.
194
 Rákóczy György és Bethlen Gábor özvegye közti egyezkedés a munkácsi vár s uradalom iránt 1631.
198
 Kolos-vármegye 1634-iki lustrája.
204
 I. Apafi Mihály és az oláh biblia.
206
 Pekry Lőrincz levele egy jezsuitához 1706-ban.
[209]
 FRÁTER GYÖRGY LEVELEZÉSE S EGYÉBB ŐT ILLETŐ IRATOK A BÉCSI CS. ÉS KIR. ÁLLAMLEVÉLTÁRBÓL. ELSŐ KÖZLEMÉNY. KÖZLI KÁROLYI ÁRPÁD.
[271]
 BOCSKAY ISTVÁN ÉS ILLÉSHÁZY ISTVÁN LEVELEZÉSE 1605 és 1606-ban. MÁSODIK KÖZLEMÉNY. LEGNAGYOBB RÉSZBEN A KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRBAN LEVŐ EREDETIEKRŐL. KÖZLI SZILÁGYI SÁNDOR.
[339]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[341]
 V. A czéhek XVI. századbeli pecsétjeihez.
342
 VI. Tihanyi szerszámok.
345
 VII. Ugocsa, Szathmár és Máramaros vármegye adólajstroma 1564-ből.
354
 VIII. Temetkezési költségek a XVII. századból.
359
 IX. A magyar árak történetéhez.
361
 X. Egy hajdani jelmezes társaság.
364
 XI. Művelődéstörténelmi egyveleg.
[367]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[369]
 Árpádkori emlékek külföldi könyvtárakban. (Második közlemény.)
377
 Bihar vármegye Főispánjai. 1102-1791.
380
 A Cilleyek sírja Cilliben.
383
 Bornemisza Péter és a Postillák.
387
 Pálffy Miklós Győr vára bevételéről.
388
 Három uralkodói levélke.
392
 Hanvay Péter és Pászthóy Máté követségi tudósítása 1640-ből.
396
 Gr. Koháry István naptári jegyzeteiből.
[417]
 REGESTÁK A KÜLFÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL. KÖZLI: DR. MARCZALI HENRIK. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[499]
 FRÁTER GYÖRGY LEVELEZÉSE S EGYÉBB ŐT ILLETŐ IRATOK A BÉCSI CS. ÉS KIR. ÁLLAMLEVÉLTÁRBÓL. MÁSODIK KÖZLEMÉNY. KÖZLI KÁROLYI ÁRPÁD.
[561]
 BERNÁRDFY JÁNOS KRIMIAI KÖVETSÉGE. 1598-ban. A BÉCSI CS. K. ÁLLAMLEVÉLTÁRBAN. LEVŐ EREDETIEKRŐL. KÖZLI: K. Á.
[577]
 BOCSKAY ISTVÁN ÉS ILLÉSHÁZY ISTVÁN LEVELEZÉSE 1605 és 1606-ban. HARMADIK KÖZLEMÉNY. LEGNAGYOBB RÉSZBEN A KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRBAN LEVŐ EREDETIEKRŐL. KÖZLI SZILÁGYI SÁNDOR.
[653]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[655]
 XI. Illésházy Mátyás végrendelete.
657
 XII. Ukkon pohara.
661
 XIII. Ingóságok 1549-ből
662
 XIV. Ezüst művek 1558-ból.
663
 XV. Szinyér vára leltára 1559-ből.
666
 XVI. A boros-jenei várőrségbeli lovasság hópénze 1599. junius és julius havára.
667
 XVII. Adalékok a szepesi bányászat történetéhez a XVII-ik század elején
678
 XVIII. Bethlen Gábor portai ajándékra szánt vásárlásai 1620-ból.
679
 XIX. Haller János följegyzései 1685-1687-ről.
[691]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[693]
 Erdély ítélőmesterei. 1365-1848.
695
 Ugocsa vármegye alispánjai.
698
 Katzianer megöletésének történetéhez.
700
 Az 1604-iki országgyűlés óvása.
702
 Egy levél Balassa Andrástól.
704
 A czigányok szervezete történetéhez 1661.
705
 A szathmári csizmadia czéh régi jegyzőkönyvéből.
706
 Az oláh-reformátió történetéhez.
707
 Sándor Gáspár leveleiből.
708
 A püspök-ladányi Rákóczy-harang.
710
 Kálnai Bornemisza György.
710
 Pótlék és igazítás.
[713]
 OKIRATOK ÉS LEVELEK A NAGYVÁRADI BÉKE TÖRTÉNETÉHEZ 1536-1538. KÖZLI: KÁROLYI ÁRPÁD.
[819]
 ILLÉSHÁZY ISTVÁN ÉS MÁS FŐURAK LEVELEZÉSE 1605-1608-ban. GRÓF BATTHÁNY JÓZSEF KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRBAN LEVŐ EREDETIEKBŐL KÖZLI SZILÁGYI SÁNDOR.
[901]
 REGESTÁK KÜLFÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL. MÁSODIK KÖZLEMÉNY, KÖZLI Dr. MARCZALI HENRIK.
[925]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[927]
 XX. Felső Wadásznak inventáriuma. 1631. ápril 15.
940
 XXI. I. Rákóczy György kincseinek összeírása.
949
 XXII. Két végrendelet a XVII. és XVIII. századból.
[961]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[963]
 Gr. Zrínyi Miklós csehországi rokonairól.
967
 Adalékok Erdély történetéhez a párisi nemzeti könyvtár kézirataiból.
974
 Adalék Mária Krisztierna s Carrillo Alfonz történetéhez 1598. és 1599-ben.
[983]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[1]
 {2. évfolyam (1879)}
[1]
 {titlepage}
[3]
 TARTALOM.
[1]
 A SZLÁV TÖRTÉNETI EMLÉKEK ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELEM.
[24]
 TÖRTÉNELMI LEVELEK A HÉDERVÁRI LEVÉLTÁRBÓL 1581-1612.
[41]
 OKMÁNYOK Mihály havaseli vajda 1598-iki meghódolása történetéhez.
[63]
 ILLÉSHÁZY ISTVÁN TÖRÖK LEVELEZÉSE 1607-1609. (A gróf Batthyány József köpcsényi levéltárban levő eredetiekről.)
[96]
 BATTHYÁNY FERENCZ LEVELEI THURZÓ GYÖRGYHÖZ ÉS THURZÓ IMRÉHEZ 1606-1620.
[124]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[124]
 Tihanyi vár regestuma 1585-1590-ig. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
142
 Ipartörténeti adatok.
153
 Thersaczky Frangepán Klára végrendelete.
154
 Az sárospataki czeikházban és bástyákon levő öreg ágyúk, taraczkok és egyéb hadakozó szerszámoknak s ahhoz való eszközöknek inventariuma. Anno 1642. die 26. novembris.
171
 Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenczféle ingóságok jegyzékei.
[180]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[180]
 SZENT-LÁSZLÓ KIRÁLY SÍRJÁNAK KÁPTALANA VÁRADON.
187
 BEREG VÁRMEGYEI KIRÁLYI EMBEREK.
192
 TÖRÖK BÁLINT ÉLETÉHEZ.
194
 ADALÉK A NEVELÉS TÖRTÉNETÉHEZ A XVII-ik SZÁZADBAN.
198
 ADALÉK ZRÍNYI MIKLÓS A KÖLTŐ, IRODALMI MŰKÖDÉSÉHEZ.
[201]
 BETHLEN GÁBORNAK ÉS NEJÉNEK KÁROLYI ZSUZSANNÁNAK LEVELZÉSE. (Az erdélyi Múzeum-Egylet birtokában levő eredeti és saját kezü példányokról.
[219]
 BETHLEN GÁBOR FEJEDELEM URALKODÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[262]
 ADATOK SZOMOLÁNY VÁRA- S URADALMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ.
[285]
 LIPTO-VÁRMEGYEI LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[313]
 FRÁTER GYÖRGY LEVELEZÉSE ÉS EGYÉBB ŐT ILLETŐ IRATOK. HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[337]
 BRUTUS JÁNOS MIHÁLY ÉLETÉHEZ.
[353]
 ÚJABB REGESTÁK A KÜLFÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[372]
 KÉT VERSES KRÓNIKA A XVI-IK SZÁZADBÓL.
[383]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[383]
 ÖT OKMÁNY AZ ESSEGVÁRYAKRÓL.
386
 A KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRBÓL.
393
 REGESTUM REGNI TRANSILVANIAE.
394
 KATONATARTÁSI SZERZŐDÉS A XVI-IK SZÁZAD VÉGÉRŐL.
395
 KÉT MAGYAR KÖRIRATÚ PECSÉT 1600. ÉS 1613-BÓL.
396
 EGYKORÚ TUDÓSÍTÁS I. KÁROLY ANGOL KIRÁLY KIVÉGEZTETÉSÉRŐL, 1649.
399
 NÉHÁNY XVII-IK SZÁZADI ISMERETLEN TÖRTÉNETIRODALMI MŰ NYOMA.
399
 II. RÁKÓCZI FERENC DR. KOCHANSZKY MIHÁLY KRAKKAI EGYETEMI TANÁRNAK NAPTÁRKIADÁSI ENGEDÉLYT AD MAGYARORSZÁGON.
[401]
 A SZLÁV TÖRTÉNETI EMLÉKEK ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELEM.
[429]
 BETHLEN GÁBOR FEJEDELEM URALKODÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[466]
 FRÁTER GYÖRGY LEVELEZÉSE ÉS EGYÉBB ŐT ILLETŐ IRATOK. NEGYEDIK KÖZLEMÉNY.
[529]
 ÚJABB REGESTÁK A KÜLFÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[558]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[558]
 XVI-ik századi összeírások.
565
 Tihanyi vár regestuma 1585-1590-ig. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
582
 ???
[593]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[593]
 A DOBOKAY-CSALÁD NEMZEDÉKRENDJE.
597
 VERANCSICS ANTAL MINT EGRI PÜSPÖK.
598
 GR. ZRÍNYI MIKLÓS EGYESÉG-LEVELE GR. DRASKOVICH GÁSPÁRRAL, 1651.
601
 A KÖRMÖCZI PÉNZVERDÉBŐL. A Bethlen Gábornak kiszolgáltatott, készpénz, arany, és ezüst jegyzéke, 1619-ben.
607
 RÁKÓCZI ZSIGMOND HERCZEG HÁZASSÁGA TÖRTÉNETÉHEZ.
608
 EGY ADAT LÉVA TÖRTÉNETÉHEZ.
[609]
 A SZLÁV TÖRTÉNETI EMLÉKEK ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELEM.
[630]
 HÉBER KUTFORRÁSOK ÉS ADATOK MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉHEZ. ELSŐ KÖZLEMÉNY. (Bevezetés.)
[672]
 OKÍRATOK A DOBÓ-BALASSA-FÉLE ÖSSZEESKÜVÉS TÖRTÉNETÉHEZ (1569-1572.)
[715]
 LIPTO-VÁRMEGYEI LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[729]
 MAGYAR MISSILIS LEVELEK BÉKÉS GÁSPÁR ZAVARGÁSA ÉS BÁTHORY ISTVÁN LENGYEL KIRÁLLYÁ VALÓ VÁLASZTÁSA TÖRTÉNETÉHEZ. Közölve a bécsi államlevéltárból.
[742]
 BETHLEN GÁBOR FEJEDELEM URALKODÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ. HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[787]
 ÚJABB REGESTÁK A KÜLFÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL. HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[797]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADTATOK.
[797]
 A gyula-fehérvári Bethlen-féle főtanoda szervezeti szabályzata.
[806]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[806]
 ÖT ISMERETLEN MAGYAR NYOMTATVÁNY A RÁKÓCZIKORBÚL.
808
 KÉT OKLEVÉL A XVI-DIK SZÁZADBÓL.
811
 EGY ADAT A POZSONYI PRÉPOSTSÁG TÖRTÉNETÉHEZ.
813
 A KASSAI NAGY TEMPLOM TÖRTÉNETÉHEZ.
814
 KÁTAY MIHÁLY ÉLETÉHEZ.
815
 AZ 1673-IKI TÁMADÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
[817]
 SZEMÉLY- HELY- ÉS TÁRGY NÉVMUTATÓ
[1]
 {titlepage}
[3]
 ELŐSZÓ.
[5]
 I. HAZAI IRÓK.
[7]
 BEVEZETÉS. KUTFŐGYÜJTEMÉNYEK.
11
 ELŐMUNKÁLATOK.
[15]
 LEGENDÁK.
16
 SZENT ISTVÁN ÉLETIRATAI.
23
 SZ.-IMRE ÉLETE.
25
 SZ. GELLÉRT.
33
 SZENT-LÁSZLÓ LEGENDÁJA.
36
 ZOERARD ÉS BENEDEK ÉLETRAJZA.
37
 SZ.-MARGIT LEGENDAJA.
[38]
 KRÓNIKÁK.
40
 KÉZAI SIMON. GESTA HUNGARORUM.
48
 A BUDAI, DUBNICI, NAGYVÁRADI, ZÁGRÁBI KRÓNIKÁK, MUGLEN HENRIK ÉS A RIMES KRÓNIKA.
58
 A KÉPES KRÓNIKA.
64
 POZSONYI KRÓNIKA.
65
 BÉLA KIRÁLY JEGYZŐJÉNEK GESTA HUNGARORUMJA.
77
 A NEMZETI KRÓNIKA.
[81]
 ÉVKÖNYVEK
[81]
 POZSONYI ÉVKÖNYVEK.
83
 A MAGYAR HIREK ALBERICUS VILÁGKRÓNIKÁJÁBAN.
[86]
 MONOGRAPHIÁK.
[86]
 ROGERIUS. CARMEN MISERABILE.
87
 PLANCTUS HUNGARIAE SUPER DESTRUCTIONEM PER TARTAROS.
88
 TAMÁS SPALATÓI FŐESPERES HISTORIA SALONITARUM PONTIFICUM ATQUE SPALATINENSUM.
[91]
 MELLÉKLET. 2 A MAGYAR KRÓNIKÁK SZÁRMAZÁSI TÁBLÁJA.
[93]
 II. KÜLFÖLDI IRÓK.
[95]
 BYZANTIN IRÓK.
97
 BÖLCS LEÓ.
99
 KONSTANTINOS POPHYROGENNETOS.
103
 KINNAMOS.
106
 NIKETAS KHONIATÉS.
108
 MÁS GÖRÖG FORRÁSOK.
[110]
 OLASZ IRÓK.
[110]
 LIUPRAND.
112
 MÁS OLASZ IRÓK.
[114]
 NÉMET IRÓK.
116
 A VEZÉREK KORÁNAK NÉMET KÚTFŐI.
118
 NÉMET KÚTFŐK 1000-1114.
120
 NÉMET IRÓK 1114-1235.
121
 FIRSINGI OTTÓ.
123
 NÉMET KÚTFŐK 1235-1301.
[125]
 SZLÁV IRÓK.
[125]
 A CSEH IRÓK.
126
 LENGYEL IRÓK.
127
 OROSZ IRÓK.
[129]
 FÜGGELÉK.
[129]
 FRANCIA ÉS ANGOL IRÓK.
130
 ARABS IRÓK.
131
 NÉHÁNY HAMISITÁSRÓL.
[134]
 TARTALOMJEGYZÉK.
[i]
 {3. évfolyam (1880)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 BRODARICS ISTVÁN ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[35]
 FRANK ANDRÁS ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSITÁSAI ÉS NAPLÓJEGYZETEI 1657-1661. KÖZT.
[64]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. - TIZENEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[80]
 A GRÓF THOLDALAGHYAK RADNÓTFÁJI LEVÉLTÁRÁBÓL.
[104]
 HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZÉSE. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[120]
 A CSÁSZÁR-FÉLE F.-MAGYARORSZÁGI 1631-1632-IK ÉVI PÓRLÁZADÁS OKMÁNYTÁRA. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[140]
 KÁROLY GUSZTÁV BADEN-DURLACHI ŐRGRÓF JELENTÉSEI AZ 1685-6-IKI TÁBOROZÁSRÓL. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[160]
 SOBIESKI ÉS TELEKI LEVELEZÉSE. (1684-1686.) - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[176]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[176]
 Nádasdy Ferencz országbiró végrendelete. - Első közlemény. -
187
 Limitatiók.
[196]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[209]
 AZ ESTERHÁZYAK CSALÁDI NAPLÓJA.
[225]
 BRODARICS ISTVÁN ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[263]
 EGY FŐBENJÁRÓ PER A XVI-IK SZÁZADBAN.
[270]
 RÉGI GÚNYVERSEK.
[285]
 HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZÉSE. - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[301]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[334]
 SOBIESKI ÉS TELEKI LEVELEZÉSE. (1684-1686.) - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[369]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[369]
 Nádasdy Ferencz országbiró végrendelete. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[383]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[401]
 GRÓF BATTHYÁNY JÓZSEF KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRÁBÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[435]
 ADALÉKOK BENICZKY PÉTER ÉLETÉHEZ.
[450]
 REGESTÁK A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA KÉZIRATTÁRÁBAN LÉTEZŐ S OLASZORSZÁGI LEVÉLTÁRAKBAN MÁSOLT MAGYAR TÖRTÉNELMI VONATKOZÁSÚ OKLEVELEKBŐL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[471]
 THÖKÖLY IMRE ÉS A FRANCZIA DIPLOMATIA. (A franczia külügyministerium levéltárában levő "Hongrie" czímű hét kötetes gyűjteményből.) - HETEDIK KÖZLEMÉNY. -
[509]
 BASIRE VÉDIRATA. VÁLASZ AZ "INNOCENTIA TRANSYLVANIAE" CZIMŰ RÖPIRATRA. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[566]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[566]
 János király kincseinek s ruháinak összeirása.
571
 Pani Teöreök Balázs végrendelete 1604-ből.
580
 Nádasdy Ferencz országbiró végrendelete. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[592]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[609]
 GRÓF BATTHYÁNY JÓZSEF KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRÁBÓL. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[640]
 BETHLEN GÁBOR HÁZASSÁGA BRANDENBURGI KATALINNAL. (A berlini titkos állami levéltárból.)
[667]
 BASIRE VÉDIRATA. VÁLASZ AZ "INNOCENTIA TRANSYLVANIAE" CZIMŰ RÖPIRATRA. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[707]
 THÖKÖLY IMRE ÉS A FRANCZIA DIPLOMATIA. (A franczia külügyministerium levéltárában levő "Hongrie" czímű hét kötetes gyűjteményből.) - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[743]
 HIVATALOS JELENTÉS BELGRÁD 1690-IKI ELVESZTÉSÉRŐL.
[754]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[754]
 A Kendy-féle összeesküvés.
789
 Műveltségtörténeti adalékok a Rákóczi-korból. - Néhai id. Kubinyi Ferencz okiratgyűjteményéből. -
[798]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[809]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[1]
 {4. évfolyam (1881)}
[1]
 {titlepage}
[3]
 TARTALOM.
[1]
 THOLDALAGI MIHÁLY ÉVKÖNYVE 1613-15-BŐL
[12]
 HÉBER KUTFORRÁSOK ÉS ADATOK MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉHEZ. HATODIK KÖZLEMÉNY.
[28]
 A BÁNYA- ÉS VASIPAR TÖRTÉNETE DOBSINÁN. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[51]
 FRÁTER GYÖRGY LEVELEZÉSE ÉS EGYÉBB ŐT ILLETŐ IRATOK. NYOLCZADIK KÖZLEMÉNY.
[78]
 KÖVETI UTASÍTÁS AZ 1617. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSRE.
[87]
 ADALÉKOK AZ 1619. ÉVI POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉS TÖRTÉNETÉHEZ. Rimay János, Csúty Gáspár, Armpruszter Ferencz és Dávid János levelei Thurzó Imréhez. (jun. 27. - aug. 10.) HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[98]
 BETHLEN GÁBOR ÉS IV. KERESZTÉLY DÁN KIRÁLY (1625-1628.) -Közlemények a koppenhágai kir. levéltárból.-
[118]
 REGESTÁK A KÜLDÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL. A TÖRÖK MAGYAR VISZONYOK TÖRTÉNETÉHEZ 1660-1664 KÖZT. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[139]
 A TELEKIEK LEVÉLTÁRÁBÓL.
[148]
 CSEREI MIHÁLY VÉGRENDELETE.
