KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {1. évfolyam}
[1]
 {titlepage}
[3]
 TARTALOM. 1894. I. ÉVFOLYAM
[1]
 BEVEZETÉS.
[5]
 ADALÉK MAGYARORSZÁG MEZŐGAZDASÁGI TÖRTÉNETÉHEZ, A HONFOGLALÁS ELSŐ KORSZAKÁBÓL. Irta: Galgóczy Károly.
[14]
 NÓGRÁD VÁRMEGYE TERMÉSE 1574-ben. Irta: Acsády Ignácz.
[21]
 A HÁRMAS-NYOMÁSU RENDSZER BEHOZATALA ERDÉLYBEN. Irta: Tagányi Károly.
[27]
  Dr. Rodiczky Jenő.
[30]
 ADATOK.
[30]
 EGY XVII. SZÁZADI MAGYAR HEGYKÖZSÉG TÖRVÉNYEI.
[35]
 AZ ESZTERGOMI ÉRSEKSÉG JÖVEDELMEI 1581-84.
[37]
 RÓMAI ÉS GÖRÖG KATH. ÉRSEKSÉGEK ÉS PÜSPÖKSÉGEK ÁTLAGOS ÉVI JÖVEDELME A MULT SZÁZAD VÉGÉN.
[38]
 MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI FORGALMA 1794/95-BŐL.
[39]
 JUHTENYÉSZTÉSI UTASÍTÁS GRÓF FESTETICS GYÖRGY URADALMAIBAN. 1793.
[47]
 A MAGYAR GAZDASÁGI ÉLET 1720-BAN. Irta: Acsády Ignácz.
[60]
 A MAGYAR BIRTOK- ÉS ÖRÖKÖSÖDÉSI JOGNAK FEJLŐDÉSE. Irta: DR. PÓLYA JAKAB.
[66]
 ADATOK.
[66]
 KANIZSAI ORSOLYA: NÁDASDY TAMÁS NÁDOR NEJÉNEK GAZDASÁGI UTASÍTÁSAI.
[78]
 II: RÁKÓCZY FERENCZ SZABÁLYZATA A HEGYALJAI SZŐLLŐMÍVELÉSRŐL.
[88]
 RÉGI ÁRVISZONYOK.
[96]
 MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI FORGALMA AZ 1733. ÉVBEN.
[107]
 VEGYESEK.
[111]
 LAMBERG KRISTÓF I. FERDINÁND KIRÁLY FŐVADÁSZMESTERE BUDÁN. Irta: THALLÓCZY LAJOS.
[125]
 A BORTERMELÉS HAZAI FEJLŐDÉSE. Irta: dr. Herczegh Mihály.
[136]
 A MAGYAR BIRTOK ÉS ÖRÖKÖSÖDÉSI JOG FEJLŐDÉSE. Irta: DR. PÓLYA JAKAB. (Folytatás.)
[146]
 ADATOK.
[146]
 GAZDASÁGI VISZONYOK THÖKÖLY IMRE FEJEDELEM URADALMAIBAN 1684-BEN.
[164]
 A FOGARASI URADALOM RENDTARTÁSA A XVI. SZÁZAD KÖZEPÉRŐL.
[167]
 RÉGI SZŐLŐHEGY-SZABÁLYZAT.
175
 MOSON VÁRMEGYEI GABONA-ÁRAK 1688-1800-IG.
176
 MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI FORGALMA AZ 1735. ÉVBEN.
182
 MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI FORGALMA AZ 1738. ÉVBEN.
[188]
 AZ ERDÉLYI FŐKORMÁNYZÓK RENDELETEI A PESTIS, MARHAVÉSZ ÉS ÉHINSÉG MEGGÁTLÁSÁRA.
[193]
 ZRINYI MIKLÓS VADASÁRÓL.
[195]
 VEGYESEK.
[199]
 A FÖLDKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON. Irta: TAGÁNYI KÁROLY.
[239]
 ADATOK.
[239]
 GAZDASÁGI VISZONYOK THÖKÖLY IMRE FEJEDELEM URADALMAIBAN 1684-BEN. (Vége.)
274
 MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI FORGALMA AZ 1737. ÉVBEN.
280
 MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI FORGALMA AZ 1738. ÉVBEN.
[286]
 MAGYARORSZÁG 1720-IKI ÖSSZEIRÁSÁNAK EREDMÉNYEI.
288
 MILYEN LOVAT KIVÁNT I. RÁKÓCZY GYÖRGY?
[289]
 DEBRECZEN MEZŐGAZDASÁGI TÖRTÉNETE. Irta: SZÜTS MIHÁLY.
[303]
 A KASSAI HARMINCZAD TÖRTÉNETE A XVI. SZÁZAD VÉGÉIG. Irta: IFJ. KEMÉNY LAJOS.
[311]
 ADATOK.
[311]
 I. RÁKÓCZY GYÖRGY GAZDASÁGI UTASITÁSA A GYULAFEHÉRVÁRI TISZTTARTÓ RÉSZÉRE.
[325]
 AZ ELSŐ FOGLALÁS SZABÁLYOZÁSA AZ ARANYOSSZÉKI BOGÁTON.
[331]
 LIPCSEY ZSIGMOND OROSZ TELEPESEI MÁRMAROSBAN.
[345]
 ADATOK ÁRSZABÁLYZATUNK TÖRTÉNETÉHEZ.
[357]
 MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI FORGALMA AZ 1739. ÉVBEN.
[364]
 TANUVALLATÁS AZ 1657. ÉVI ARATÁS KEZDETÉRŐL.
[369]
 VEGYESEK.
[1]
 {2. évfolyam}
[i]
 TARTALOM. 1895. II. ÉVFOLYAM.
[1]
 FIUME KERESKEDELME A KÖZÉPKORBAN. Irta: FEST ALADÁR.
[28]
 ARADVÁRMEGYE ŐSTERMELÉSE AZ ERDÉLYI FEJEDELMEK KORÁBAN. DR. MÁRKI SÁNDORTÓL.
[34]
 ADATOK.
[34]
 A DEÉSI NEMESSÉG ÉS POLGÁRSÁG KÖZTI EGYEZSÉG 1613-BAN.
[46]
 GR. BETHLEN MIKLÓS GAZDASÁGI UTASITÁSA.
[52]
 II. RÁKÓCZY GYÖRGY EGYIK MÉNESÉNEK ÖSSZEIRÁSA.
[55]
 A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG. GYŐR-SZ.-MÁRTONI JÓSZÁGKERÜLETÉNEK KORMÁNYZÓJA (SZERZETES TISZTTARTÓJA) ÁLTAL 1712-BEN HEGYMESTEREK SZÁMÁRA KIADOTT RENDELET.
[57]
 RÉGI MÉHÉSZETI TANÁCSADÓ.
[61]
 I. RÁKÓCZY GYÖRGY RENDELETE JUHÁSZATA ÜGYÉBEN.
[63]
 KESZTHELYI RENDTARTÁS 1661-BŐL.
[65]
 MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI FORGALMA AZ 1743. ÉVBEN.
[74]
 A HALÁSZAT TÖRTÉNETÉHEZ.
[78]
 VEGYESEK.
[81]
 FIUME KERESKEDELME A KÖZÉPKORBAN. (II. és befejező közlemény.) Irta: FEST ALADÁR.
[110]
 ADATOK A MAGYAR PÉNZÜGYI KEZELÉS TÖRTÉNETÉHEZ. Irta: THALLÓCZY LAJOS.
[121]
 ADATOK.
[121]
 AZ ÓNODI VÁRHOZ TARTOZÓ CZIGÁNY JOBBÁGYOK ÖSSZEIRÁSA. Közli: JÓZSEF FŐHERCZEG.
[124]
 TORMAY KÁROLY STATISZTIKAI TÁBLÁI AZ 1845-47. ÉVEKRŐL.
[125]
 A NAGYSZŐLLŐSI KÖZBIRTOKOSOK VÉGZÉSEI.
[128]
 VASMEGYEI MALMOSGAZDÁK KARTELLJE 1698-ból.
[131]
 DEÉS VÁROSÁNAK GAZDASÁGI UTASITÁSA.
[133]
 VEGYESEK.
[137]
 A MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNET FELADATAI. Irta: ACSÁDY IGNÁCZ.
[159]
 A SELYEMTERMELÉS TÖRTÉNETE ERDÉLYBEN 1848-IG. Hivatalos adatok alapján összeállitotta: K. KARLOVSZKY ENDRE.