[158]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[158]
 II. Rákóczy Ferencz fejedelem udvartartási szabályzata. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
173
 Portai följegyzések a XVI-ik századból.
180
 Vásárlások Rákóczy György lakadalmához.
[184]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[184]
 VÉGJEGYZÉK FÁY ISTVÁN LEVELEIRE IRT POLEMIÁHOZ.
185
 DIPLOMATAI ADAT AZ ANJOUK KORÁBÓL.
187
 KÉT RÉGI IRAT.
189
 VIZAKNA TÖRTÉNETÉHEZ.
191
 EGY RÉGI FÖLJEGYZÉS.
192
 AZ IKTÁRI BETHLEN CSALÁD TÖRTÉNETÉHEZ.
193
 KÉT UTAZÁSI LEVÉL A XVII-IK SZÁZADBÓL.
197
 A KIS GRÓF UTAZÁSÁHOZ.
199
 RÉGI VÁRAK ÖSSZEIRÁSA.
200
 EGY ADAT AZ 1657-IKI LENGYEL HADJÁRAT TÖRTÉNETÉHEZ.
202
 SZÉKELYHID LEROMBOLÁSA TÖRTÉNETÉHEZ.
204
 ZRINYI ILONA LEVELEIBŐL.
204
 SZOBJESZKY LEVELE BÉCS OSTROMÁRÓL.
206
 KOMÁROMY JÁNOS ÉLETÉHEZ.
[209]
 ADATOK A BÉLDI PÁL FÉLE MOZGALOM TÖRTÉNETÉHEZ.
[242]
 OKLEVELEK A MAGYARORSZÁGI REFORMATIO KORÁBÓL. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[258]
 ADATOK MAGYAR TUDÓSOK ÉS IRÓK ÉLETÉHEZ. (A nagy-szombati érseki helynökség levéltárából.)
[268]
 SZIGETVÁR ELSŐ OSTROMÁHOZ.
[283]
 BETHLEN GÁBOR FEJEDELEM POLITIKAI LEVELEZÉSE. HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[304]
 Bethlen Gábor Fridrik pfalzi fejedelemnek. Gyula-Fejérvár, 1618. jan. 23.
[323]
 Szécsi György a magyarországi hadak fővezére Lubomiczki Szaniszlónak. Sepsii táborban. 1619. dec. 31.
[344]
 KÉT VERSES BUCSUZTATÓ A XVIII. SZÁZAD ELEJÉRŐL.
[357]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[357]
 Magyar esketési okmány 1563-ból János Zsigmond rendeletéből.
365
 Brandenburgi Katalin országos kiadásai jegyzéke 1630. juliusból.
367
 XVII. századbeli szakács-könyv. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
371
 II. Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsának utasítása a nagy- és felső-bányai bányák s a munkácsi pénzverő-ház inspectora számára.
[378]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[378]
 LOSONCZY ISTVÁN KÉT MAGYAR LEVELE.
381
 BALASSA MENYHÉRT EGY MAGYAR LEVELE.
382
 KOLOZSVÁR TÖRTÉNETÉHEZ.
384
 EGY ADAT A KANAI APÁTSÁG, ÉS A VESZPRÉMI PÜSPÖKSÉG TÖRTÉNETÉHEZ.
385
 MAGYAR ÁGYÚK SZEBENBEN.
386
 NEMES JÁNOS KÖVETJELENTÉSE.
390
 EGY ADAT A BEREGH MEGYEI OLÁHOK TÖRTÉNETÉHEZ.
391
 A SZENT GYÖRGYI ÉS BAZINI URADALOM TISZTSÉGE.
393
 THURZÓ GYÖRGY LEVELE EGY LENGYELORSZÁGI ERETNEK ÜGYÉBEN.
394
 KIBÉKÜLÉSI SZERZŐDÉS MIKES BENEDEK ÉS NEJE KÖZÖTT, VILÁGI UTON.
395
 RÉGI KÖNYVFELJEGYZÉSEK.
[401]
 OKLEVELEK A HOMONNAI FÉLE MOZGALOM TÖRTÉNETÉHEZ 1616-BAN.
[450]
 OKLEVELEK A MAGYARORSZÁGI REFORMATIO KORÁBÓL. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[470]
 XVI. SZÁZADI MAGYAR TUDÓSOK LEVELEI.
[494]
 A BÁNYA ÉS VASIPAR TÖRTÉNETE DOBSINÁN. HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[522]
 REGESTÁK A KÜLFÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL. A TÖKÖLI KORSZAK S A TÖRÖK KIÜZÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ.
[543]
 AZ 1279. BUDAI ZSINAT ÖSSZES VÉGZÉSEI.
[551]
 BALASSA ZSIGMOND TÁMADÁSA.
[569]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[569]
 XVII. századbeli szakács-könyv. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[582]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[582]
 ADALÉK DÉCSI CZIMOR JÁNOS ÉLETÉHEZ.
583
 LEVÉL BOCSKAYTÓL S HOMONNAI BÁLINTTÓL.
585
 ADALÉKOK I. RÁKÓCZI FERENCZ ÉS ZRÍNYI ILONA LAKODALMI ÜNNEPÉLYÉHEZ.
590
 KÁROLYI SÁNDOR JELENTÉSE A SZENT-GOTTHÁRDI HARCZRÓL.
[593]
 BETHLEN GÁBOR ÉS A PORTA.
[641]
 PÁZMÁNY, LIPPAY ÉS ESZTERHÁZY LEVELEZÉSE I. RÁRÓCZY GYÖRGYGYEL. - A gyula-fehérvári káptalani levéltárból. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[675]
 OKLEVELEK A MAGYARORSZÁGI REFORMATIÓ KORÁBOL. HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[691]
 XVI. SZÁZADI TÖRÖK-MAGYAR LEVELEK PÁLFFY MIKLÓSHOZ. (A gr. Pálffy-család levéltárából.)
[706]
 A THURZÓK LEVÉLTÁRCZÁJÁBÓL.
[727]
 BÁNFY DÉNES TRAGOEDIÁJA TÖRTÉNETÉHEZ.
[746]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[746]
 Az egri vár hadi szereinek és más szerszámainak összeirása. 1562-ből.
763
 Egy magyar fejedelmi kincstár.
[782]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[782]
 MÉG EGY MAGYAR LEVÉL BALASSA MENYHÉRTTŐL 1560-BÓL.
783
 FORGÁCS FERENCZ, A TÖRTÉNETIRÓ ANTWERPENBEN.
784
 BÉKÉS GÁSPÁR KÉT MAGYAR LEVELE 1576.
787
 TANUVALLATÁS A XVI-IK SZÁZADBÓL.
[789]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[1]
 {5. évfolyam (1882)}
[1]
 {titlepage}
[3]
 TARTALOM.
[1]
 BOCSKAI ISTVÁN POLITIKAI LEVELEZÉSE ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[34]
 BETHLEN GÁBOR ÉS A PORTA. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[78]
 TOMORI PÁL KIADATLAN LEVELEI.
[96]
 FRÁTER GYÖRGY LEVELEZÉSE ÉS EGYÉBB ŐT ILLETŐ IRATOK. BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[124]
 BETHLEN GÁBOR LEVELEI FELESÉGÉHEZ KÁROLYI ZSUZSANNÁHOZ.
[134]
 PÁZMÁNY, LIPPAY ÉS ESZTERHÁZY LEVELEZÉSE I. RÁRÓCZY GYÖRGYGYEL. - A gyula-fehérvári káptalani levéltárból.MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[149]
 REGESTÁK A KÜLFÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL.
[177]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[177]
 Parafernum.
178
 Szilágy-Somlyó várának leltára.
188
 XVII. századbeli szakács-könyv. HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[201]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[201]
 FÜGGELÉK Tomori Pál leveleihez. (Hasonmással.)
202
 XV. SZ. CSEH RABLÓK LEVELE BÁRTFA VÁROSÁHOZ.
204
 A KISMARTONI VÁROSI LEVÉLTÁR NÉMELY ÉRDEKES OKMÁNYAI.
206
 A BÁRTFA-MAKOVICZAI SERÉDI EMLÉK ÉPÍTÉSÉRŐL.
207
 BETHLEN GÁBOR SAJÁTKEZÜ FÖLJEGYZÉSE.
207
 EGY TÖRÖK LEVÉL
[209]
 BOCSKAI ISTVÁN POLITIKAI LEVELEZÉSE. MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[235]
 OKLEVELEK BETHLEN GÁBOR ÉS GUSZTÁV ADOLF ÖSSZEKÖTTETÉSEINEK TÖRTÉNETÉHEZ. (A stockholmi kir svéd államlevéltárban és upsalai egyetemi könyvtárban levő eredeti s egykorú példányokról.)
[279]
 PÁZMÁNY, LIPPAY ÉS ESZTERHÁZY LEVELEZÉSE I. RÁRÓCZY GYÖRGYGYEL. - A gyula-fehérvári káptalani levéltárból.HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖLTEMÉNY.
[326]
 I. RÁKÓCZY GYÖRGY FEJEDELEM SAJÁTKEZŰ LEVELEI MEDNYÁNSZKY JÓNÁSHOZ.
[332]
 ROZSNYAI DÁVID EGY ISMERETLEN KÖVETJELENTÉSE.
[342]
 BÁNFFI LÁSZLÓ JEGYZETEI. (Gveverai Antal "Fejedelmek serkentő Órájá"-ban, a m. vásárhelyi ev. ref. főiskola könyvtárának többes példányai között.)
[348]
 REGESTÁK A KÜLFÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL. II. Rákóczi Ferencz kora. II. Szász és lengyel alkudozások s jelentések.
[360]
 ADATOK MAGYAR TUDÓSOK ÉS ÍRÓK ÉLETÉHEZ. (A nagy-szombati érseki helynökség levéltárából.)
[368]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[368]
 Villongások elintézése a kassai polgárság és vitézlő rend között. (1560-1570.)
373
 Dersi István drágamű edényei.
374
 I. Rákóczi Ferencz fejedelem utasítása sáros-pataki várnagyai számára. -1666.-
380
 XVII. századbeli szakács-könyv. NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[388]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[388]
 MAGYAR LEVELEK A BÁRTFAI LEVÉLTÁRBÓL.
394
 A "SYNTAGMA" IRÓI TISZTELETDIJA.
395
 I. RÁKÓCZY GYÖRGY KONYHAI RENDTARTÁSA.
396
 EDICTA MILITARIA.
399
 A ROZSNYAI BÁNYÁSZAT ÁLLAPOTA A XVII-ik SZÁZAD KÖZEPÉN.
[401]
 SZIRMAY ENDRÉNEK ÖNÉLETRAJZA. (1656-1706-IG.)
[419]
 GR. ILLÉSHÁZY ISTVÁN LEVELEZÉSE THURZÓ GYÖRGYGYEL.
[434]
 ADALÉK "BETHLEN GÁBOR ÉS A PORTA" CZÍMŰ KÖZLEMÉNYHEZ. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[470]
 THOLDALAGI MIHÁLY 1619-IKI KÖVETJÁRÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ.
[476]
 EGY ARANY GYŰRŰ-PER A XVII-IK SZÁZADBÓL.
[482]
 GYULAI FERENCZ 1685-IKI KÖVETSÉGE CARAFÁHOZ.
[492]
 ADALÉK A MAGY VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGY TÖRTÉNETÉHEZ.
[499]
 EGY ÉRDEKES EMLÉKKÖNYV A XVII-IK SZÁZADBÓL.
[507]
 EGY BŰNPER II. JÓZSEF KORÁBAN.
[525]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[525]
 A kolozsvári magyar polgárság összeírása 1453-ból. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
542
 Máriássy Anna végrendelete (1592. jan. 28.)
550
 Révay Istvánnak és Ferencznek Budavár alatt 1541-ben julius 16-án kelt végrendelete.
[551]
 Bornemisza Anna hozománya.
552
 Mednyánszky jónás nászvendégei Beczkón. (1664-68.)
555
 A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet. fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[577]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[577]
 MAGYAR EGYESSÉGLEVÉL 1558-BÓL.
581
 KÉT UTASÍTÁS JÁNOS ZSIGMOND KORÁBÓL.
582
 EGYKORÚ ADAT ISTVÁNFFI A TÖRTÉNETÍRÓ HALÁLÁHOZ.
583
 ADALÉK A HAZAI ISKOLÁZÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
585
 BETHLEN GÁBOR SZÜLETÉSI HÁZÁNAK EMLÉKE.
586
 AZ EPERJESI ÖTVÖS CZÉH TÖRTÉNETÉHEZ.
586
 KÉT SZENDREI LEVÉL A LOVASOK HÓPÉNZÉRŐL.
589
 BETHLEN MIKLÓS EGY KIADATLAN LEVELE.
589
 BÉL MÁTYÁS ÉLETÉHEZ.
[593]
 KEMÉNY JÁNOS ÉS A KRIMIAI RABOK LEVELEI. 1657-1664.
[622]
 OKMÁNYTÁR a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[670]
 ILLÉSHÁZY ISTVÁN HŰTLENSÉGI PÖRÉRE VONATKOZÓ OKIRATOK (1600-1611.) ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[697]
 LEVELEK ERDÉLY TORTÉNETÉHEZ 1599-1601. ÉVEKBEN. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[717]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[717]
  Kassa város székesegyházának kincsei 1516-ból és 1552-ből.
729
 A kolozsvári magyar polgárság összeirása 1453-ból. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
745
 A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1701-1711.) MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[769]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[769]
 HENCKEL JÁNOS LEVELEZÉSÉBŐL.
772
 ADALÉK A LŐCSEI VÁROSI "AKADÉMIA" TÖRTÉNETÉHEZ.
773
 EGY TÖRÖK HATÁRIGAZÍTÁSI ENGEDÉLY.
773
 KERECHÉNYI ANDRÁS VÉGRENDELETE.
775
 ROZSNYAI DÁVID, AZ UTOLSÓ TÖRÖK DEÁK ÉLETÉHEZ.
[781]
 HELY-, NÉV,- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[810]
 HIBAIGAZÍTÁS.
[i]
 {titlepage}
[iii]
 ELŐSZÓ.
[v]
 MIHÁLY HAVASALFÖLDI VAJDA ERDÉLYBEN 1599-1601. IRTA SZÁDERECZKY LAJOS. ELSŐ KÖZLEMÉNY
[1]
 I.
6
 II.
12
 III.
18
 IV.
26
 V.
27
 VI.
38
 VII.
45
 VIII.
49
 IX.
55
 X.
68
 XI.
73
 XII.
79
 XIII.
85
 XIV.
93
 XV.
103
 XVI.
109
 XVII.
116
 XVIII.
125
 XIX.
136
 XX.
146
 XXI.
154
 XXII.
163
 XXIII.
170
 XXIV.
179
 XXV.
[191]
 TARTALOM.
[1]
 {6. évfolyam (1883)}
[1]
 {titlepage}
[3]
 TARTALOM.
[1]
 ABSOLON KÜLFÖLDI KÖVETSÉGEI. 1677-80.
[61]
 OKMÁNYTÁR a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[98]
 LEVELEK ERDÉLY TÖRTÉNETÉHEZ 1599-1601. ÉVEKBEN. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[131]
 ADALÉK "BETHLEN GÁBOR ÉS A PORTA" CZÍMŰ KÖZLEMÉNYHEZ. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[155]
 OKLEVELEK ROZSNYAY DÁVID FOGSÁGA TÖRTÉNETÉHEZ.
[169]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[169]
 A nagyszombati kalmár czéh szabályai 1547. és 1604-ből és régi jegyzőkönyve 1556-1651-ből
176
 Kassa városa kincstára 1643-1644-ben.
181
 Egy lengyel főúr magyar levele elzálogosított kincsei ügyében, 1599 szept. 29. Lemberg.
184
 A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) HARMADIK KÖZLEMÉNY.
198
 Mednyánszky Jónás házánál Beczkón tartott nászvendégség idejéről.
[200]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[200]
 A KASSAI CSALÁD TÖRTÉNETÉHEZ.
201
 BOCATIUS ÉLETÉHEZ.
203
 SZÉKELY MIHÁLY ÉLETÉHEZ.
204
 BETHLEN GÁBOR MÁSODIK HÁZASSÁGÁHOZ ADATOK.
[209]
 ADADOK TORNA VÁRMEGYE XIII. SZÁZADI KITERJEDÉSÉHEZ. ÉS A TOMORY CSALÁD TÖRTÉNETÉHEZ.
[217]
 A "COLLECTIO CAMERIANA"-BÓL.
[262]
 OKMÁNYTÁR a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez. HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[288]
 ADALÉKOK JÁNOS KIRÁLY URALKODÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ. (Kassa város levéltárából.)
[306]
 ILLÉSHÁZY ISTVÁN HŰTLENSÉGI PÖRÉRE VONATKOZÓ OKIRATOK (1600-1611.) MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[331]
 BÁTHORI ZSIGMONDNÉ ÉLETÉHEZ.
[348]
 BEZERÉDJ ZSIGMOND UTAZÁSI NAPLÓJA.
[359]
 A FELSŐ VÁRMEGYEI RENDEK KASSAI GYŰLÉSÉNEK ACTÁI 1638-BÓL. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[375]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[375]
 A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[407]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[407]
 SZEPESI HÓHÉRNAK DÍJSZABÁSA A XV-DIK SZÁZADBAN.
409
 ADATOK BETHLEN FARKAS ÉLETÉHEZ.
[417]
 LEVELEK ÉS ACTÁK I. RÁKÓCZY GYÖRGY ÉS A PORTA DIPLOMÁCZIAI ÖSSZEKÖTTETÉSEINEK TÖRTÉNETÉHEZ.
[462]
 OKMÁNYTÁR a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez. NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[491]
 LEVELEK ERDÉLY TÖRTÉNETÉHEZ 1599-1601. ÉVEKBEN. HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[510]
 KOLOSVÁR VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
[519]
 NAPLÓKÖNYV 1632-BOL. (Benkő József irományai közül.) ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[543]
 A FELSŐ VÁRMEGYEI RENDEK KASSAI GYŰLÉSÉNEK ACTÁI 1683-BÓL MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[571]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[571]
 Kolozsvár város 1496-diki számadása.
584
 Gróf Csáky István országbirónak utiköltségeinek és bevásárlásainak jegyzéke 1666-ból és 1675-ből.
594
 XVI. századbeli magyar hölgy-ruhatárak. (1563-1597.)
[601]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[601]
 SZAPÁRY ANDRÁS MARADÉKINAK OSZTÁLYLEVELE 1660-BÓL.)
603
 HÁZASSÁGI SZERTARTÁSOK A XIV. SZÁZADBAN.
607
 NÁRAY GYÖRGY EGY ISMERETLEN LEVELE.
[609]
 ADALÉK "BETHLEN GÁBOR ÉS A PORTA" CZÍMŰ KÖZLEMÉNYHEZ. HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[645]
 NAPLÓKÖNYV 1632-BŐL. (Benkő József irományai közül.) MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[656]
 LEVELEK ÉS ACTÁK I. RÁKÓCZY GYÖRGY ÉS A PORTA DIPLOMÁCZIAI ÖSSZEKÖTTETÉSEINEK TÖRTÉNETÉHEZ. Szalánczi István kapitiha. 1632-1633. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[721]
 REGESTÁK MIHÁLY VAJDA TÖRTÉNETÉHEZ. 1599-1601. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[755]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[755]
 Gr. Eszterházy Miklós nádor kincstára. -1645.-
767
 Egy magyar város viszontagságai a XVI. század második felében. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[793]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[793]
 KASSA VÁROS ESKÜ- ÉS SZABÁLYZATI KÖNYVE A SENATOROK SZÁMÁRA. A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBÓL.
799
 GRÓF ILLÉSHÁZY GÁBOR HITLEVELE, 1644.
[801]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[832]
 Hibaigazítás.
[i]
 {7. évfolyam (1884)}
[i]
 {titlepage}
[1]
 OKMÁNYTÁR OZORAI PIPO TÖRTÉNETÉHEZ. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[32]
 REGESTÁK MIHÁLY VAJDA TÖRTÉNETÉHEZ. 1599-1601. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[66]
 ESTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR EMLÉKIRATA AZ 1681-IKI TAVASZI HADJÁRATRÓL.
[86]
 FARKAS PÁL ÉS FARKAS ÁDÁM FÖLJEGYZÉSEI 1638-TÓL 1694-IG.
[102]
 HISTORIAI FORGÁCSOK.
[124]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[124]
 Mátyás király és a bécsi bortermelők.
125
 Egy magyar tanuló végrendelete 1521-ből.
130
 Két végrendelet a XVII-ik századból.
137
 Gyulay Ferencz végrendelete.
140
 Leltárak, összeirások.
151
 Munkácsi fegyverek és lőszerek lajstroma. 1704.
161
 Egy magyar város viszontagságai a XVI. század második felében. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[197]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[209]
 JEGYZETEK SOPRON-MEGYE RÉGI FÖLDRAJZÁHOZ.
[220]
 OKMÁNYTÁR OZORAI PIPO TÖRTÉNETÉHEZ. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[248]
 REGESTÁK MIHÁLY VAJDA TÖRTÉNETÉHEZ. 1599-1601. HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[280]
 OKIRATOK AZ INTERREGNUM TÖRTÉNETÉHEZ BETHLEN GÁBOR HALÁLA UTÁN. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[304]
 LEVELEK BETHLEN ISTVÁN TÁMADÁSA TÖRTÉNETÉHEZ 1636-BÓL. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[337]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[337]
 A szepesi városok véradója. Különös tekintettel az elzálogosítás idejére.
347
 Gr. Bercsényi Miklós utasítása gr. Eszterházy Dániel altábornagy mint kassai generális részére. - 1710. octóber 10-kén. -
360
 Egy magyar város viszontagságai a XVI. század második felében. HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[391]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[401]
 LIPÓTVÁR TÖRTÉNETE 1665-1722-IG.
[412]
 OKMÁNYTÁR OZORAI PIPO TÖRTÉNETÉHEZ. HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[438]
 REGESTÁK MIHÁLY VAJDA TÖRTÉNETÉHEZ. 1599-1601. NEGYEDIK KÖZLEMÉNY.
[468]
 OKIRATOK AZ INTERREGNUM TÖRTÉNETÉHEZ BETHLEN GÁBOR HALÁLA UTÁN. MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[486]
 LEVELEK BETHLEN ISTVÁN TÁMADÁSA TÖRTÉNETÉHEZ 1636-BÓL. MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[513]
 TITKOS TÁRSULATOK TEMESVÁROTT A MULT SZÁZADBAN. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[525]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[525]
 Műtörténeti adatok a XV. és XVI. századból.
546
 Paczolay Péterné Kornis Borbála szombatosságára vonatkozó tanukihallgatások.
558
 Nádasdy Ferencz utasitása a mezei pásztorok számára.
561
 Végrendeletek.
568
 A cseszneki vár czigányai. (Czigány-diplomák a gr. Esterházy-család levéltárából.)
[589]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[593]
 A KÖRMÖCZBÁNYAI BÉKEKÖTÉS 1452-BEN.
[614]
 OKMÁNYTÁR OZORAI PIPO TÖRTÉNETÉHEZ. NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[628]
 REGESTÁK MIHÁLY VAJDA TÖRTÉNETÉHEZ. 1599-1601. NEGYEDIK KÖZLEMÉNY.
[658]
 I: RÁKÓCZY GYÖRGY FEJEDELEMSÉGE TÖRTÉNETÉHEZ.
[694]
 BORSOS TAMÁS EMLÉKIRATA 1630. JAN. 20-28-IKI BUDAI KÖVETSÉGEIRŐL.
[709]
 LEVELEK GÖMÖRVÁRMEGYE MULTJÁBÓL (1667-1704.)
[730]
 TITKOS TÁRSULATOK TEMESVÁROTT A MULT SZÁZADBAN. MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[740]
 SCHIESSLER GÁSPÁR KASSAI POLGÁR NAPLÓJA A RÁKÓCZI KORBÓL. (1703-1713.)
[750]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[750]
 Végvári élet 1573-ban.
758
 A debreczeni szücsök rendszabályai a XVI. század végéről.
771
 Sándor György és neje Nyikos Anna végrendelete, 1663-ból.
[778]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[787]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {8. évfolyam (1885)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 ADALÉKOK AZ 1644-1645. ÉVI FELKELÉS TÖRTÉNETÉHEZ.
[27]
 A SZEPESSÉGI SZÁSZ BEVÁNDORLÓK MEGSZŰNT EGYLETEIRŐL.
[32]
 ADATOK I. RÁKÓCZY GYÖRGY KORA TÖRTÉNETÉHEZ.
[75]
 OKIRATOK ERDÉLY TÖRTÉNETÉHEZ A XVII-ik SZÁZAD ELEJÉN. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[97]
 BRANDENBURGI KATALIN ÉS BETHLEN ISTVÁN ÖSSZEKÖTTETÉSE A PORTÁVAL. (Gróf Teleki Miksáné levéltárából.) ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[118]
 BERÉNYI GYÖRGY NAPLÓJA AZ 1634/5-IK SOPRONI ÉS AZ 1637/8-IK ÉVI POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉSEKRŐL.
[144]
 LEVELEK A KRASZNAHORKAI ANDRÁSSY-AKHOZ. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[155]
 AZ RÁBA RECTIFICATIÓJÁRÓL VALÓ DETERMINATIÓ. - 1699 -
[165]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[165]
 A nagy-eőri levéltárból.
173
 Kassa város levéltárából.
184
 A nagy-szombati csizmadia-mesterlegények rendtartása 1674-ből.
189
 A nagy-szombati csizmadia-mesterlegények rendtartása 1705-ből.
[197]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[209]
 BETHLEN GÁBOR LEVELEI. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[257]
 OKIRATOK ERDÉLY TÖRTÉNETÉHEZ A XVII-ik SZÁZAD ELEJÉN. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[335]
 ADALÉKOK A REFORMATIO ÉS A TUDOMÁNYOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYARORSZÁGON A XVI-IK SZÁZADBAN.
[355]
 ADATOK A SOPRONI JEZSUITÁK TÖRTÉNETÉHEZ.
[371]
 LEVELEK A KRASZNAHORKAI ANDRÁSSYAKHOZ. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[391]
 SÁMBOKRÉTŸ MIHÁLY 1683-IKI DIARIUMA.
[398]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[398]
 Kornis Margit Rhédey Jánosné nászhozománya 1627-ből.
401
 Vér György ingóságai leltára 1697.
409
 Végrendeletek.
415
 Salamon Vincze úr levéltárából.
[420]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[431]
 BETHLEN GÁBOR LEVELEI. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[481]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[504]
 LEVELEK CSERNOEVICS NENÁD (IVÁN CZÁR) A "FEKETE EMBER" TÖRTÉNETÉHEZ. (A bécsi cs. és k. titk. államlevéltár "Hungarica"-gyűjteményéből.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[519]
 ADALÉKOK A REFORMATIO ÉS A TUDOMÁNYOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYARORSZÁGON A XVI-IK SZÁZADBAN. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[541]
 OKIRATOK ERDÉLY TÖRTÉNETÉHEZ A XVII-ik SZÁZAD ELEJÉN. HARMADIK KÖZLEMÉNY.
[566]
 PÁLFFY MIKLÓS LEVELEZÉSE A TÖRÖKKEL ÉS TATÁRRAL, A BÉKE FELŐL, 1599. ŐSZÉN.
[574]
 TÖRÖK LEVELEK A KISMARTONI LEVÉLTÁRBÓL.
[588]
 AZ 1636-IKI MOZGALMAK TÖRTÉNETÉHEZ. (Gróf Teleki Miksáné levéltárából.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[600]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[600]
 A pozsonyi társas káptalani egyház leltára 1557-ből.
605
 Báró Koháry István hagyatéki leltára. - 1664. -
608
 Borsodmegyei számadás 1697-ből.
[615]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[623]
 BETHLEN GÁBOR LEVELEI. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[674]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[715]
 UJABB ADALÉKOK AZ ELSŐ ESZTERGOMI ÉRSEK ÉS A PANNONHALMI ALAPITÓLEVÉL KÉRDÉSÉNEK MEGOLDÁSÁHOZ.
[724]
 LEVELEK CSERNOEVICS NENÁD (IVÁN CZÁR) A "FEKETE EMBER" TÖRTÉNETÉHEZ. (A bécsi cs. és k. titk. államlevéltár "Hungarica"-gyűjteményéből.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[734]
 AZ 1636-IKI MOZGALMAK TÖRTÉNETÉHEZ. (Gróf Teleki Miksáné levéltárából.) MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[750]
 ADALÉKOK A MIKESEK NÓTAPERÉHEZ.
[761]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[761]
 Az Árpádok és Anjouk összeköttetései történetéhez.
762
 Mátyás király szárazföldi s vizi haderejének leírása az 1479-ki hadjáratból.
764
 Adalék Pisó Jakab életiratához.
768
 Miksich Márton végrendelete.
772
 A pozsonyi társas-káptalani egyház leltára 1605-ből.
782
 A pozsonyi társas káptalani egyház énekgyüjteménye 1616-ból.
782
 Szemelvények a pozsonyi társas káptalani egyház ujabb leltáraiból.
783
 A berekereszturi Deliberatum.
792
 A szabad vitézek kóborlásai történetéhez a XVII-ik században.
[798]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[815]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {9. évfolyam (1886)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 LEVELEK ÉS ACTÁK BETHLEN GÁBOR URALKODÁSA TÖRTÉNETÉHEZ. 1620-1629 KÖZT. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[58]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[95]
 ESTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR LEVELEIBŐL. (A gyula-fejérvári újon felfedezett lymbusból a nádornak a "Történelmi Tár" 1882. évfolyamában közlött leveleihez.)
[110]
 OKIRATOK A TÖRÖK-TATÁR RABOK TÖRTÉNETÉHEZ.
[127]
 THÖKÖLY IMRE-FÉLE OKLEVELEK.
[137]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[137]
 Késmárk város kereskedelmi szabályzata a XV-ik század elejéről.
140
 Kassa város hatósági szabályzata (Articuli Communitatis) 1404-ből. (A kassai városi levéltárban levő eredetiről.)
150
 A tolcsvay Bónis-család levéltárából. -Első közlemény.-
181
 Gróf Esterházy János győri vice-generálisának és fiának Ferencznek fegyverei, hadi fölszerelései s ládabeli egyéb portékái. (1700-1704.)
[196]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[196]
 ADALÉK GENTILIS BIBOROS MAGYARORSZÁGI KÖVETSÉGE OKIRATAIHOZ.
202
 AZ ERDÉLYI "UNIVERSITAS NOBILIUM" 1342-IKI TORDAI VÉGZÉSEI.
204
 ADALÉK BASIRIUS ISÁK ERDÉLYI TARTÓZKODÁSÁHOZ.
204
 RÁKÓCZY ZSIGMOND KORMÁNYZÓSÁGA TÖRTÉNETÉHEZ.
206
 I. RÁKÓCZI GYÖRGY AGARAINAK JEGYZÉKE.
207
 EGY ADAT A GYULA-FEHÉRVÁRI REF. COLLEGIUM TÖRTÉNETÉHEZ.
[209]
 LEVELEK ÉS ACTÁK BETHLEN GÁBOR URALKODÁSA TÖRTÉNETÉHEZ. 1629-1629 KÖZT. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[250]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[284]
 LEVELEK FORGÁCH ZSUZSÁNNA TÖRTÉNETÉHEZ. (A Révayak kis-selmeczi levéltárából.)
[296]
 ADALÉKOK ERDÉLY ÉS A BÉCSI UDVAR DIPLOMATIÁJÁHOZ A 200 ÉV ELŐTTI TÖRÖK HÁBORÚK IDEJÉBEN.
[315]
 A KÉTSZÁZ ÉV ELŐTTI TÖRÖK HÁBORÚK TÖRTÉNETÉHEZ.
[333]
 THÖKÖLY IMRE ÉS A FRANCZIA DIPLOMATIA. (A franczia külügyministérium levéltárában levő "Hongrie" czimű hét kötetes gyűjteményéből.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[353]
 A SZÉCSÉNYI CONVENT TÖRTÉNETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[369]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[369]
 A nagy-szombati szűcs-czéhnek 1505. és 1604. évi rendtartása.
376
 A Bónis-család levéltárából. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. I. Végrendeletek.
388
 Rozsnyó város 1703. évi számadása. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[396]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[396]
 HALLER JÓZSEF ELITÉLTETÉSE.
[401]
 LEVELEK ÉS ACTÁK BETHLEN GÁBOR URALKODÁSA TÖRTÉNETÉHEZ. 1620-1629 KÖZT. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[447]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. - ÖTÖDIK KÖZLEMÉLY. -
[480]
 THÖKÖLY IMRE ÉS A FRANCZIA DIPLOMATIA. (A franczia külügyministerium levéltárában levő "Hongrie" czímű hét kötetes gyüjteményből.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[503]
 HENRIK SZÁSZ HERCZEG ÉS BRANDENBURGI LOVAS EZREDEI NAPLÓJA BUDA 1686-KI OSTROMÁRÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[521]
 A SZÉCSÉNYI CONVENT TÖRTÉNETÉHEZ. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[536]
 ADALÉKOK BOTTYÁN TÁBORNOK LEVELEZÉSÉHEZ. - Az Archivum Rákóczianum IX-ik kötetéhez pótlékul. -
[553]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[553]
 A veszprémi káptalan kincseinek összeirása 1429-1437. évekből. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
577
 A Bónis-család levéltárából. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. I. Végrendeletek.
585
 Rozsnyó város 1703. évi számadása. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[599]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[599]
 A FRANEKERI EGYETEMEN TANÚLT MAGYAROK. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[609]
 LEVELEK ÉS ACTÁK BETHLEN GÁBOR URALKODÁSA TÖRTÉNETÉHEZ. 1620-1627 KÖZT. - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[679]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
[695]
 HENRIK SZÁSZ HERCZEG ÉS BRANDENBURGI LOVAS EZREDEI NAPLÓJA BUDA 1686-KI OSTROMÁRÓL. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[711]
 JELENTÉSEK A BUDÁT VIVÓ TÁBORBÓL 1686. JUNIUS-AUGUSZTUS.
[769]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[769]
 A Rákóczi árvák 1688-ban Munkács várában maradt és Patakra vitt ingó értékeinek lajstromai.
[790]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[790]
 ADALÉK SZÉCHY MÁRIÁNAK ÉLETRAJZÁHOZ.
792
 A FRANEKERI EGYETEMEN TANÚLT MAGYAROK. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[801]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {10. évfolyam (1887)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 LEVELEK ÉS OKIRATOK BETHLEN GÁBOR UTOLSÓ ÉVEI TÖRTÉNETÉHEZ. (1627-1629) -ELSŐ KÖZLEMÉNY.-
[53]
 TALLEYRAND ÉS ROUSSEL KÖVETSÉGE AZ OROSZ CZÁRHOZ.
[79]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. -HETEDIK KÖZLEMÉNY.-
[102]
 AZ 1683-IKI TÁBOROZÁS TÖRTÉNETÉHEZ. (Gr. Batthyány Kristóg és Ádám dunántúli tábornokok levelezéseiből.) -ELSŐ KÖZLEMÉNY.-
[129]
 MUNKÁCSI PÜSPÖKÖK SORSA XVII. SZÁZADBAN.
[144]
 PATAKI ISTVÁN REF. PAP NAPLÓJA. 1672-1705-IG.
[155]
 THÖKÖLY IMRE ÉS A FRANCZIA DIPLOMATIA. (A franczia külügyminisztérium levéltárában levő "Hongrie" czimű hét kötetes gyűjteményből.)
[173]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[173]
 A veszprémi káptalan kincseinek összeirása 1429-1437. évekből. -MÁSODIK KÖZLEMÉNY.-
[193]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[193]
 LECTOR REGIUS.
195
 BETHLEN GÁBOR 1620-IKI HADJÁRATA ÉS A SZÉKELYEK.
196
 ZRINYI ÁDÁM LEVELE TELEKI MIHÁLYHOZ.
196
 A FRANEKERI EGYETEMEN TANÚLT MAGYAROK -HARMADIK KÖZLEMÉNY.-
[209]
 OKIRATOK A KÉT RÁKÓCZY GYÖRGY TÖRTÉNETÉHEZ.
[243]
 II. KIK TETTÉK LE A HŰSÉGESKÜT BETHLEN GÁBORNAK.
[253]
 BÁRÓ SKREBENSZKY FÜLÖP ROVNAI LEVÉLTÁRÁBÓL.
[275]
 KÁROLY GUSZTÁV BADEN-DURLACHI ŐRGRÓF JELENTÉSEI AZ 1685-6-IKI TÁBOROZÁSRÓL. -ELSŐ KÖZLEMÉNY.-
[293]
 AZ 1683-IKI TÁBOROZÁS TÖRTÉNETÉHEZ. (Gr. Batthány Kristóf és Ádám dunántúli tábornokok levelezéseiből.) -MÁSODIK KÖZLEMÉNY.-
[319]
 THÖKÖLY IMRE ÉS A FRANCZIA DIPLOMATIA. (A franczia külügyminisztérium levéltárában levő "Hongrie" czímű hét kötetes gyűjteményből.) -NEGYEDIK KÖZLEMÉNY.-
[339]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. -NYOLCZADIK KÖZLEMÉNY.-
[356]
 ADATOK A XVI-IK SZÁZAD TÖRTÉNETÉHEZ. -ELSŐ KÖZLEMÉNY.-
[375]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[375]
 Barcsay Ákosné lefoglalt javai összeírása.
391
 Limitatiók.
396
 A székely-udvarhelyi szücs-szabó és kovács czéhek rendszabályai 1613-ból.
[406]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[406]
 EGY ADAT BOGDÁN VAJDA KIVÁNDORLÁSÁHOZ.
407
 BETHLEN GÁBOR TÖRTÉNETÉHEZ.
410
 BEHÓDOLÁSI LEVÉL A XVII-IK SZÁZADBÓL.
[417]
 HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZÉSE. -ELSŐ KÖZLEMÉNY.-
[463]
 ADATOK BÉLDI PÁL ÉLETÉHEZ.
[472]
 ADALÉKOK BOTTYÁN TÁBORNOK LEVELEZÉSÉHEZ. -Az Archivum Rákóczianum IX-ik kötetéhez pótlékul.-
[476]
 ADATOK A XVI-IK SZÁZAD TÖRTÉNETÉHEZ. -MÁSODIK KÖZLEMÉNY.-
[495]
 KÁROLY GUSZTÁV BADEN-DURLACHI ŐRGRÓF JELENTÉSEI AZ 1685-6-IKI TÁBOROZÁSRÓL. -MÁSODIK KÖZLEMÉNY.-
[511]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. -KILENCZEDIK KÖZLEMÉNY.-
[527]
 THÖKÖLY IMRE ÉS A FRANCZIA DIPLOMATIA. (A franczia külügyminisztérium levéltárában levő "Hongrie" czímű hét kötetes gyűjteményből.) -ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY.-
[543]
 SOBIESKI ÉS TELEKI LEVELEZÉSE. (1684-1686.) -ELSŐ KÖZLEMÉNY.-
[559]
 A BÉCSI UDVARI KAMARA LEVÉLTÁRÁNAK MAGYAR VONATKOZÁSÚ OKLEVELEI. -ELSŐ KÖZLEMÉNY.-
[576]
 KIJEGYZÉSEK HÁROM ERDÉLYI CSALÁDI LEVÉLTÁR LAJSTROMAIBÓL. -ELSŐ KÖZLEMÉNY.-
[595]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[595]
 A debreczeni ötvösczéh rendszabályai. 1598-1600.
608
 Limitatiók.
[617]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[617]
 KOLOSVÁR VÁROSA OKMÁNYTÁRÁHOZ.
[625]
 A CSÁSZÁR-FÉLE F.-MAGYARORSZÁGI 1631-1632-IK ÉVI PÓRLÁZADÁS OKMÁNYTÁRA. -ELSŐ KÖZLEMÉNY.-
[641]
 MONTECUCCOLI ÉS ZRÍNYI VITÁJA.