[180]
 ADATOK.
[180]
 A NAGYSZŐLŐSI FÖLDESURAK GAZDASÁGI RENDTARTÁSA 1674-BŐL.
[185]
 II. RÁKÓCZY FERENCZ KONYHÁJÁRA VALÓ ÉLÉS.
[186]
 AZ 1744. ÉVI ERDÉLYI ÁRSZABÁS.
[196]
 KAPY ZSIGMOND GAZDASÁGI UTASITÁSA.
[201]
 GAZDASÁGI VISZONYAINK A XVIII. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN. Irta: DR. PÓLYA JAKAB.
[211]
 ADATOK.
[211]
 SZARVKŐ VÁRÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1448-BÓL.
[216]
 I. RÁKÓCZY GYÖRGY GAZDASÁGI RENDELETEI.
[219]
 A BORBÁNDI SZÁNTÓFÖLDEK KIIGAZITÁSA ÉS FELOSZTÁSA.
[229]
 XVII. SZÁZADI MEGYEI UTASITÁS AZ ADÓ KIVETÉSÉRŐL.
[233]
 A SZŐLŐMÜVELÉS TÖRTÉNETÉHEZ ABAUJVÁRMEGYÉBEN.
[242]
 MAGYARORSZÁG ADÓFIZETŐ JOBBÁGYAINAK KEZÉN LÉVŐ SZÁNTÓFÖLDEK, RÉTEK ÉS SZŐLŐK KIMUTATÁSA AZ 1780. ÉVI URBÉRI TABELLÁK ALAPJÁN.
[244]
 VEGYESEK.
[249]
 NÉMET TELEPITÉSEK BEREGMEGYÉBEN. IRTA: LEHOCZKY TIVADAR.
[286]
 A MAGYAR FŐPAPOK S A MAGYAR KIRÁLY JÖVEDELMEI 1186-BAN.
[291]
 A FÖLDKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETÉHEZ ZOMBORON.
[297]
 ASPREMONT JÁNO GOBERT GRÓF GAZDASÁGI LEVELEI.
[303]
 UTASITÁS A SZENTMIKLÓSI UDVARBIRÓ RÉSZÉRE.
[308]
 TESSEDIK SÁMUEL ADOMÁI, ÖNÉLETIRÁSÁNAK MEGVILÁGOSITÁSÁHOZ. Első közlemény.
[317]
 A BETHLENI ITALMÉRÉS SZABÁLYOZÁSA 1641-BEN.
[319]
 MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNELMI KÖNYVÉSZET. 1893-94. Összeállítja: BARCZA IMRE.
[321]
  REIZNER JÁNOS.
[339]
 ADATOK.
[339]
 AZ ALSÓ-LENDVAI URAD. TISZTSÉG UTASITÁSA 1719-BŐL.
[346]
 GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET.
[348]
 TESSEDIK SÁMUEL ADOMÁI, ÖNÉLETIRÁSÁNAK MEGVILÁGOSITÁSÁHOZ. Második, befejező közlemény.
[354]
 AZ URBÉRISÉG ELSŐ RENDEZÉSE 1725-BEN TOLNAMEGYE ÁLTAL.
356
 MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI FORGALMA AZ 1752. ÉVBEN.
[362]
 A MUNKÁCSI PÁLI NEVÜ SZŐLŐHEGY 1625-ki SZABÁLYZATA.
[367]
 DEBRECZENNEK AZ 1807-IKI ORSZÁGOS SEGÉLYRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEI.
[374]
 VEGYESEK.
[i]
 {3. évfolyam}
[iii]
 TARTALOM. 1896. III. ÉVFOLYAM.
[1]
 MAGYAR GYÁR- ÉS KÉZMÜIPAR 1771-74-BEN. Irta: K: KARLOVSZKY ENDRE.
[65]
 ADATOK.
[65]
 UTASITÁS A MUNKÁCSI UDVARBIRÓ RÉSZÉRE 1570-BEN.
[91]
 SZOBOSZLÓI SZŐLŐFÖLDEK NYILAS OSZTÁSA.
[93]
 A FERTŐSZENTMIKLÓSI URADALOM RENDEZÉSE 1719-BEN.