[653]
 HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZÉSE. -MÁSODIK KÖZLEMÉNY.-
[685]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. -TIZEDIK KÖZLEMÉNY.-
[701]
 KIJEGYZÉSEK HÁROM ERDÉLYI CSALÁDI LEVÉLTÁR LAJSTROMAIBÓL. -BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.-
[720]
 A BÉCSI UDVARI KAMARA LEVÉLTÁRÁNAK MAGYAR VONATKOZÁSÚ OKLEVELEI. -BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.-
[734]
 SOBIESKI ÉS TELEKI LEVELEZÉSE. (1684-1686.) -MÁSODIK KÖZLEMÉNY.-
[749]
 THÖKÖLY IMRE ÉS A FRANCZIA DIPLOMATIA. (A franczia külügyminisztérium levéltárában levő "Hongrie" czímű hét kötetes gyűjteményből.) -HATODIK KÖZLEMÉNY.-
[765]
 KÁROLY GUSZTÁV BADEN-DURLACHI ŐRGRÓF JELENTÉSEI AZ 1685-6-IKI TÁBOROZÁSRÓL. -HARMADIK KÖZLEMÉNY.-
[781]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[781]
 Kassa középkori iparához s kereskedelméhez.
787
 Sulyok György végrendelete.
791
 Női ruha érték a XVI. században.
791
 Barcsay Druzsiánna hozománya.
794
 Limitatiók.
[800]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[800]
 BELGRÁD ÉS SZABÁCS FELADÁSA TÖRTÉNETÉHEZ.
802
 A PÉCSI ISKOLA TÖRTÉNETÉHEZ.
803
 CHORONNÉ LEVELE FIA KISZABADITÁSA ÜGYÉBEN.
805
 LEVELEK ÉS OKIRATOK A MAROS-NÉMETI LEVÉLTÁRBÓL.
[817]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {11. évfolyam (1888)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 BRODARICS ISTVÁN ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[35]
 FRANK ANDRÁS ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSITÁSAI ÉS NAPLÓJEGYZETEI 1657-1661. KÖZT.
[64]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. - TIZENEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[80]
 A GRÓF THOLDALAGHYAK RADNÓTFÁJI LEVÉLTÁRÁBÓL.
[104]
 HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZÉSE. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[120]
 A CSÁSZÁR-FÉLE F.-MAGYARORSZÁGI 1631-1632-IK ÉVI PÓRLÁZADÁS OKMÁNYTÁRA. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[140]
 KÁROLY GUSZTÁV BADEN-DURLACHI ŐRGRÓF JELENTÉSEI AZ 1685-6-IKI TÁBOROZÁSRÓL. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[160]
 SOBIESKI ÉS TELEKI LEVELEZÉSE. (1684-1686.) - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[176]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[176]
 Nádasdy Ferencz országbiró végrendelete. - Első közlemény. -
187
 Limitatiók.
[196]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[209]
 AZ ESTERHÁZYAK CSALÁDI NAPLÓJA.
[225]
 BRODARICS ISTVÁN ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[263]
 EGY FŐBENJÁRÓ PER A XVI-IK SZÁZADBAN.
[270]
 RÉGI GÚNYVERSEK.
[285]
 HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZÉSE. - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[301]
 A ZONUKI GRÓFSÁGRÓL. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[334]
 SOBIESKI ÉS TELEKI LEVELEZÉSE. (1684-1686.) - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[369]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[369]
 Nádasdy Ferencz országbiró végrendelete. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[383]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[401]
 GRÓF BATTHYÁNY JÓZSEF KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRÁBÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[435]
 ADALÉKOK BENICZKY PÉTER ÉLETÉHEZ.
[450]
 REGESTÁK A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA KÉZIRATTÁRÁBAN LÉTEZŐ S OLASZORSZÁGI LEVÉLTÁRAKBAN MÁSOLT MAGYAR TÖRTÉNELMI VONATKOZÁSÚ OKLEVELEKBŐL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[471]
 THÖKÖLY IMRE ÉS A FRANCZIA DIPLOMATIA. (A franczia külügyministerium levéltárában levő "Hongrie" czímű hét kötetes gyűjteményből.) - HETEDIK KÖZLEMÉNY. -
[509]
 BASIRE VÉDIRATA. VÁLASZ AZ "INNOCENTIA TRANSYLVANIAE" CZIMŰ RÖPIRATRA. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[566]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[566]
 János király kincseinek s ruháinak összeirása.
571
 Pani Teöreök Balázs végrendelete 1604-ből.
580
 Nádasdy Ferencz országbiró végrendelete. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[592]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[609]
 GRÓF BATTHYÁNY JÓZSEF KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRÁBÓL. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[640]
 BETHLEN GÁBOR HÁZASSÁGA BRANDENBURGI KATALINNAL. (A berlini titkos állami levéltárból.)
[667]
 BASIRE VÉDIRATA. VÁLASZ AZ "INNOCENTIA TRANSYLVANIAE" CZIMŰ RÖPIRATRA. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[707]
 THÖKÖLY IMRE ÉS A FRANCZIA DIPLOMATIA. (A franczia külügyministerium levéltárában levő "Hongrie" czímű hét kötetes gyűjteményből.) - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[743]
 HIVATALOS JELENTÉS BELGRÁD 1690-IKI ELVESZTÉSÉRŐL.
[754]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[754]
 A Kendy-féle összeesküvés.
789
 Műveltségtörténeti adalékok a Rákóczi-korból. - Néhai id. Kubinyi Ferencz okiratgyűjteményéből. -
[798]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[809]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {12. évfolyam (1889)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 LEVÉLTÁRI ADATOK REGÉCZVÁRA TÖRTÉNETÉHEZ. A XVII. SZÁZAD MÁSODIK FELLÉBŐL.
[26]
 SZAMOSKÖZY ISTVÁN TÖRTÉNETI MARADVÁNYAI. - Pótlékul az Akadémia által kiadott összes műveihez. -
[70]
 BETHLEN GÁBOR 1620-IKI ALKUDOZÁSAI TÖRTÉNETÉHEZ. (Gr. Battyány József köpcsényi levéltárából).
[119]
 OKLEVELEK ERDÉLY TÖRTÉNETÉHEZ. UDVARHELYMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[143]
 A SZERB FEJEDELEMSÉGEK ÁLLAPOTA ÉS VISZONYA MAGYARORSZÁG- ÉS BYZÁNCZHOZ A XII. SZÁZAD KÖZEPÉN. (Az 1149. és 1150. hadjáratok.)
[150]
 RÉVAI KATA SZIDÓNIA LEVELEI FÉRJÉHEZ. (1656-1702.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[181]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[181]
 Kassa középkori ipara és kereskedelme történelméhez.
188
 János király számadása.
193
 A huszti vár leltárai 1704- és 1706-ból.
[199]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[199]
 I. TINÓDY SEBESTYÉN ÉS CSALÁDJA TÖRTÉNETÉHEZ.
[199]
 II. KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
200
 III. A KASSAI NYOMDA TÖRTENÉHEZ.
201
 GYÁSZJELENTÉSEK. (A Forgách-család levéltárából.)
204
 ADOMÁNYLEVÉL A PAPOK ÖZVEGYEI S ÁRVÁI SZÁMÁRA.
207
 A KOLOSVÁRIAK FOLYAMODÁSA A NÉMET HADAK KIVITELE ÜGYÉBEN.
[209]
 BYZANCZ TÖRTÉNETÉBŐL A XII. SZÁZADBAN. A KÉT CSÁSZÁRSÁG SZÖVETSÉGE (1148-1155.)
[230]
 SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓI (1682-1711.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[270]
 RÉVAI KATA SZIDÓNIA LEVELEI FÉRJÉHEZ. (1656-1702.) - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[299]
 SZAMOSKÖZY ISTVÁN TÖRTÉNETI MARADVÁNYAI. - Pótlékúl az Akadémia által kiadott összes műveihez. -
[326]
 LEVELEK ÉS OKIRATOK II. RÁKÓCZY GYÖRGY FEJEDELEM DIPLOMÁCZIAI ÖSSZEKÖTTETÉSEI TÖRTÉNETÉHEZ.
[354]
 OKLEVELEK ERDÉLY TÖRTÉNETÉHEZ UDVARHELYMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[372]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[372]
 Buda város árszabása II. Lajos korában. (1522.)
384
 Reimer András végrendelete.
387
 Kővár vára és tartozandóságainak leltára. (1705.)
[393]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[393]
 PÉCSI JÁNOS LEVELE DÁVID FERENCZHEZ.
394
 BETHLEN GÁBOR LEVELEI SOPRON VÁROS TANÁCSÁHOZ. I.
398
 ÉBENI ISTVÁN MENNYEGZŐI MEGHIVÓJA.
399
 KEMÉNY SIMON HÁZASSÁGA.
[401]
 VISZÁLY A PÉCSI KÁPTALANBAN. (1302-1309.) (Ujabb adalék Gentilis bíboros követsége történetéhez Magyarországon.)
[421]
 KÁLMÁNFI (KOLOMÁNOVICS) BORIS.
[434]
 GUZICS JÁNOS NAPLÓJA.
[451]
 LEVELEK ÉS OKIRATOK II. RÁKÓCZY GYÖRGY FEJEDELEM DIPLOMÁCZIAI ÖSSZEKÖTTETÉSEI TÖRTÉNETÉHEZ. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[491]
 BASIRIUS IZSÁK ÉLETRAJZÁHOZ.
[503]
 SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓI. (1682-1711.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[523]
 AZ ERDÉLYI MUZEUM EREDETI OKLEVELEINEK KIVONATAI. (1232-1540.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[555]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[588]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[588]
 ???
[591]
 A kassai Harminczad történetéhez. I. 1494. jun. 14.
[600]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[600]
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
[609]
 ADATOK BOCSKAY ISTVÁN KORÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[627]
 BŰNTÉNYEK ÉS BÜNTETÉSEK.
[634]
 AZ OROSZ ÉVKÖNYVNEK A BYZANCZY-MAGYAR VISZONYRA VONATKOZÓ ADATAI.
[637]
 LEVELEK ÉS OKIRATOK II. RÁKÓCZY GYÖRGY FEJEDELEM DIPLOMACZIAI ÖSSZEKÖTTETÉSEI TÖRTÉNETÉHEZ. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[678]
 GYULAFEHÉRVÁR VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
[686]
 I. RÁKÓCZY GYÖRGY ÖSSZEKÖTTETÉSE FRANCZIAORSZÁGGAL. (A párisi külügyminisztérium levéltárából.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[708]
 SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLOI. (1682-1711.) - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[728]
 ERDÉLYI MUZEUM EREDETI OKLEVELEINEK KIVONATAI. (1232-1540.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[753]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY -
[773]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[773]
 Kassa városi limitatiók. (Kassa város levéltárából.)
784
 Károlyi Gáspár hagyatéka.
[793]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[793]
 ADATOK KÁROLYI GÁSPÁR ÉLETÉHEZ.
794
 A HAZAI ISKOLÁZÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
[801]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[1]
 {13. évfolyam (1890)}
[1]
 {titlepage}
[3]
 TARTALOM.
[1]
 ZRÍNYI ISMERETLEN MUNKÁJA. - ELSŐ KÖZLEMÉNY -
[25]
 NAPLÓK ÉS EMLÉKIRATOK A XVII-IK SZÁZAD MÁSODIK FELÉBŐL.
49
 Budavár 1684-iki ostroma.
[59]
 I. RÁKÓCZY GYÖRGY ÖSSZEKÖTTETÉSE FRANCZIAORSZÁGGAL. (A párisi külügyministerium levéltárából.) - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[77]
 SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓI. (1682-1711.) - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[102]
 AZ ERDÉLYI MUZEUM EREDETI OKLEVELEINEK KIVONATATAI. (1232-1540.) - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[130]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[155]
 ADALÉKOK AZ OLÁH VAJDÁK, OLÁH ÉS OROSZ KENÉZEK VAGY SOLTÉSZOK ÉS SZABADOSOK INTÉZMÉNYÉHEZ HAZÁNKBAN. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[174]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[174]
 Kálmáncsehy Márton életéhez.
179
 Adatok a nagy-enyedi ref. főiskola történetéhez.
185
 Baranyai Bogády András testamentuma.
190
 Szunyogi Mátyás regéczi várnagy instructiója.
[195]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[195]
 A KÜRTHY-CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL.
196
 PROBATIO CALAMI.
197
 HUSZÁR GÁL ÉLETÉHEZ. (Kassa város jegyzőkönyvéből.)
199
 PÓTLÉK.
200
 KÉT MAGYAR LEVÉL KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL.
200
 CZEGLÉDY ÉLETÉHEZ.
201
 FRANK BÁLINT NAGYSZEBENI KIRÁLYBIRÓ KINEVEZÉSI OKMÁNYA.
202
 COMENIUS EGY ISMERETLEN MUNKÁJA.
204
 ZRINYI MIKLÓS KÉT ISMERETLEN LEVELE II. RÁKÓCZY GYÖRGYHÖZ.
208
 AZ ADÓBESZOLGÁLTATÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
[209]
 LEVELEK HERACLIDES JAKAB MODVAI VAJDA ÉS ZAY FERENCZ KASSAI FŐKAPITÁNY ÖSSZEKÖTTETÉSEINEK TÖRTÉNETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[229]
 HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZÉSE. - ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY. -
[261]
 ZRÍNYI ISMERETLEN MUNKÁJA. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[307]
 SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓI. (1682-1711.) - ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY. -
[328]
 AZ ERDÉLYI MUZEUM EREDETI OKLEVELEINEK KIVONATAI. (1232-1540.) - NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[360]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[367]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[367]
 II. Lajos király kincseinek összeirása.
370
 A gróf Draskovich-család levéltárában talált XVII-ik századbeli feljegyzés.
377
 Kassa fegyvertára a XVI. és XVII. században. (Okiratok Kassa sz. k. város levéltárából.)
[385]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[385]
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
393
 KÉT LEVÉL APAFI MIHÁLY URALKODÁSA ELSŐ IDEJÉBŐL.
394
 KÖVETJELENTÉS 1662-BŐL.
399
 A NAGY SZEBENI NYOMDA TÖRTÉNETÉHEZ.
400
 CSEREY MIHÁLY BIRTOKÜGYBEN VALÓ PROTESTATIÓJA.
[401]
 AZ UTOLSÓ ERDÉLYI TRÓNJELÖLT TÖRTÉNETÉHEZ.
[424]
 HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZÉSE. - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
[456]
 LEVELEK HERACLIDES JAKAB MOLDVAI VAJDA ÉS ZAY FERENCZ KASSAI FŐKAPITÁNY ÖSSZEKÖTTETÉSEINEK TÖRTÉNETÉHEZ. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[474]
 ADALÉKOK AZ OLÁH VAJDÁK, OLÁH ÉS OROSZ KENÉZEK VAGY SOLTÉSZOK ÉS SZABADOSOK INTÉZMÉNYÉHEZ HAZÁNKBAN. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[493]
 SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLOI. (1682-1711.) - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
[511]
 OKLEVELEK TELEKI MIHÁLY ÉS A BUJDOSÓK DIPLOMÁCZIAI ALKUDOZÁSAINAK TÖRTÉNETÉHEZ. (1675- 1685.) (A gróf Teleki-család maros-vásárhelyi levéltárából.)
[539]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[539]
 A Szerdahelyi család levéltárából.
558
 Bodó Ferencz magyar végrendelete. 1517. április 25.
560
 Bethlen Gábor és István osztozása. 1600. deczember 22.
562
 Haller Gábor neveléséhez. 1633. május 22.
563
 A kassai sz. Erzsébet-egyház inventarium 1699-ből.
[569]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[569]
 ADALÉK CSERNEL GYÖRGY 1634-IKI LENGYELORSZÁGI KÖVETSÉGE TÖRTÉNETÉHEZ. (A gyula fejérvári Batthányi könyvtárból.)
[577]
 LEVELEK HERACLIDES JAKAB MOLDVAI VAJDA ÉS ZAY FERENCZ KASSAI FŐKAPITÁNY ÖSSZEKÖTTETÉSEINEK TÖRTÉNETÉHEZ. - HADMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[597]
 HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZÉSE. - HETEDIK KÖZLEMÉNY. -
[637]
 OKLEVELEK TELEKI MIHÁLY ÉS A BUJDOSÓK DIPLOMÁCZIAI ALKUDOZÁSAINAK TÖRTÉNETÉHEZ. (1675-1685.) (A gróf Teleki-csaláld maros-vásárhelyi levéltárából.) - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[700]
 SZEMELVÉNYEK KÜLDÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL.
[721]
 AZ 1688-IKI HADJÁRAT ÉS BELGRÁD OSTROMA.
[757]
 SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓI. (1683-1711.) - HETEDIK KÖZLEMÉNY. -
[771]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[771]
 Az erszénygyártó-czéh szabályzata 1561-ből.
773
 Szepességi árszabály 1610-ből.
781
 Leltárak és összeirások.
787
 Tholdalghy Jánosné végrendelete.
[790]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[790]
 A KASSAI TANÜGY TÖRTÉNETÉHEZ.
795
 FORGÁCS IMRE FÖLJEGYZÉSEI.
[801]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[1]
 {14. évfolyam (1891)}
[1]
 {titlepage}
[3]
 TARTALOM.
[1]
 GRÓF BETHLEN MIKLÓS TRAGOEDIÁJA.
[61]
 KÉT MAGYAR KRÓNIKA.
[75]
 HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZÉSE. - NYOLCZADIK KÖZLEMÉNY. -
[109]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁROTT. - ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY. -
[139]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[139]
 Thelekessy Imre kassai kapitány végrendelete.
145
 Békés Gáspár végrendelete.
148
 A sárospataki borbély-czéh rendszabályai. (Alkottattak 1583-ban, átnézettek 1607-ben.)
155
 II. Rákóczy György kormányzói utasítása.
[160]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[160]
 ADALÉK AZ 1532-DIKI TÖRÖTK PORTYÁZÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
164
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL
171
 AZ 1655-IKI POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉS TÖRTÉNETÉHEZ.
176
 A "Történelmi Tár" múlt évi folyamának 700-720. lapjain Dr. Pastor közleményében következő sajtóhibák fordúltak elő:
[177]
 ERDÉLY ÉS A HARMINCZÉVES HÁBORÚ. (Okiratok külföldi levéltárakból s gyüjteményekből.)
[192]
 PODOLIN TÖRTÉNETE ÉS OKMÁNYAI. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[209]
 HERCZEG RÁKÓCZY ZSIGMOND LEVELEZÉSE. KILENCZEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[237]
 A BUJDOSÓK LEVELEZÉSÉBŐL 1670-BEN. (A gróf Teleki-család marosvásárhelyi levéltárából.)
[257]
 ESZTERHÁZY PÁL RELATIÓJA 1674-BEN. (A nováki levéltár "revisa acta" czimű fasciculusából.)
[267]
 SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓI. (1682-1711.) - KILENCZEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[296]
 REGESTÁK. (A csehországi helytartósági levéltárban Prágában őrzött magyar vonatkozású oklevelekből.)
[317]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[317]
 Török Katalin bűnpere. (A bűbájosság történetéhez a XVII-ik században.)
334
 Tisza Máté végrendelete 1595. márcz. 8.
335
 A kassai ötvös czéh limitácziója.
[337]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[337]
 EGYKORÚ TUDÓSÍTÁSOK AZ 1513-IKI PÓRLÁZADÁSRÓL.
340
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
344
 RÖTHY ORBÁN JELENTÉSEI RÁKÓCZYHOZ AZ 1636-IKI MOZGALMAK IDEJÉBŐL.
[353]
 A LIPÓCZI KECZEREK.
[367]
 EMLÉKEK BARSVÁRMEGYE HAJDANÁBÓL. (1439-1711.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[389]
 PODOLIN TÖRTÉNETE ÉS OKMÁNYAI. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[406]
 ERDÉLY ÉS A HARMINCZÉVES HÁBORU. (Okiratok külföldi levéltárakból s gyűjteményekből.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[431]
 ERDÉLY TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ REGESTÁK 1551-1553-IG. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[455]
 REGESTÁK. (A csehországi helytartósági levéltárban Prágában őrzött magyar vonatkozású oklevelekből.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[481]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[481]
 Egy érdekes végrendelet a XVIII. századból.
[505]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[505]
 BERISZLÓ PÉTER VELENCZEI KÖVETSÉGE 1504-BEN.
506
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
511
 MAGYAR KIRÁLYI TANÁCSOSI CZÍMNEK ADOMÁNYOZÁSI OKMÁNYA 1618. ÉVBŐL.
512
 ESZTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR EGY LEVELE.
513
 XVII-IK SZÁZADI GYÁSZJELENTÉSEK.
517
 GRÓF FORGÁCH ÁDÁM UTASÍTÁSAI GALGÓCZI ÉS GÁCSI TISZEINEK 1644-1667-IG. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[529]
 A SZERB TÖRTÉNELEM FORRÁSAI ÉS ELSŐ KORA. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[559]
 ILLÉSHÁZY GÁSPÁR EMLÉKIRATA.
[589]
 EMLÉKEK BARSVÁRMEGYE HAJDANÁBÓL. (1439-1711.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[621]
 OKLEVELEK MAJLÁD ISTVÁN TÖRTÉNETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[639]
 ERDÉLY TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ REGESTÁK 1551-1553. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[660]
 REGESTÁK. (A csehországi helytartósági levéltárban Prágában őrzött magyar vonatkozású oklevelekből.) - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[680]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[680]
 Kövendi Székely Miklós végrendelete 1517-ből.
683
 Gróf Eszterházy Anna Juliánna menyasszonyi hozománya 1644-ben.
688
 Tiszta Jánosnak utolsó órája felűl való elmélkedése és testamentuma. Anno 1647. september 8.
[690]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[690]
 KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL.
697
 GRÓF FORGÁCH ÁDÁM UTASÍTÁSAI GALGÓCZI ÉS GÁCSI TISZTEINEK 1644-1667-IG. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY -
702
 JAKUSITH ANNA KÉT LEVELE.
[705]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {15. évfolyam (1892)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 ADALÉK FRIGYES CSÁSZÁR ÉS MÁTYÁS KIRÁLY VISZÁLYAI TÖRTÉNETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[42]
 A SZERB TÖRTÉNELEM FORRÁSAI ÉS ELSŐ KORA. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[59]
 PODOLIN TÖRTÉNETE ÉS OKMÁNYAI. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[75]
 OKLEVELEK MAYLÁD ISTVÁN TÖRTÉNETÉHEZ. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[96]
 II. RÁKÓCZY GYÖRGY LEVELEI RHÉDEY FERENCZHEZ.
[127]
 EMLÉKEK BARSVÁRMEGYE HAJDANÁBÓL. (1439-1711.) - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[143]
 ERDÉLY TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ REGESTÁK 1551-1553. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[159]
 REGESTÁK. (A csehországi helytartósági levéltárban Prágában őrzött magyar vonatkozású oklevelekből.) - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[171]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[171]
 Költészet és érmészet.
173
 Gróf Kornis Zsigmond erdélyi kormányzó végrendelete 1731-ből.
[186]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[193]
 SZELEPCSÉNYI GYÖRGY LEVELES TÁRCZÁJÁBÓL.
[209]
 A SZERB TÖRTÉNELEM FORRÁSAI ÉS ELSŐ KORA. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[226]
 ADALÉK FRIGYES CSÁSZÁR ÉS MÁTYÁS KIRÁLY VISZÁLYAI TÖRTÉNETÉHEZ. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[267]
 ERDÉLY TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ REGESTÁK 1551-1553. - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[292]
 REGESTÁK. (A csehországi helytartósági levéltárban Prágában őrzött magyar vonatkozású oklevelekből.) - ÖTÖDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[319]
 EMLÉKEK BARSVÁRMEGYE HADJANÁBOL. (1439-1711.) - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[367]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[367]
 Az anabaptisták kiváltság-levele.
370
 A Mocsáry-levéltárból.
[378]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[385]
 OKLEVELEK A PAPAI LEVÉLTÁRAKBÓL. (Függelékül a "Nyomozások a pápai levéltárakban" czímű s a Századok f. évi II. és III. füzeteiben közlött czikkhez.)
[402]
 UJABB PÓTLÉK SZAMOSKÖZY TÖRTÉNETI FÖLJEGYZÉSEIHEZ.
[440]
 MAGYARORSZAG TÖRTÉNETÉT ÉRDEKLŐ OKIRATOK A SVÉDORSZÁGI LEVÉLTÁRAKBÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[474]
 ERDÉLY TÖRTÉNETÉRE VONATKOTÓ REGESTÁK 1551-1553. - ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY. -
[493]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. (A Gyulafehérvártt maradt okiratok.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[513]
 EMLÉKEK BARSVÁRMEGYE HAJDANÁBÓL. (1439-1711.) - ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY. -
[559]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[559]
 Radecius István egri püspök ingóságainak leltára. 1581. martius 30.
[569]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[577]
 UJABB PÓTLÉK SZAMOSKÖZY TÖRTÉNETI FÖLJEGYZÉSEIHEZ. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[581]
 LIPPAY GYÖRGY ESZTERGOMI ÉRSEK LEVELEIBŐL.
[592]
 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉT ÉRDEKLŐ OKIRATOK A SVÉDORSZÁGI LEVÉLTÁRAKBÓL. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[635]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. (A Gyulafehérvártt maradt okiratok.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[651]
 ERDÉLY TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ REGESTÁK 1551-1553. - HATODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[684]
 KOVACSÓCZY FARKAS LEVELEI. (1577-1594.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[700]
 I. RÁKÓCZY GYÖRGY LEVELEZÉSE A BRASSAI BÍRÓVAL és TANÁCSCSAL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[716]
 EMLÉKEK BARSVÁRMEGYE HAJDANÁBÓL. (1439-1711.) - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
[737]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK
[737]
 Történelmi emlékek Bornemisza Anna fejedelemnő irásai közül. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[747]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[753]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {16. évfolyam (1893)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 GLOSSARIUM.
[33]
 KOVACSÓCZY FARKAS LEVELEI. (1577-1594.) - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[52]
 EMLÉKEK BARSVÁRMEGYE HAJDANÁBÓL. (1439-1711.) - HETEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[93]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. (A Gyulafehérvártt maradt okiratok.) - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[109]
 GYULAFFI LESTÁR TÖRTÉNETI MARADVÁNYAI. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[146]
 CSEREI MIHÁLY FÖLJEGYZÉSEI. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[162]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[162]
 Történelmi emlékek Bornemisza Anna fejedelemnő irásai közül. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
171
 Bisterfeld végrendelete.
175
 Kendy Gáborné, Réway Kata végrendelete 1595-ből.
[185]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[185]
 HISTORIAI JEGYZÉSEK.
186
 RÁKÓCZY LAJOS LEVELE A BESZTERCZEI TANÁCSHOZ.
187
 HUNYAD-VÁRMEGYEI NAGY ÉHSÉGNEK RÖVID LEIRÁSA.
187
 A CZÉHEK TÖRTÉNETÉHEZ. 1457. dec. 19.
188
 KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL.
[193]
 GYULAFFI LESTÁR TÖRTÉNETI MARADVÁNYAI. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[232]
 CSEREI MIHÁLY FÖLJEGYZÉSEI. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[250]
 FRÁTER GYÖRGY LEVELES KÖNYVE.
[291]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. (A Gyulafehérvártt maradt okiratok.) - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[307]
 I. RÁKÓCZY GYÖRGY LEVELEZÉSE A BRASSAI BÍRÓVAL és TANÁCSCSAL. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[323]
 II. RÁKÓCZY GYÖRGY KÜZDELMEI TÖRTÉNETÉHEZ. (Gróf Teleki Miksáné hosszufalusi levéltárából.)
[342]
 A DRASKOVICHOK TRAKOSTYÁNI LEVÉLTÁRÁBÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[361]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[361]
 Zólyom város számadásaiból.
368
 Magyarországi szövetkezett ötvös-czéhek a XVII. században.
373
 A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, puskaművesek, asztalosok és fejérművesek czéhlevele 1608-ból.
[377]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[377]
 ERZSÉBET KIRÁLYNÉ LEVELE AZ UDINEI POLGÁROKHOZ. 1383. oct. 7.
[377]
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL. 1454. máj. 6.
378
 JÁNOS KIRÁLY LEVELEZÉSÉBŐL.
380
 Kassa város statutumai a XVI. század második feléből.
384
 THÖKÖLY IMRE PÁTENSE ZEMPLÉN VÁRMEGYE KARA S RENDEIHEZ.
[385]
 NEDECZVÁRA.
[409]
 DIPLOMÁCZIAI OKMÁNYOK II. RÁKÓCZY GYÖRGY URALKODÁSA TÖRTÉNETÉHEZ. (A svédországi levéltárakból.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[440]
 A DRASKOVICHOK TRAKOSTYÁNI LEVÉLTÁRÁBÓL. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[459]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. (A Gyulafehérvártt maradt okiratok.) - ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY. -
[474]
 BETHLEN GÁBOR ÉS A BÁNYAVÁROSOK.
[505]
 I. RÁKÓCZY GYÖRGY LEVELEZÉSE A BRASSAI BÍRÓVAL ÉS TANÁCSCSAL. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[522]
 VEGYES LEVELEK.
[534]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[534]
 Adatok Szent-György város levéltárából.
550
 A kassai református iskola törvényei 1656-ból.
[559]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[559]
 ERDÉLY EMLÉKÉRMEI. -ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
575
 MOSON VÁROS TANÁCSA KÉRI NÁDASDY FERENCZ GRÓFOT, HOGY CSEPREGI PAPJÁT RUSA IMRÉT ENGEDJE HOZZÁJOK PAPNAK. 1571. október 29.
576
 GR. NÁDASDY FERENCZ RENDELETE PÁTER VARRÓ IRÁNT. 1646. aug. 31.
[577]
 A RÁKÓCZYAK LEVÉLTÁRÁBÓL. 1611-1630. (Az országos levéltár Rákóczy osztályából.)
[601]
 A GRÓF ESTERHÁZI CSALÁD PÁPAI LEVÉLTÁRA.
[617]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. (A Gyulafehérvártt maradt okiratok.) - HATODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[631]
 A DRASKOVICHOK TRAKOSTYÁNI LEVÉLTÁRÁBÓL. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[648]
 OKLEVELEK ERDÉLY TÖRTÉNETÉHEZ UDVARHELYMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[673]
 II. RÁKÓCZY GYÖRGY FEJEDELEMSÉGE TÖRTÉNETÉHEZ.
[678]
 DIPLOMÁCZIAI OKMÁNYOK II. RÁKÓCZY GYÖRGY URALKODÁSA TÖRTÉNETÉHEZ. (A svédországi levéltárakból.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[709]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[709]
 A REZNEKY CSALÁD.
714
 SZABOLCS-VÁRMEGYE FŐISPÁNJAI.
719
 ERDÉLY EMLÉKÉRMEI. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
736
 ADAT A VÉGEK VISZONYAINAK TÖRTÉNETÉHEZ. 1681. jan. 4.
737
 LEVÉLTÁRI TARLÓZATOK.
[739]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {17. évfolyam (1894)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 AZ ÁRPÁDKORI NÁDOROK SOROZATA. - Helyreigazítások és meghatározások. -
[15]
 REGESTÁK A VATIKÁNI LEVÉLTÁRBÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[29]
 RÉVAY FERENCZ JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGI VÉGVÁRAK ÁLLAPOTÁRÓL 1588-BAN.
[51]
 ADALÉKOK AZ OLÁH VAJDÁK, OLÁH ÉS OROSZ KENÉZEK VAGY SOLTÉSZOK ÉS SZABADOSOK INTÉZMÉNYÉHEZ HAZÁNKBAN. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[81]
 ADALÉK RÁKÓCZY GYÖRGY ÉS A PORTA ÖSSZEKÖTTETÉSEI TÖRTÉNETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[106]
 A RÁKÓCZYAK LEVÉLTÁRÁBÓL. 1611-1630. (Az országos levéltár Rákóczy osztályából.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[135]
 A BUDAVÁRA 1686-IKI OSTROMÁNÁL JELEN VOLT ANGOL ÖNKÉNTESEK.
[148]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[148]
 Egy XVI-ik századi limitatio.
152
 A kassai ref. egyh. gondnoka számadásai 1682-1688. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
163
 Záloglevél 1679-ből.
170
 Várday Pál érsek ingóságai. I.
[175]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[175]
 PÓTLÉK "ERDÉLY EMLÉKÉRMEI"-HEZ.
176
 A BUDA-PRÁGAI ORSZÁGÚT A XV. SZÁZADBAN.
176
 II. LAJOS KIRÁLY ADOMÁNYLEVELE KISFALUDY SÁNDOR IPJA (VAJDA IGNÁCZ) ŐSÉNEK SZÁMÁRA.
178
 OLÁH MIKLÓS ESZERGOMI ÉRSEKNEK EGY ADOMÁNYOZÓ LEVELE 1563-BÓL. Titkárjának Istvánffy Miklósnak ellenjegyzésével.
180
 BORSOD-VÁRMEGYE ALISPÁNJAI A XIII-IK SZÁZADTÓL NAPJAINKIG.
183
 KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL. Szatmáry György primás leveleiből.
186
 KÁROLYI GÁSPÁR ÉLETÉHEZ.
187
 HUSZÁR GÁL ÉLETÉHEZ.
189
 EGY RENEGÁT ÍRÓDEÁK LEVELE EGY TÖRÖK KÖNYVECSKE IRÁNT.
190
 LEVÉLTÁRI TARLÓZATOK.
191
 EMLÉKEZETRE VALÓ RELÁTIÓ A BELGRÁDI ÜTKÖZETRŐL 1717. ÉVBEN.
[193]
 BERCSÉNYI HÁZASSÁGA. TÖRTÉNETI ÉNEK 1695-BŐL. ÍRTA KŐSZEGHY PÁL. A VARSÓBAN LEVŐ EREDETI KÉZIRATBÓL KÖZLI THALY KÁLMÁN.
[309]
 ACTIO CURIOSA. MAGYAR TÖRTÉNETI VÍGJÁTÉK 1678-BÓL. A BÁRÓ PALOCSAY LEVÉLTÁRBÓL KIKERÜLT EGYKORU KÉZIRATBÓL KÖZLI THALY KÁLMÁN. (TOLDALÉKUL KŐSZEGHY PÁL ELBESZÉLŐ-KÖLTEMÉNYÉHEZ.)
[355]
 UJABB OKIRATOK I. RÁKÓCZY GYÖRGY KÜLFÖLDI ÖSSZEKÖTTETÉSEI TÖRTÉNETÉHEZ. I. 1646. aug. 2.
[374]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[374]
 Beéri Balogh Ádám végrendelete. (A Kurcz-család iratai közűl.)
[377]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[377]
 ADALÉKOK BUDA HELYRAJZÁHOZ.
[379]
 AZ UKKON POHÁRRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS.
[381]
 EGY INSCRIPTIONIALS LEVÉL BÁTHORY ZSÓFIÁTÓL.
[383]
 VEZÉR ALI PASSA LEVELE APAFY MIHÁLY ERDÉLYI FEJEDELEMHEZ 1662. DECZEMBER.
[385]
 KERESZTÚRI DIÓSZEGI BORBÉLY ISTVÁN KÖNYVE AZ ORVOSSÁGOKRÓL S A BETEGSÉGEK GYÓGYÍTÁSÁRÓL.
[421]
 OKMÁNYOK BRANDENBURGI KATALIN SZÉKFOGLALÁSA TÖRTÉNETÉHEZ.
[447]
 A RÁKÓCZYAK LEVÉLTÁRÁBÓL. 1611-1630. (Az országos levéltár Rákóczy osztályából.) - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[482]
 ADALÉK RÁKÓCZY GYÖRGY ÉS A PORTA ÖSSZEKÖTTETÉSEI TÖRTÉNETÉHEZ. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[508]
 ADATOK VÁRADI GYULAI ISTVÁN PORTAI KÖVETSÉGÉHEZ.
[522]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[522]
 A kassai ref. egyh. gondnoka számadásai 1682-1688. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
535
 Debreczen város 1664. évi történetének egykorú verses leirása.
544
 Nemes Ungh vármegye limitatója az eladandó s veendő marhákról in anno 1666.
557
 Apafi Mihály udvartartása.
[564]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[564]
 TÖRTÉNELMI ADALÉKOK A KÖZÖS PÉNZÜGYI LEVÉLTÁRBÓL.
568
 ZERMEGH JÁNOS ÉLETÉHEZ.
572
 ADALÉK II. LAJOS TÖRVÉNYTELEN FIA SEGÉLYEZÉSÉHEZ.
573
 LAJOS KIRÁLY ADOMÁNYLEVELE PAKSY JÁNOSNAK.
574
 II. FERDINÁND ADOMÁNYLEVELE DARÓCZY ISTVÁNNAK.
576
 BORNEMISSZA ANNA CZIGÁNY VAJDÁJA.
[577]
 ZRÍNYI MIKLÓS PÁLYÁJÁNAK VÉGE. 1664. APRIL-NOVEMBER. (Közlemények a vatikáni levéltárból.)
[596]
 SEPSI SZÉK ADOZÁSA ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETEI SZÁMÁRA. 1665-1668.
[621]
 A BARCSAIAK LEVÉLTÁRA.
[631]
 A GRÓF ESTERHÁZY CSALÁD PÁPAI LEVÉLTÁRÁBAN ŐRZÖTT CZÉHLEVELEK. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[656]
 A RÁKÓCZYAK LEVÉLTÁRÁBÓL 1611-1630. (Az országos levéltár Rákóczy osztályából.) - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[681]
 A HÓDOLTSÁG TÖRTÉNETÉHEZ. I. A török zsarolásáról a hódoltságban 1674.
[703]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[703]
 A pénzügyi viszonyok történetéhez I. Rákóczy György idejében.
727
 Magyarországi uradalmak összeirása.
729
 Árak a Szepességben.
738
 Magyar főranguak temetkezési szertartása a XVII-ik században.
[745]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[745]
 ADATOK A GERGELY-FÉLE NAPTÁR BEHOZATALÁHOZ MAGYARORSZÁGBAN.
748
 RUDOLF LEVELE A SZÁSZOKHOZ.
748
 SZÉKELY MIHÁLY LEVELE, melylyel Basta rendeletét az erdélyi ügyeket illetőleg Lichtenstein Károly főudvarmesternek megküldi.
750
 AZ ELLENREFORMATIO TÖRTÉNETÉHEZ.
[753]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {18. évfolyam (1895)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 A GRÓF KLOBUSICZKYAK ZÉTÉNYI LEVÉLTÁRA.
[32]
 TUDÓSÍTÁS BELGRÁD ELFOGLALÁSÁRÓL 1688-BAN. (A herczeg Wallerstein levéltárból.
[58]
 REGESTÁK A VATIKÁNI LEVÉLTÁRBÓL. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[90]
 A GRÓF ESTERHÁZY CSALÁD PÁPAI LEVÉLTÁRÁBAN ŐRZÖTT CZÉHLEVELEK. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[104]
 A RÁKÓCZYAK LEVÉLTÁRÁBÓL. 1611-1630. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[145]
 PERÉNYI IMRE DIARIUMA.
[157]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[157]
 I. Rákóczy György birtokviszonyai történetéhez.
[196]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[196]
 EGY GYILKOSSÁGI PER A XVI. SZÁZADBAN.
205
 ZSIGMOND KIRÁLY BUDAI ÉPITKEZÉSEIHEZ.
206
 A CZIGÁNYOK TÖRTÉNETÉHEZ.
207
 VERANCSICS ANTAL LEVELEZÉSE A KASSAIAKKAL.
209
 BRANDENBURGI KATALIN ÉS A DIPLOMÁCZIA. (ELSŐ KÖZLEMÉNY.)
[230]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFERHÉRVÁRTT. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[260]
 REGESTÁK A VATIKÁNI LEVÉLTÁRBÓL. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[289]
 A GRÓF ESTERHÁZY CSALÁD PÁPAI LEVÉLTÁRÁBAN ŐRZÖTT CZÉHLEVELEK. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[307]
 A RÁKÓCZYAK LEVÉLTÁRÁBÓL. -ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY. -
[329]
 ZRÍNYI GYÖRGY BIRTOKAINAK FÖLBECSÜLÉSE.
[358]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[358]
 Arad- és Zaránd vármegye 1558-1565.
370
 Az aknákról való deputatiók.
384
 Kassa város levéltárából.
[390]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[390]
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
396
 AZ 1683-IKI VISSZAVONULÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
399
 BETHLEN JÁNOS LEVELE APAFY MIHÁLYNÉ FEJEDELMI ASSZONYHOZ.
400
 I. ULÁSZLÓ KIRÁLY 1444. ÉVI KADATLAN LEVELE.
[401]
 A SZEPESI VÁROSOK GRÓFJAI SORRENDJÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE.