[102]
 UNGVÁR VÁROSÁNAK 1593. ÉVI SZABÁLYZATA.
110
 AZ 1828-IKI ORSZÁGOS ÖSSZEIRÁS VÉGLEGES EREDMÉNYEI. (Első közlemény.)
[118]
 IRODALOM.
[122]
 MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNELMI KÖNYVÉSZET. 1893-94.< Összeállitja: BARCZA IMRE.
[125]
 A MODERN ERDÉSZETI KULTURA KELETKEZÉSE HAZÁNKBAN. Irta: TAGÁNYI KÁROLY.
[142]
 HORVÁT SZOKÁSJOG 1551-1553-BÓL. IRTA: THALLÓCZY LAJOS.
[170]
 A ZIMONYI URADALOM A SCHÖNBORNOK KEZÉN. Irta: LEHOCZKY TIVADAR.
[175]
 ADATOK.
[175]
 A LÉVAI URAD. SÖR- ÉS PÁLINKAFŐZÉS SZABÁLYOZÁSA 1719-BEN.
[185]
 ADATOK DEÉS VÁROS FÖLDKÖZÖSSÉGÉHEZ.
[203]
 MARHAKIVITELI SZERZŐDÉS 1725-BŐL.
206
 AZ 1828-IKI ORSZÁGOS ÖSSZEIRÁS VÉGLEGES EREDMÉNYEI. (Második befejező közlemény.)
[214]
 VEGYESEK.
[217]
 ERDÉLY IPARA A XVIII-IK SZÁZAD VÉGÉN. Irta: K: KARLOVSZKY ENDRE.
[258]
 ADALÉKOK A GABONA- ÉS KENYÉRÁRAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYÁHOZ. Irta: REIZNER JÁNOS.
[262]
 ADATOK.
[262]
 A LÉVAI URADALOM 1719-BEN.
[273]
 A RETTEGI NEMESSÉG RENDTARTÁSA.
[276]
 SZŐLŐGAZDASÁGI LEVELEK 1677-78-BÓL.
[281]
 AZ 1787. ÉVI ELSŐ NÉPSZÁMLÁLÁS EREDMÉNYEI.
[283]
 IRODALOM.
[292]
 VEGYESEK.
[293]
 A BURGONYA MEGHONOSITÁSA ERDÉLYBEN. Irta: K. KARLOVSZKY ENDRE.
[322]
 ADATOK.
[322]
 ERDÉLY KÖZJÖVEDELMEI 1586-BAN.
[327]
 BŐRKERESKEDŐ ÖRMÉNYEK SZABADALMA 1684-BŐL.
[328]
 VIZSGÁLAT A HOMONNAY-ÁRVÁK GAZDATISZTJEI ELLEN.
[331]
 HUSZT VÁRÁHOZ TARTOZÓ EGY-TELKES NEMESEK RENDTARTÁSA.
[335]
 GERNYESZEGHI UDVAR ÉLELMEZÉSE 1718-BAN.
[339]
 UTASITÁS AZ 1600. ÉVI ADÓ KIIGAZITÓINAK RÉSZÉRE.
[342]
 AZ 1735-IKI SZÉKESFEHÉRVÁRI ÁRSZABÁS.
[356]
 IRODALOM.
[363]
 VEGYESEK.
[1]
 {4. évfolyam}
[3]
 TARTALOM. 1897. IV. ÉVFOLYAM.
[1]
 HUSZ ÉV A MAGYAR POSTA TÖRTÉNETÉBŐL 1622-42-IG. Irta MIAVECZ LÁSZLÓ, magy. királyi posta-táv. főtiszt. (Első közlemény.)
[15]
 ADATOK.
[15]
 KAMARI UTASITÁSOK A GABONA-, MÉH-, BOR- ÉS BÁRÁNYTIZEDSZEDŐK RÉSZÉRE 1571-1605.
[35]
 A KASSAI KERESKEDŐK CZÉHSZABÁLYAI 1686-BÓL.
[43]
 IRODALOM.
[46]
 VEGYESEK.
[49]
 HUSZ ÉV A MAGYAR POSTA TÖRTÉNETÉBŐL 1622-42-IG. Irta MIAVECZ LÁSZLÓ, magy. királyi posta-táv. főtiszt. (Második befejező közlemény.)
[66]
 ADATOK.