[409]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[433]
 BRANDENBURGI KATALIN ÉS A DIPLOMÁCZIA. MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[457]
 A RÁKÓCZYAK LEVÉLTÁRÁBÓL. 1611-1630. - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
[486]
 KOLOZS VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
[499]
 AZ 1667-IK ÉV TÖRTÉNETÉHEZ. - A gróf Teleki család marosvásárhelyi levéltárából. -
[506]
 A BÁRÓ PERÉNYI CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[524]
 AZ 1707-I ÓNODI ORSZÁGYŰLÉS EGY KIADATLAN NAPLÓJA.
[531]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[531]
 Gróf Bethlen Kata végrendelete és alapító levelei.
550
 Két hagyatéki leltár.
560
 A szatmári szűcsök 1564. évi privilégiuma.
570
 János király számadáskönyve. (1537-40.)
[575]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[575]
 GYÁSZVERS ULÁSZLÓ HALÁLAKOR.
578
 KASSA VÁROSA LEGRÉGIBB STATATUMA.
583
 A BORTERMELÉS TÖRTÉNETÉHEZ.
586
 A TÖRÖK CSÁSZÁR ÁLTAL A VÁRADIAKNAK ADOTT EDICTUM.
587
 ÖREG RÁKÓCZY GYÖRGY VÉDLEVELE A BRASSÓI KŐMIVES CZÉHNEK.
588
 LABSÁNSZKY JÁNOS VÉDEKEZÉSE 1687-BEN.
590
 TÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. Stroya levele Béldy Pálhoz jobbágyok ügyében.
591
 A HÓDOLTSÁGI ADÓZÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
[593]
 CARAFFA LEVELEZÉSE DIETRICHSTEIN HERCZEGGEL. (A hg. Ditrichstein-féle nikolsburgi levéltárból.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. --
[619]
 ADALÉK A RÁKÓCZY-KOR IRODALMÁHOZ.
[630]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[653]
 A RÁKÓCZYAK LEVÉLTÁRÁBÓL 1611-1630. - HETEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[677]
 A BÁRÓ PERÉNYI CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[700]
 DE CAMELIS JÓZSEF MUNKÁCSI PÜSPÖK NAPLÓJA.
[725]
 ESZTERGOMI TÖRÖK TISZTEK LEVELEZÉSE NAGY FERENCZ ÉRSEKUJVÁRI LOVAS HADNAGYGYAL. (1651-1658.)
[730]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[730]
 Gróf Pekri Lőrinczné végrendelete.
737
 Gróf Bethlen Kata végrendelete és alapító levelei. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
749
 A ferencziek történetéhez.
[756]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[756]
 TÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. A debreczeni nyomda történetéhez.
758
 APRÓSÁGOK KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL. 1493. jul. 2.
[762]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {19. évfolyam (1896)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 TRENCSÉNYVÁRI NAPLÓ A KURUCZVILÁGBÓL. -1704.-
[25]
 CARAFFA LEVELEZÉSE DIETRICHSTEIN HERCZEGGEL. (A hg. Dietrichstein-féle nikolsburgi levéltárból.) -MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.-
[45]
 AZ ERDÉLYI KÁPTALAN LEVÉLTÁRA GYULAFEHÉRVÁRTT. -NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.-
[63]
 A BÁRÓ PERÉNYI CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL. -HARMADIK KÖZLEMÉNY.-
[85]
 TANUVALLATÁSOK HERAKLIDESZ JAKAB MEGÖLETÉSE ÜGYÉBEN.
[101]
 NÁDASDY FERENCZ ORATIO-JA AZ ORSZÁG NÉGY RENDJÉHEZ. [1668.]
[113]
 KASSAI ESEMÉNYEK BETHLEN ELSŐ TÁMADÁSAKOR. 1619. szeptember 3-10.
[121]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[121]
 A Brassai-kódex históriás énekei.
136
 Oláh Miklós végrendelete.
160
 Kassa város 1556. évi számadás könyve.
171
 Tököli Miklósné, Jakusith Zsuzsánna ellen indított boszorkány perben fölvett jegyzőkönyv, 1662.
175
 Az esztergomi csizmadia-czéh szabályzata 1473-ból.
[180]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[180]
 KOLOZSVÁR VÁROSÁNAK LEGRÉGIBB EZIDŐSZERINT ISMERETES STATUTUMA 1513-BÓL.
185
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
191
 A kassai városházi freskók. 1780.
[193]
 THEÖKÖLY ISTVÁN LEVELEZŐ KÖNYVE. 1657-1666.
[367]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[367]
 PESTVÁROS HELYTÖRTÉNETÉHEZ.
368
 MAGYAR ARANYOK ÉRTÉKE LENGYEL PIACZOKON A XVI. SZÁZADBAN.
369
 VERESMARTI GÁSPÁR LEVELE KEMÉNY JÁNOS FEJEDELEMHEZ.
370
 ELPUSZTULT HELYSÉGEK.
371
 A SZŐLLŐMŰVELÉS TÖRTÉNETÉHEZ.
373
 A PÁPAI HELV. HITV. CHIRURGUSOK PANASZAI ÉS CZÉHSZABÁLYAI 1751-BEN.
382
 SOÓS MIHÁLY LEVELE KOSZTOLÁNYI LÁSZLÓHOZ.
[385]
 GR. ERDŐDY SÁNDOR VASI FŐISPÁN NAPLÓJA AZ 1708-IKI ORSZÁGGYŰLÉSRŐL.
[401]
 AZ OLASZ ÉS MAGYAR FRANGEPÁNOK (FRANGIPANE) LEVELEZÉSE.
[419]
 ADATOK A KOLOZSVÁRI EV. REF. EGYHÁZKÖZSÉG XVII. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ.
[436]
 A B. PERÉNYI CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL. -NEGYEDIK KÖZLEMÉNY.-
[458]
 BRANDENBURGI KATALIN ÉS A DIPLOMÁCZIA. -HARMADIK KÖZLEMÉNY.-
[483]
 A KOLOSMONOSTORI KONVENT LEVÉLTÁRA. -ELSŐ KÖZLEMÉNY.-
[505]
 OKLEVÉLKIVONATOK A SZENTMIKLÓSSI ÉS ÓVÁRI GRÓF PONGRÁCZ CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL. -ELSŐ KÖZLEMÉNY.-
[529]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[529]
 A Muraközön levő Zrínyi javak összeírása. (Aestimatio Totius Insulae Murakeöz.)
559
 A kassai református egyház és iskola javai és alapítványai 1683., 1694.
[565]
 Dióssy Miklós végrendelete.
[567]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[567]
 A FELSŐ-MAGYARORSZÁGI MOZGALMAK TÖRTÉNETÉHEZ.
574
 HAJDU VITÉZEK HITLEVELEI.
575
 JAKUSIT KATA LEVELE BERCSÉNYI MIKLÓSHOZ.
[577]
 GABLAN MIKLÓS, CSÁSZÁRI HADI TÖRTÉNETÍRÓ EMLÉKEZETE. (1596.)
[646]
 TELEKESSY ISTVÁN EGRI PÜSPÖK ELMOZDITÁSA ÉS A RÓMAI CURIA.
[689]
 A B. PERÉNYI CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL. -ÖTÖDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.
[718]
 A KOLOSMONOSTORI KONVENT LEVÉLTÁRA. -MÁSODIK KÖZLEMÉNY.-
[737]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[737]
 ADALÉK I. FERDINÁND KIRÁLY ANNÁVAL VALÓ ELJEGYZÉSE TÖRTÉNETÉHEZ.
738
 KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL.
741
 MUSZTAFA BUDAI BASA ÁLMA, S A NAGY LŐPOR-ROBBANÁS. - Szamosközy István történeti feljegyzése. -
743
 ADATOK CSEREY MIHÁLY MŰKÖDÉSÉHEZ.
746
 SZILÁGYI MÁRTON SÁROSPATAKI TANÁR LEVELE HOLLMANN SÁMUEL KERESZTÉLY GÖTTINGAI EGYETEMI TANÁRHOZ.
[748]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {20. évfolyam (1897)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 MONUMENTA, EMLÉKEK A MAJTHÉNYI, KESSELLEŐKEŐI ÉS BERENCSI MAJTHÉNYI BÁRÓK ÉS URAK CSALÁDI LEVÉLTÁRÁBÓL. 1451-1728.
[339]
 A KOLOSMONOSTORI KONVENT LEVÉLTÁRA. -HARMADIK KÖZLEMÉNY.-
[361]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[361]
 Oláh Ilona végrendelete 1579.
[374]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[374]
 ADAT VASVÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ.
380
 A MAGYAR TANÜGY TÖRTÉNETÉHEZ.
384
 KOLOZSVÁRI ÖTVÖS-CZÉH SZABÁLYOK.
[385]
 A CS. KIR. TITKOS TANÁCSBAN TÁRGYALT MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK 1701-1705 KÖZTI IDŐBŐL.
[422]
 ADATOK GABLMAN MIKLÓS ÉS BLOTIUS HUGO VISZONYÁHOZ.
[439]
 AZ ÁRPÁDKORI MEGYEI TISZTVISELŐK. Okirati kutfők nyomán. (ELSŐ KÖZLEMÉNY.)
[487]
 A DÓZSALÁZADÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
[496]
 A KOLOSMONOSTORI KONVENT LEVÉLTÁRA. -NEGYEDIK KÖZLEMÉNY.-
[513]
 OKLEVÉLKIVONATOK A SZENTMIKLÓSSI ÉS ÓVÁRI GRÓF PONGRÁCZ CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL. -MÁSODIK KÖZLEMÉNY.-
[529]
 VIZAKNAI NAGY ISTVÁN. 1686-IKI PORTAI KÖVETSÉGÉHEZ.
[535]
 EGY 1634-DIK ÉVI KÖVET UTASITÁSA.
[541]
 RÁKÓCZY 1705. ÉVI DIADALKAPUJA ERDÉLYBEN.
[545]
 UJVÁR, DRÉGELY ÉS SÁGH ESZTERGOMI ÉRSEKSÉGI VÁRAK ZSENGE KORÁBÓL.
[553]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[553]
 A debreczeni aranymivesczéh szabályai.
[567]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[567]
 KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL.
574
 BATTYÁNYI FERENCZ HORVÁT BÁN LEVELE I. FERDINÁND KIRÁLYHOZ.
577
 A MAROS-VÁSÁRHELYI TRÓNBEIKTATÓ ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYCZIKKEI. +-1707.-
[607]
 KAKAS ISTVÁN S A KOLOZSVÁRI "BÁTHORY-HÁZ".
[626]
 LISTIUS ANNA ROZINA BÜNPÖREHEZ.
[653]
 AZ ÁRPÁDKORI MEGYEI TISZTVISELŐK. Okirati kútfők nyomán. -MÁSODIK KÖZLEMÉNY.-
[680]
 OKLEVÉLKIVONATOK A SZENTMIKLÓSSI ÉS ÓVÁRI GRÓF PONGRÁCZ CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL. -HARMADIK KÖZLEMÉNY.-
[709]
 BRANDENBURGI KATALIN ÉS A DIPLOMÁCZIA. -NEGYEDIK KÖZLEMÉNY.-
[733]
 A KOLOSMONOSTORI KONVENT LEVÉLTÁRA. -ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY.-
[749]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[749]
 Illésházy István és Pálffi Kata végrendelete.
[768]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[768]
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
[775]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {21. évfolyam (1898)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 III. KÁROLY LEVELEI GR. ESZTERHÁZY IMRE HERCZEG-PRIMÁSHOZ. 1725-1740.
[18]
 OKMÁNYOK I. RÁKÓCZY GYÖRGY TÖRTÉNETÉHEZ 1631-BEN.
[77]
 AZ 1686-IKI THEÖKÖLY-FÉLE MOZGALMAK TÖRTÉNETÉHEZ.
[105]
 AZ ÁRPÁDKORI MEGYEI TISZTVISELŐK. Okirati kútfők nyomán. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[134]
 OKLEVÉLKIVONATOK A SZENTMIKLÓSSI ÉS ÓVÁRI GRÓF PONGRÁCZ CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL. - NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[151]
 A KOLOSMONOSTORI KONVENT LEVÉLTÁRA. - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
[167]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[167]
 Eleonóra császárné II. Ferdinánd császár és király felesége magyar királynővé koronáztatásának rendje.
172
 Fa- és fegyverkiviteli engedély 1528.
172
 Pöstyényi Gergelynek, Szapolyay János király 15261532. udvari kiadásairól vezetett jegyzéke.
[176]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[176]
 HÁROM LEVÉLE A HUSZITA-KORBÓL.
177
 SEGÉLY-SZEDÉS A VÉGVÁRAK VÉDELMÉRE 1522-BEN.
180
 BEKÉNY BENEDEK, NÁDORI ITÉLŐMESTER 1528-IKI KÖRMÖCZI FOGSÁGÁRÓL.
181
 ADAT BUDA 1541-IKI ELESTÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ.
182
 KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL 1431. oct. 13.
191
 EGY ADAT CSONGRÁD VÁRA XVII. SZÁZADBELI TÖRTÉNETÉHEZ.
[193]
 A B. ORLAY S GR. SERÉNYI CSALÁD ZÁBLÁTHI LEVÉLTÁRÁBÓL. 1566-1718.
[293]
 KÖZLEMÉNYEK A NAGYMIHÁLYI LEVÉLTÁRBÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[317]
 BRANDENBURGI KATALIN ÉS A DIPLOMÁCZIA. - ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY. XLII. 1630. ápr. 19.
[333]
 A MILEJI SALAMON CSALÁD ADOMÁNYLEVELE III. BÉLA KIRÁLYTÓL. - 1178. -
[343]
 A KOLOSMONOSTORI KONVENT LEVÉLTÁRA. HETEDIK KÖZLEMÉNY.
[357]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[357]
 Oklevelek a magyar-bulgár összeköttetések történetéhez. - 1360-1369. -
367
 Magyar hadi szabályzat 1655-ből.
[370]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[370]
 HÁROM LEVÉL I. ÉS II. RÁKÓCZY GYÖRGYTŐL.
373
 A FLAMAND-SZÁSZ BEVÁNDORLÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
376
 A MAKÓI FŐGYMASIUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL.
381
 A BÁNYAVÁROSOK TÖRTÉNETÉHEZ.
382
 EGY LEVÉLADAT A MAJTHÉNYI CSALÁD LEVÉLTÁRÁHOZ.
383
 ABAUJVÁRMEGYE RENDEI IDŐSB GYARMATI JÁNOST FELMENTIK A KASSAI REFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÍTÉSÉRŐL VEZETETT SZÁMADÁS TERHE ALÓL. 1656. február 29.
[385]
 OKLEVELEK ENDRE ÉS JOHANNA HÁZASSÁG-KÖTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ.
[395]
 KÖZLEMÉNYEK A NAGMIHÁLYI LEVÉLTÁRBÓL. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[463]
 EGY JÓ KÖZÉPRENDŰ NEMES UR BIRTOKÁLLAGA A XVII. SZÁZADBAN.
[481]
 ADATOK AZ 1610. ÉV TÖRTÉNETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[505]
 BRANDENBURGI KATALIN ÉS A DIPLOMÁCZIA. - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
[532]
 A KOLOSMONOSTORI KONVENT LEVÉLTÁRA. - NYOLCADIK KÖZLEMÉNY. -
[556]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[556]
 Limitatiók 1602., 1675. és 1686-ból. I.
562
 Gúnyirat az 1764-ki országgyűlés idejéből.
[566]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[566]
 EGY RÉGI FELJEGYZÉS 1545-BŐL.
567
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL. I. 1516. szept. 7.
[577]
 A FILPESI SZÉCSIEK HAGYATÉKI PÖRE. (1461-64.)
[596]
 ADATOK AZ 1610. ÉV TÖRTÉNETÉHEZ. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[621]
 TISZÁNTÚLI EV. REF. PAPOK. 1597-1679.
[652]
 A KOLOSMONOSTORI KONVENT LEVÉLTÁRA. - KILENCZEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[670]
 BRANDENBURGI KATALIN ÉS A DIPLOMÁCZIA. - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
[699]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[699]
 Gnezda városa kézműveseinek alapszabályai.
[723]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[723]
 BETHLEN GÁBOR RENDELETE A MISKOLCZIAKHOZ.
724
 I. RÁKÓCZI GYÖRGY KIVÁLTSÁG LEVELE A BRASSAI RÉZMÍVESEK JAVÁRA.
724
 ZÁPOLYA JÁNOS KIR. ÉLETÉHEZ.
726
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
[737]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {22. évfolyam (1899)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 REGESTÁK a római Dataria levéltárnak Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus pápák idejéből.
[18]
 GREGORII CORRARRII ORATIO AD SIGISMUNDUM.
[34]
 BERZEVICZY MÁRTONRA VONATKOZÓ OKMÁNYOK A BERZEVICZY CSALÁDI LEVÉLTÁRBÓL LOMNICZON 1550-1613.
[78]
 KÉT ÁRPÁDKORI ORSZÁGNAGY CSALÁDJA.
[85]
 A NAGYLUCSEI (DÓCZI) CSALÁD NEMZEDÉKRENDJÉHEZ (II. Ulászlónak egy kiadatlan okmányával.)
[89]
 BRANDENBURGI KATALIN ÉS A DIPLOMÁCZIA. - NYOLCZADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[137]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[137]
 Jelentés a nagy-enyedi collegium és kolozsvári egyház javainak megvizsgálásáról 1697-ben.
151
 Kassai ref. egyházi számadások, 1650-1655.
175
 Levelek a göttingai kir. egyetemi könyvtárból.
[180]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[180]
 ADALÉK A KÜLFÖLDI ISKOLÁZTATÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
181
 KASSA VÁROSA LEVÉLTÁRÁBÓL.
191
 A FESTÉSZET TÖRTÉNETÉHEZ.
192
 ADALÉK A TÖRÖK HÓDÍTÁS KORÁHOZ.
[193]
 DUNÁNTÚLI VÁRMEGYÉK GYŰLÉSE SÜMEGEN. - 1708. -
[235]
 REGESTAK a római Dataria-levéltárnak Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus pápák idejéből. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[273]
 RÁKÓCZY ZSIGMOND ÉS HOMONNAY BÁLINT VERSENGÉSE TÖRTÉNETÉHEZ.
[298]
 A LOCSMÁNDI VÁRISPÁNSÁG HATÁRAIRÓL.
[309]
 BALÓ MÁTYÁS KAPITIHA ITINERATIUMA.
[317]
 A BÁNI TISZT JOGFOLYTONOSSÁGA II. LAJOS ÉS I. FERDINÁND KORÁBAN.
[320]
 ADATOK ZAY FERENCZ ÉLETÉHEZ.
[323]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[323]
 Végrendeletek és leltárak a XVI-XVII. századból.
342
 Béldi Pál végrendelete.
350
 Bocskay Istvánné kötéslevele.
355
 Wesselényi Pálné, Béldi Zsuzsánna ingóságai. (1690 után összejegyezve.)
362
 A nagyszombati szűcs-czéh szervezete.
[369]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[369]
 A LOMNICZI BERZEVICZY-LEVÉLTÁRBÓL.
378
 WÁRDAY KATA LEVELE LEÁNYÁHOZ TURZÓ IMRÉNÉHEZ. (1620. aug. 16.)
379
 A VÁCZI HÓDOLTSÁG TÖRTÉNETÉHEZ.
380
 TATÁR RABSÁG.
383
 A KÜLFÖLDI ISKOLÁZÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
384
 A FESTÉSZET TÖRTÉNETÉHEZ. (1534. sept. 13.?)
[385]
 OKIRATOK I. RÁKÓCZY GYÖRGY URALKODÁSA TÖRTÉNETÉHEZ. 1632. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[433]
 ADATOK A THÖKÖLY-FÉLE MOZGALMAK TÖRTÉNETÉHEZ.
[458]
 GRÓF PEKRY LŐRINCZ LEVELEIBŐL. II. Rákóczy Ferencz 1704-5-iki erdélyi hadjáratának történetéhez.
[474]
 ZERMEGH JÁNOS TÖRTÉNETÍRÓ ÉLETÉHEZ.
[483]
 LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK.
[507]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[507]
 Végrendeletek és leltárak a XVI-XVII. századból. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
539
 Borbereki Alvinczi Péter itélőmester végrendelete. 1699. nov. 25.
549
 Resignatio bonorum mobilium Elisabethae Orbán in anno 1669.
551
 A kassai kamara instrukciója Raysz János archivarius és Udvarhelyi Péter perceptor számára 1646. május 24-én és augusztus 20-án. (V. ö. Erdélyi Országgyűlési Emlékek X. köt. 90. l.)
[560]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[560]
 ADATOK A BOCSKAY FELKELÉS TÖRTÉNETÉHEZ.
564
 KÉT MAGYAR LEVÉL A BERZEVICZY CSALÁD LOMNICZI LEVÉLTÁRÁBÓL.
565
 NÁDORI ÓVÁS A TÖRÖK BÉKESZEGÉSEI ELLEN.
573
 ZRÍNYI MIKLÓS OLASZ LEVELE EGY BIZALMAS EMBERÉHEZ. 1633. ápr. 30.
575
 SÁRVÁR TÖRTÉNETÉHEZ. 1590.
[577]
 OKIRATOK I. RÁKÓCZI GYÖRGY URALKODÁSA TÖRTÉNETÉHEZ. 1632. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[638]
 AZ ÁRPÁDKORI UDVARI TISZTVISELŐK SOROZATA.
[673]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[673]
 Végrendeletek és leltárak a XVI-XVII. századból. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
704
 Kelengye a mult századból.
[712]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[712]
 ADATOK BETHLEN GÁBOR TÖRTÉNETÉHEZ.
716
 UJHELYI PÁL KÖVET UTASÍTÁSA AZ 1655-iki POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉSRE.
719
 AZ ERDÉLYI RENDEK LEVELE UNGHVÁRMEGYE KÖZÖNSÉGÉHEZ. Selemberk, 1660. február 6.
720
 NÁDASDY FERENCZ RÓMAI ZARÁNDOKLÁSA. Gróf Nádasdy Ferencz levele (ugy látszik Bálintffy János) tiszttartójához. Velencze, 1665. márt. 7.
722
 ADATOK CSEJTHE TÖRTÉNETÉHEZ.
724
 A NAGYSZOMBATI EGYETEM TÖRTÉNETÉHEZ.
725
 SPILENBERGER SÁMUEL FESTŐMŰVÉSZ. 1647. mart. 23.
[727]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {23. évfolyam (1900)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 RÓMAI EMLÉKEK A MAGYAR EGYHÁZ XV-IK SZÁZADI TÖRTÉNETÉBŐL.
[16]
 ESZTERHÁZY MIKLÓS LEVELEI. NYÁRI KRISZTINÁHOZ 1624-1639. ELSŐ KÖZLEMÉNY.
[61]
 A MAGYAR KAMARA SZÁMADÁSAI 1583., 1584. ÉS 1600 ÉVEKRŐL.
[102]
 XVII-IK SZÁZADI HÁZASSÁGI PÖRÖK AZ ABAUJI REF. EGYHÁZMEGYE JEGYZŐKÖNYVÉBEN.
[119]
 A BÁRÓ PERÉNYI CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL.
[135]
 ADATOK A SZÉKELYEK TÖRTÉNETÉHEZ.
[141]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[141]
 SZÉKELY ANTAL TUDÓSÍTÁSA A HADADI CSATÁRÓL.
147
 SZEPESVÁR 1643. APRIL 28. GRÓF CSÁKY ISTVÁN UTASITÁSA KONYHAMESTERE RÉSZÉRE.
149
 TEUFFENBACH RUDOLF DUNÁNINNENI FŐKAPITÁNY JELENTÉSEI BALASSA ZSIGMOND ELFOGATÁSÁRÓL.
155
 KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL.
[161]
 KEMÉNY JÁNOS ÉS LÓNYAY ANNA LEVELEZÉSE. 1656-1662.
[219]
 TÜZES GÁBOR EMLÉKIRATAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYZÁSÁRÓL.
[264]
 ESZTERHÁZY MIKLÓS LEVELEI. NYÁRI KRISZTINÁHOZ 1624-1639. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[296]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[296]
 A DEBRECZENI SZÜCSÖK CZÉHLEVELE. 1499. aug. 28.
298
 PRAY GYÖRGY LEVELEIBŐL.
310
 VÉGRENDELETEK.
317
 VI. Bakich Mihály végrendelete. - 1600. -
[321]
 MUNKÁCSI LELTÁRAK S UDVARTARTÁSI IRATOK. (1680-1701.)
[385]
 A CSICSERY CSALÁD LEVÉLTÁRA. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[411]
 A SZABAD HAJDUKRA VONATKOZÓ LEVELEK ÉS OKIRATOK.
[449]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[449]
 ROZGONYI ISTVÁN LEVELE ZSIGMOND KIRÁLY PERPIGNONI TARTÓZKODÁSÁRÓL.
452
 ESZTERHÁZY GYÖRGY PÜSPÖK VÉGRENDELETE 1663.
457
 BALASSA MENYHÉRT LEFOGLALT INGÓSÁGAINAK LELTÁRI KIVONATA 1549.
464
 ADATOK PERGER ILLÉS TÖRTÉNETÍRÓRA.
466
 A NAGY-ENYEDI BETHLÉN-COLLÉGIUM REKTORÁNAK KÖTELESSÉGEI.
467
 SZERENCSI SÁMUEL NAGY-ENYEDI DIÁK REVERSALISA.
468
 TANULÓI ÚTLEVÉL KÜLFÖLDI ISKOLÁBA 1664.
469
 GECHEY DÓRA NÁSZHOZOMÁNYA 1548.
470
 GECHEY MÁRTON INGÓSÁGAINAK ÖSSZEÍRÁSA 1551.
471
 PANKA ISTVÁN HAGYATÉKA 1596.
473
 KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL.
[481]
 KÉT UJABB LELTÁR AZ AACHENI MAGYAR KÁPOLNA SZERELVÉNYEIRŐL.
[489]
 A FEJÉRPATAKY CSALÁD LEVELES LÁDÁJÁBÓL.
[513]
 SZIRMAY TAMÁS EZREDES BUCSUZTATÓJA.
[551]
 MIKSA FŐHERCZEG EMLÉKIRATA AZ 1596 ÉVI MEZŐKERESZTESI CSATÁRÓL.
[568]
 GRÓF PETHEŐ ZSIGMOND KASSAI VICE GENERALIS LEVELEI HERCZEG LOBKOWITZ VENCZELHEZ. (1661-1674.)
[592]
 VEGYES KÖZLÉSEK
[592]
 A SZODORAY-CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL.
600
 LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK.
[608]
 HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {24. évfolyam (1901)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 A HÓRA VILÁG KISMARTONI KRÓNIKÁJA.
[41]
 CSICSERY CSALÁD LEVÉLTÁRA. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[71]
 VISITATIO CAPITULI E. M. STRIGONIENSIS ANNO 1397. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[107]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[161]
 KAPISZTRÁN JÁNOS LEVELEZÉSE A MAGYAROKKAL.
[223]
 A CSICSERY CSALÁD LEVÉLTÁRA. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[239]
 VISITATIO CAPITULI E. M. STRIGONIENSIS ANNO 1397. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[273]
 A BERZEVICZY CSALÁD LOMNICZI LEVÉLTÁRÁBÓL.
[280]
 CSEREI MIHÁLY KRÓNIKÁSUNK CSALÁDI EMLÉKIRATA. (Töredék.)
[294]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[321]
 A HERCZEG LOBKOVITZ CSALÁD LEVÉLTÁRÁBÓL.
[354]
 ESZTERHÁZY MIKLÓS ÚJABB LEVELEI NYÁRI KRISZTINÁHOZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[387]
 SAYGHÓ BENEDEK PANNONHALMI FŐAPÁT NAPLÓJEGYZETEI. 1723-1725-ig. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[397]
 KURUCZ VILÁGI EMLÉKEK UGOCSA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN.
[412]
 PÓTLÉKOK A LONDONI OKMÁNYTÁRHOZ.
[422]
 PESTVÁRMEGYEI KÖZSÉGEK PANASZAI AZ 1696. ÉVBŐL.
[430]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[481]
 ESZTERHÁZY MIKLÓS ÚJABB LEVELEI NYÁRI KRISZTINÁHOZ. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[513]
 SAYGHÓ BENEDEK PANNONHALMI FŐAPÁT NAPLÓJEGYZETEI. 1723-1725-ig. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[554]
 A CSICSERY CSALÁD LEVÉLTÁRA. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[565]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[611]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {25. évfolyam (1902)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 A LIPTÓI ÉS TÚRÓCZI REGISTRUM. 1391. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[58]
 A CSICSERY CSALÁD LEVÉLTÁRA. - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[81]
 ADATOK BÁTHORY GÁBOR FEJEDELEM TÖRTÉNETÉHEZ.
[89]
 GRÓF KÁROLYI SÁNDOR NAPLÓJEGYZETEI 1725-BŐL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[109]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[161]
 KOSSUTH LAJOS KIADATLAN LEVELEI B. WESSELÉNYI MIKLÓSHOZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[194]
 A LIPTÓI ÉS TURÓCZI REGISTRUM. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[231]
 HIDVÉGI ID. NEMES JÁNOS NAPLÓJA AZ 1651-1686. ÉVEKRŐL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[264]
 GRÓF KÁROLYI SÁNDOR NAPLÓJEGYZETEI 1725-BŐL. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[276]
 OKLEVELEK A HUNYADIAK KORÁBÓL. (Kassa város levéltárából.) - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[303]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[321]
 KOSSUTH LAJOS KIADATLAN LEVELEI B. WESSELÉNYI MIKLÓSHOZ. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[346]
 OKLEVELEK A HUNYADIAK KORÁBÓL. (Kassa város levéltárából.) - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[375]
 HIDVÉGI ID. NEMES JÁNOS NAPLÓJA AZ 1651-1686. ÉVEKRŐL. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[412]
 NÉVTELEN NAPLÓ AZ ÓNODI ORSZÁGGYŰLÉSRŐL.
[418]
 ADATOK AZ 1628. ÉVI SZÉCSÉNYI ALKUDOZÁS TÖRTÉNETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[453]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[481]
 ADATOK AZ 1628. ÉVI SZÉCSÉNYI ALKUDOZÁS TÖRTÉNETÉHEZ. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[511]
 REGESTÁK VII. IMRE PÁPA KORÁBÓL. 1484-1492.
[528]
 HIDVÉGI ID. NEMES JÁNOS NAPLÓJA AZ 1651-1686. ÉVEKRŐL. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[575]
 ROZGONYI ISTVÁN LEVELE PÁRISBÓL 1416 MÁRCZIUS 14-RŐL.
[578]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[610]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {26. évfolyam (1903)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 B. WESSELÉNYI MIKLÓS KIADATLAN LEVELEI KOSSUTH LAJOSHOZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[34]
 ADALÉKOK SZAPOLYAI JÁNOS KIRÁLY TÖRTÉNETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[68]
 KOHÁRY ISTVÁN LEVELEI ESZTERHÁZY PÁL NÁDORHOZ. 1670-1682. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[83]
 HIDVÉGI ID. NEMES JÁNOS NAPLÓJA AZ 1651-1686. ÉVEKRŐL. - NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[99]
 OKLEVELEK A KEGYÚRI JOG TÖRTÉNETÉHEZ. 1508-1521.
[118]
 LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[138]
 TATAI JÁNOS ÖNÉLETÍRÁSA. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[146]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[150]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[161]
 B. WESSELÉNYI MIKLÓS KIADATLAN LEVELEI KOSSUTH LAJOSHOZ. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[198]
 ADALÉKOK SZAPOLYAI JÁNOS KIRÁLY TÖRTÉNETÉHEZ. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[233]
 KOHÁRY ISTVÁN LEVELEI ESZTERHÁZY PÁL NÁDORHOZ. 1670-1682. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[253]
 KIVONATOK LIPTÓ VÁRMEGYE XVI. SZÁZADI JEGYZŐKÖNYVÉBŐL.
[266]
 ADATOK A DEBRECZENI RÉGI POLGÁROK HÁZTARTÁSÁHOZ. 1567-1638.
[280]
 TATAI JÁNOS ÖNÉLETÍRÁSA. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[294]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[321]
 B. WESSELÉNYI MIKLÓS KIADATLAN LEVELEI KOSSUTH LAJOSHOZ. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[355]
 BAKONYBÉLI REGESTÁK a XV. SZÁZAD ELSŐ FELÉBŐL.
[373]
 ADATOK LÉVA 1663. ÉVI OSTROMÁHOZ.
[387]
 KÉT KÖLTEMÉNY ZRINYI MIKLÓSRÓL.
[395]
 LÁNYI PÁL GÖMÖRI ALISPÁN NAPLÓJA AZ 1712. ÉVI POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉSRŐL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[414]
 LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[446]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[481]
 CSEREI MIHÁLY JEGYZŐKÖNYVÉBŐL.
[583]
 B. WESSELÉNYI MIKLÓS KIADATLAN LEVELEI KOSSUTH LAJOSHOZ. - NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[608]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {27. évfolyam (1904)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 LÁNYI PÁL GÖMÖRI ALISPÁN NAPLÓJA, AZ 1712. ÉVI POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉSRŐL. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[35]
 ADALÉKOK A RÁKÓCZI-KOR TÖRTÉNETÉHEZ A GENCSY CSALÁD BALKÁNYI LEVÉLTÁRÁBÓL.
[49]
 A SZEPESI EGYHÁZ TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ KIVONATOS KRÓNIKA.
[74]
 REGESTÁK A LIPTÓI ÉS TURÓCZI REGISTRUMHOZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[97]
 LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[126]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[126]
 MAJTHÉNYI KLÁRA ELŐBB HANCSOK JÁNOSNÉ, UTÓBB SIRCHICH GÁSPÁRNÉ VÉGRENDELETE.
145
 GRADECZI STANSITH HORVÁTH GERGELY VÉGRENDELETE 1766-BÓL.
151
 KÉT NAPLÓ A XVII. SZÁZADBÓL.
[161]
 REGESTÁK. VI. SÁNDOR PÁPA KORÁBÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[182]
 CSÁKY ISTVÁN ÉS LÁSZLÓ LEVELEI ESZTERHÁZY MIKLÓS NÁDORHOZ. 1631-1645.
[218]
 OKLEVELEK AZ 1514. ÉVI PÓRLÁZADÁS TÖRTÉNETÉHEZ.
[240]
 REGESTÁK A LIPTÓI ÉS TURÓCZI REGISTRUMHOZ. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[266]
 GERSEI PETHEÖ JÁNOS LEVELEI NÁDASDY TAMÁSHOZ. 1550-1562. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[292]
 B. WESSELÉNYI MIKLÓS LEVELEI DEÁK FERENCZHEZ. 1841-1850. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[321]
 B. WESSELÉNYI MIKLÓS LEVELEI DEÁK FERENCZHEZ. 1841-1850. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[356]
 REGESTÁK A LIPTÓI ÉS TURÓCZI REGISTRUMHOZ. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[376]
 GYŐR VÁROSA A FRANCZIÁK HATALMA ALATT 1809-BEN. (A karmel-rendi székház naplójegyzeteiből.)
[400]
 GERSEI PETHEŐ JÁNOS LEVELEI NÁDASDY TAMÁSHOZ. 1550-1562. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[434]
 MÜLLER JÁNOS FÜLÖP LEVELEI UNVERZAGT ÁBRAHÁM SELMECZBÁNYAI FŐJEGYZŐHÖZ 1616. ÉVBŐL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[447]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[447]
 FORGÁCH ZSIGMOND NÉGY LEVELE ESZTERHÁZY MIKLÓS NÁDORHOZ. (1641-1644.)
458
 BOCSKAY ISTVÁN LEVELEI KASSA VÁROSÁHOZ.
473
 WESSELÉNYI FERENCZ NÁDOR HÁROM LEVELE.
475
 NÉHAI HORVÁTH MIKLÓS INGÓSÁGAINAK LELTÁRA.
[481]
 EGY 1526. ELŐTTI ISMERETLEN KÉZIRATOS FORMULÁS KÖNYV. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[539]
 BARCSAY ÁBRAHÁM LEVELEI GRÓF SZÉCHENYI FERENCZHEZ.
[558]
 MÜLLER JÁNOS FÜLÖP LEVELEI UNVERZAGT ÁBRAHÁM SELMECZBÁNYAI FŐJEGYZŐHÖZ 1616. ÉVBŐL. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[574]
 PÉCHY MÁRTON LEVELEI NÁDASDY TAMÁSHOZ.
[596]
 ADATOK I. RÁKÓCZY GYÖRGY FEJEDELEM URALKODÁSA TÖRTÉNETÉHEZ.
[607]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {28. évfolyam (1905)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 NAGY LAJOS KIRÁLY ÉS ERZSÉBET ANYAKIRÁLYNÉ KIADATLAN LEVELEI VI. KELEMEN PÁPÁHOZ. 1346-1347.
[13]
 VESZPRÉM VÁROSÁNAK TÖRTÉNETEI. (Veszprémi krónika.)
[33]
 EGY 1526. ELŐTTI ISMERETLEN KÉZIRATOS FORMULÁS KÖNYV. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[42]
 UJABB ADALÉKOK AZ ÁRPÁD-KORI MEGYEI TISZTVISELŐK ISMERETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[62]
 POZSONY VÁRMEGYE JEGYZŐKÖNYVEI AZ 1650-1657. ÉS 1665-1671. ÉVEKBŐL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[88]
 SOMLYAI BÁTHORY ANDRÁS LEVELEI NÁDASDY TAMÁSHOZ 1549-1599. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[112]
 FRANCZIA LEVELEK ÉS JELENTÉSEK A RÁKÓCZI-EMIGRATIÓ TÖRTÉNETÉRŐL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[143]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[143]
 SCHLÖZER ÁGOSTON LAJOS LEVELE HELL MIKSÁHOZ 1772. FEBR. 29.
147
 A SELMECZBÁNYAI VÁROSI LEVÉLTÁR LEGRÉGIBB CZÉH-LEVELE 1487-BŐL.
150
 A BUDAI TÖRÖK ŐRSÉG LÁZADÁSA 1590-BEN.
152
 A SEMPTHEI VÁR FELSZERELÉSE 1639-BEN.
157
 KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL.
159
 II. LAJOS KIRÁLY HÁROM LEVELE BRANDENBURGI KÁZMÉRHOZ. - Kutatás a nürnbergi kerületi levéltárban. -
[164]
 UJABB ADALÉKOK AZ ÁRPÁD-KORI MEGYEI TISZTVISELŐK ISMERETÉHEZ. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[185]
 FRANCZIA LEVELEK ÉS JELENTÉSEK A RÁKÓCZI-EMIGRATIÓ TÖRTÉNETÉRŐL. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[223]
 SOMLYAI BÁTHORY ANDRÁS LEVELEI NÁDASDY TAMÁSHOZ 1549-1559. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[233]
 POZSONY VÁRMEGYE JEGYZŐKÖNYVEI AZ 1650-1657. ÉS 1665-1671. ÉVEKBŐL. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[257]
 KEVENDI SZÉKELY JAKAB VÉGRENDELETE ÉS STÁJERORSZÁGI BIRTOKSZERZEMÉNYEI.
[272]
 ADALÉK AZ 1514-IKI PÓRLÁZADÁSHOZ ÉS AZ 1526-IKI MOHÁCSI VÉSZHEZ.
[279]
 SZILÁGYI NAGY PÉTER VÉGRENDELETE 1577-BŐL.
[288]
 PÉCHY SIMON HÁROM LEVELE.
[295]
 I. MIKSA CSÁSZÁR HÁROM MAGYAR VONATKOZÁSU LEVELE 1518-BÓL.
[307]
 HÁROM LEVÉL MEGYERY IMRÉHEZ.
[311]
 REGESTÁK A RÓMAI ÉS PARMAI LEVÉLTÁRAKBÓL.
[377]
 ADATOK A SZEPESSÉGI REFORMÁCZIÓ TÖRTÉNETÉHEZ. - Moller György lőcsei plébános naplójából. 1542-1543.
[418]
 KÉT NÉMET ALCHYMISTA SELMECZBÁNYÁN 1585-86-IK ÉVBEN.
[434]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[434]
 ADATOK DOBÓ ISTVÁN ÉLETÉHEZ.
446
 JÓZSEF NÁDOR KÖRÚTJA A SZEPESSÉGBEN 1806-BAN.
457
 BÉL MÁTYÁS HÁROM LEVELE.
459
 PALOTA VÁR KAPITÁNYÁNAK, THURI BENEDEKNEK, SZÓLÓ UTASÍTÁS 1567-BŐL.
461
 PERNESZY PÁL DICATOR TITKOS MEGBIZATÁSA A SZIGETVÁRI KINCSTÁRI JÖVEDELMEK MEGVIZSGÁLÁSÁRA 1564-BEN.
463
 ADATOK KASSA TÖRTÉNETÉHEZ.
[469]
 ADATOK KEMÉNY JÁNOS ÉLETÉHEZ. 1634-1660.
[498]
 LÓNYAI ZSIGMOND LEVELEI ESZTERHÁZY MIKLÓS NÁDORHOZ. 1633-1644.
[535]
 FRANGEPÁN FERENCZ LEVELEI NÁDASDY TAMÁSHOZ.
[540]
 ADATOK BERÉNYI GYÖRGY ERDÉLYORSZÁGI KÖVETJÁRÁSA TÖRTÉNETÉHEZ 1659-BEN.
[553]
 KÉT NÉMET ALCHYMISTA SELMECZBÁNYÁN 1585-86-IK ÉVBEN. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[572]
 AZ ÓVÁRHOZ TARTOZÓ VÁROSOK ÉS FALVAKBAN LEVŐ BÍRÁK ÉS KÖZSÉGEK RENDTARTÁSA 1635-BŐL.
[590]
 AZ 1599 ÉVI BARSVÁRMEGYEI TATÁRJÁRÁS.
[601]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {29. évfolyam (1906)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 ADATOK II. RÁKÓCZI FERENCZ ERDÉLYI FEJEDELEMMÉ VÁLASZTÁSÁHOZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[48]
 MISKOLCZI CSULYAK ISTVÁN ZEMPLÉNI REF. ESPERES (1629-1645.) EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEI. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[103]
 KERECSÉNYI LÁSZLÓ LEVELEI NÁDASDY TAMÁSHOZ. 1553-1562. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[139]
 ADALÉKOK NEMZETKÖZI ÉRINTKEZÉSEINK TÖRTÉNETÉHEZ A JAGELLÓ-KORBAN. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[152]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[152]
 KÉT LEVÉL A BOCSKAY-FELKELÉS ELSŐ ESEMÉNYEIRŐL.
[161]
 ADALÉKOK NEMZETKÖZI ÉRINTKEZÉSEINK TÖRTÉNETÉHEZ A JAGELLÓ-KORBAN. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[198]
 ADATOK II. RÁKÓCZI FERENCZ ERDÉLYI FEJEDELEMMÉ VÁLASZTÁSÁHOZ. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[231]
 BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓSHOZ ÍRT POLITIKAI LEVELEK.
[246]
 KERECSÉNYI LÁSZLÓ LEVELEI NÁDASDY TAMÁSHOZ. 1553-1562. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[266]
 MISKOLCZI CSULYAK ISTVÁN ZEMPLÉNI REF. ESPERES (1629-1645.) EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEI. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[314]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[314]
 AZ UDVARHELYI VÁR TÖRTÉNETÉHEZ.
[321]
 ADALÉKOK NEMZETKÖZI ÉRINTKEZÉSEINK TÖRTÉNETÉHEZ A JAGELLÓ-KORBAN. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[368]
 MISKOLCZI CSULYAK ISTVÁN ZEMPLÉNI REF. ESPERES (1629-1645.) EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEI. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[408]
 ADATOK II. RÁKÓCZI FERENCZ ERDÉLYI FEJEDELEMMÉ VÁLASZTÁSÁHOZ. - HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[445]
 CSEREI TÖRTÉNETBÖLCSELETI MŰVE. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[481]
 CSEREI TÖRTÉNETBÖLCSELETI MŰVE. (A Rákóczi-kor jellemzése.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[553]
 ANYAKÖNYVI FELJEGYZÉSEK A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBÓL.
[563]
 A GRÓF FESTETICS CSALÁD HITBIZOMÁNYAI. TOLNAI FESTETICS KRISTÓF VÉGRENDELETE. 1765. SZEPTEMBER 20.
[583]
 ADALÉKOK A XIV. SZÁZADBELI MAGYAR VILÁGI ARCHONTOLOGIÁHOZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[610]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {30. évfolyam (1907)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 ADALÉKOK A XIV. SZÁZADBELI MAGYAR VILÁGI ARCHONTOLOGIÁHOZ. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[70]
 LEVELEK A KÉT ZRINYI MIKLÓSTÓL.
[80]
 REGESTÁK ALSÓFEHÉRVÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL.
[121]
 MAGYAR LEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL.
[161]
 ADALÉKOK A XIV. SZÁZADBELI MAGYAR VILÁGI ARCHONTOLOGIÁHOZ. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[199]
 BLOTZ HUGÓ LEVELEZÉSE A MAGYAROKKAL.
[228]
 KERESDI BETHLEN FERENCZ LEVELEZÉSE. 1622-1653. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[259]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[259]
 A STAIERORSZÁGI SANKTLAMBRECHTI BENCZÉS APÁTSÁG LEVÉLTÁRÁNAK MAGYAR VONATKOZÁSÚ RÉSZEI.
265
 KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL.
287
 UDVARHELYMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. 1614-1677.
310
 GRÓF ESZTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR LEVELEI ISTVÁN FIÁHOZ. (1639-1641.)
319
 MÁTYÁS KIRÁLY HALÁLÁRA SZÓLÓ EPITAPHIUM.
[321]
 EREDETI OKLEVELEK A KÖRMÖCZBÁNYAI PÜSPÖKI MALOMRÓL.
[327]
 ADALÉKOK A XIV. SZÁZADBELI MAGYAR VILÁGI ARCHONTOLOGIÁHOZ. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[355]
 KERESDI BETHLEN FERENCZ LEVELEZÉSE. 1622-1653. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[379]
 BAKONYBÉLI REGESTÁK A XV. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBŐL.
[388]
 MAGYAR LEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[437]
 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK.
[444]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[444]
 A GYŐRI KOVÁCSCZÉH SZABÁLYAI 1611-BŐL.
452
 ADATOK AZ 1552-IKI HONTI HADJÁRAT TÖRTÉNETÉHEZ.
477
 AZ ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÉS KAMARAI ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE 1549-BEN.
[481]
 EGY ISMERETLEN LEVÉL KAPISZTRÁNÓI SZENT JÁNOSTÓL. 1451.
[484]
 A MUNKÁCSI URADALOM HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSEI. 1707-1708.
[490]
 A KÉT FRANGEPÁN FERENCZ LEVELEI NÁDASDY TAMÁSHOZ.
[499]
 ADATOK PÉCHY SIMON ÉLETÉHEZ.
[506]
 MAGYAR EMLÉKKÖNYVI BEIRÁSOK A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBÓL.
[522]
 MAGYAR LEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[568]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[568]
 ESZTERHÁZY PÁL UJVÁRI KAPITÁNY LEVELEI A NÁDORHOZ. 1641-1644.
[614]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {31. évfolyam (1908)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 ADATOK A PERÉNYI CSALÁD TÖRTÉNETÉHEZ.
[12]
 BETHLEN FARKASNÉ OSTROSICS BORBÁLA INGÓSÁGAINAK LELTÁRA.
24
 PÓTLÁSOK A HAMIS, HIBÁSKELTŰ ÉS KELTEZETLEN OKLEVELEK JEGYZÉKÉHEZ.
[50]
 KOHÁRY PÉTERNÉ BALASSA BORBÁLA VÉGRENDELETE. 1637.
[79]
 A SZATMÁRI SZABÓMESTEREK CZÉHSZABÁLYZATA 1525 ÉVBŐL.
85
 KASSA VÁROS JEGYZŐKÖNYVEIBŐL.
118
 MESZLÉNYI JÁNOS HAGYATÉKI ÜGYE. Adalékok árva- és gyámügyi közigazgatásunk történetéhez.
150
 OKLEVELEK MAGYARORSZÁG ÉS AZ ALSÓ-AUSZTRIAI SANCTPÖLTEN VÁROS ÖSSZEKÖTTETÉSEIHEZ. (1482-1552.)
[161]
 A PANNONHALMÁN ŐRZÖTT GUARY-LEVÉLTÁR ÁRPÁD- ÉS ANJOU-KORI KIADATLAN OKLEVELEI.
196
 MAGYAR LEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL. - Negyedik közlemény. -
227
 BETHLEN GÁBOR URALKODÁSA TÖRTÉNETÉHEZ.
248
 ADALÉK A GYŐRI NEMESSÉGNEK ÉS GYŐR VÁROS FÖLDESURÁNAK, A GYŐRI KÁPTALANNAK KÖZJOGI VISZONYÁHOZ A XVIII. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN.
258
 BRODARICS ISTVÁN LEVELEZÉSE. 1508-1538. - Első közlemény. -
[294]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[294]
 I. Ibafalvay Ferencz szigeti számtartó panasza Horváth Markó szigetvári kapitány ellen. 1556.
297
 II. Horváth Mária előbb Domahidy Zsigmondné utóbb báró Perényi Andrásné maradékainak osztálylevele. 1747.
302
 III. Szirmai Kalós László végrendelete 1785 deczember 21.
304
 Varázslat Újbányán 1687-ben.
307
 Apróságok a Rákóczi-féle szabadságharczból.
312
 Conti herczeg Érsekujvár ostrománál. (A párisi Arzenal-könyvtárban lévő úti naplójából.)
317
 Bánffy János nádor tudósítása Ibrahim pasához a pesti révben megölt német kalmárok felől. 1531
[321]
 BRODARICS ISTVÁN LEVELEZÉSE. 1508-1538. - Második közlemény. -
346
 NICZKI NICZKY LÁZÁR VÉGRENDELETE. 1769. január 22.
365
 GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN LEVELEZÉSE A GÖDI ÁRENDA ÜGYÉBEN.
378
 KIADATLAN OKLEVELEK. - Első közlemény. -
400
 KURUCZ HADJÁRAT LIPTÓBAN. 1709.
431
 MAGYAR LEVELEK A XVI. SZÁZADBBÓL. - Ötödik közlemény. -
[460]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[460]
 Adalékok a Hóra-világ történetéhez.
465
 Forgács Ádám levelei Eszterházy Miklós Nádorhoz. 1642-1645.
[481]
 KIADATLAN OKLEVELEK. - Második közlemény. -
[523]
 MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK.
551
 A PANNONHALMÁN ŐRZÖTT GUARY-LEVÉLTÁR ZSIGMOND-KORI KIADATLAN OKLEVELEI.
574
 II. RÁKÓCZI FERENCZ FEJEDELEM LEVELEI MÁRAMAROS VÁRMEGYÉHEZ.
[595]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[595]
 Ujbánya magistratusa a XIV-XVII. században.
[610]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {32. évfolyam (1909)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 OKLEVELEK MÁRAMAROS VÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
27
 KIADATLAN OKLEVELEK. HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
42
 APÁCZÁK LEVELEI A XVII. SZÁZAD KÖZEPÉRŐL.
52
 BUDA, PEST, KASSA, BÁRTFA, NAGYSZOMBAT, POZSONY, EPERJES ÉS SOPRON SZABAD VÁROSOK POLGÁRI JOGAI ÉS RÉGI SZOKÁSAI.
88
 LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK.
118
 EPERJES SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVE. 1424-1509. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
133
 ADALÉKOK II. RÁKÓCZI FERENCZ FELKELÉSÉHEZ SZABOLCSVÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[153]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[153]
 Esztergam királyi város elzálogosítása 1502-ben.
159
 Adatok a gyulafehérvári egyház és levéltár történetéhez.
[161]
 EPERJES SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVE. 1424-1509. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
184
 A ZEMPLÉNI REF. DIOECESIS ZSINATAI MISKOLCZI CSULYAK ISTVÁN ESPERES IDEJÉBEN (1629-1645). - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
211
 MAGYAR LEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL. - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
240
 A PANNONHALMÁN ŐRZÖTT GUARY-LEVÉLTÁR KIADATLAN OKLEVELEI. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
269
 ADALÉKOK II. RÁKÓCZI FERENCZ FELKELÉSÉHEZ SZABOLCSVÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. MÁSODIK KÖZLEMÉNY.
[307]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[307]
 Révai László levelei Eszterházy Miklós nádorhoz.
313
 Kassa város jegyzőkönyveiből.
319
 Mosony vármegyei nemesi felkelési rendelet 1482-ből.
320
 Hibaigazitás.
[321]
 SAYGHÓ BENEDEK, PANNONHALMI FŐAPÁT NAPLÓJEGYZETEI 1722-BŐL.
336
 ADALÉKOK II. RÁKÓCZI FERENCZ FELKELÉSÉHEZ SZABOLCSVÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
358
 OKLEVELEK MÁRAMAROSVÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
378
 OKIRATOK BETHLEN ISTVÁN 1636. ÉVI TÁMADÁSA TÖRTÉNETÉHEZ.
406
 A ZEMPLÉNI REF. DIOECESIS ZSINATAI MISKOLCZI CSULYAK ISTVÁN ESPERES IDEJÉBEN (1629-1645.) - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
438
 EPERJES VÁROS VÉGRENDELETI KÖNYVE. 1474-1513.
449
 KANIZSAI PÁLFI (PAULIDES) JÁNOS FÖLJEGYZÉSEI. 1600-1634.
[455]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[455]
 Ludányi Bay Ferencz örököseinek osztálylevele 1735-ből.
479
 Az 1432. évi insurrectio.
[481]
 BUDA, PEST, KASSA, BÁRTFA, NAGYSZOMBAT, POZSONY, EPERJES ÉS SOPRON SZABAD VÁROSOK POLGÁRI JOGAI ÉS RÉGI SZOKÁSAI. (MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY.)
509
 OKLEVELEK MÁRAMAROSVÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
529
 A DEBRECZENI DIARIUM. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
546
 ADATOK A MAGYAR PROTESTÁNS GÁLYARAB LELKÉSZEK TÖRTÉNETÉHEZ. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
562
 KIADATLAN OKLEVELEK. Uj sorozat. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
[580]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[580]
 Diarium complectens historiam belli anno 1809.
[609]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {33. évfolyam (1910)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 ADATOK NAGY LAJOS KIRÁLY OLASZORSZÁGI ÖSSZEKÖTTETÉSEIHEZ.
7
 ADALÉKOK II. RÁKÓCZI FERENCZ FELKELÉSÉHEZ SZABOLCSVÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
51
 A DEBRECZENI DIARIUM. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
95
 ADATOK A MAGYAR PROTESTÁNS GÁLYARAB LELKÉSZEK TÖRTÉNETÉHEZ. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
111
 OPULI LÁSZLÓ HERCEG NÁDORISPÁNI ÉS EZT MEGELŐZŐ TARTÓZKODÁSI HELYEI. (1363. július 14-től 1372. október 10-ig.)
121
 SZÉKELY OKLEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
144
 KIADATLAN OKLEVELEK. Uj sorozat. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
[161]
 MÁRAMAROS VÁRMEGYE JEGYZŐKÖNYVEIBŐL.
186
 AZ ÁRVAMEGYEI OLÁH TELEPEK KIVÁLTSÁGLEVELE.
198
 ADATOK A MAGYAR PROTESTÁNS GÁLYARAB LELKÉSZEK TÖRTÉNETÉHEZ. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
223
 A DEBRECZENI DIARIUM. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
253
 SZÉKELY OKLEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
270
 A PANNONHALMÁN ŐRZÖTT GUARY-LEVÉLTÁR MÁTYÁS-KORI KIADATLAN OKLEVELEI. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
291
 KIADATLAN OKLEVELEK. Uj sorozat. - HARMADIK KÖZLEMÉNY. -
[321]
 SZÉCHENYI ISTVÁNNAK A PESTI HENGERMALOMRA VONATKOZÓ KIADATLAN IRATAI. - ELSŐ KÖZLEMÉNY. -
354
 A DEBRECZENI DIARIUM. - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
375
 MAGYAR LEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL. - HETEDIK KÖZLEMÉNY. -
405
 A PANNONHALMÁN ŐRZÖTT GUARY-LEVÉLTÁR MÁTYÁS-KORI KIADATLAN OKLEVELEI. - MÁSODIK KÖZLEMÉNY. -
429
 ADATOK A MAGYAR PROTESTÁNS GÁLYARAB LELKÉSZEK TÖRTÉNETÉHEZ. - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
455
 KIADATLAN OKLEVELEK. Uj sorozat. - NEGYEDIK KÖZLEMÉNY. -
[481]
 SZÉCHENYI ISTVÁNNAK A PESTI HENGERMALOMRA VONATKOZÓ KIADATLAN IRATAI. - MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
517
 MAGYAR LEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL. - NYOLCZADIK KÖZLEMÉNY. -
543
 ADATOK A MAGYAR PROTESTÁNS GÁLYARAB LELKÉSZEK TÖRTÉNETÉHEZ. - ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY. -
566
 DEBRECZENI DIARIUM. - ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY. -
597
 KIADATLAN OKLEVELEK. Uj sorozat. - ÖTÖDIK KÖZLEMÉNY. -
608
 GRÓF NÁDASDY FERENCZ MEGHÍVÓJA A LÉKÁN ÉPÍTENDŐ CSALÁDI SÍRBOLT ÉS TEMPLOM ALAPKŐLETÉTELÉRE 1656.
[609]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
[i]
 {34. évfolyam (1911)}
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[1]
 OKLEVELEK I. KÁROLY PÉNZVERÉSI REFORMJÁHOZ.
37
 A DEBRECZENI DIARIUM. - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
67
 ADATOK EPERJES VÁROS KÖZÉPKORI ISKOLAÜGYÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ.
89
 MAGYAR LEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL. - KILENCZEDIK KÖZLEMÉNY. -
114
 TRANSACTIO FENESSYANA.
127
 KIADATLAN OKLEVELEK. Uj sorozat. - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
[151]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[151]
 Gróf Eszterházy Pál 1664. évi végrendelete.
157
 Prognosticon pro anno Domini 1600.
[161]
 A DEBRECZENI DIARIUM. - HETEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
203
 II. RÁKÓCZI FERENCZ HADJÁRATAIRA VONATKOZÓ FELJEGYZÉSEK SZENTMIKLÓSSY GODOFRÉD EGYKORÚ KRÓNIKÁJÁBAN.
220
 AZ ERDÉLYORSZÁGI KIRÁLYI KÖNYVEKBŐL.
247
 ADATOK A MAGYAR PROTESTÁNS GÁLYARAB LELKÉSZEK TÖRTÉNETÉHEZ. - HATODIK KÖZLEMÉNY. -
279
 KIADATLAN OKLEVELEK. Uj sorozat. - HETEDIK KÖZLEMÉNY. -
[305]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[305]
 Bethlen Péter iskoláztatásához.
311
 A surányi erdők rendtartása.
313
 Egy 1457. évi ismeretlen békekötés.
316
 Bereg vármegye készülődése II. József fogadására.
[321]
 ADATOK A MAGYAR PROTESTÁNS GÁLYARAB LELKÉSZEK TÖRTÉNETÉHEZ. - HETEDIK KÖZLEMÉNY. -
[363]
 A FELSŐMAGYARORSZÁGI HÉT ALSÓ BÁNYAVÁROS LEVELE MÁTYÁS FŐHERCZEGHEZ 1595-BEN.
368
 A JÁNOS-LOVAGOK BIRTOKVISZONYAI MAGYARORSZÁGON.
401
 ERDÉLYI KÁPTALANI TIZEDLAJSTROMOK. HUSZTI ANDRÁS LEVELE.
443
 MAGYAR LEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL. - TIZEDIK KÖZLEMÉNY. -
[478]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[478]
 Királyi bor tizedszedők utasítása 1597 évből.
[481]
 KIADATLAN OKLEVELEK. Uj sorozat. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
537
 MAGYAR LEVELEK A XVI. SZÁZADBÓL. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
565
 ADATOK A MAGYAR PROTESTÁNS GÁLYARAB LELKÉSZEK TÖRTÉNETÉHEZ. - BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. -
[594]
 VEGYES KÖZLÉSEK.
[594]
 Gyulaffy László végrendelete. 1578 ápril 23.
598
 Gróf Eszterházy Pál 1678. évi végrendelete.
[620]
 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM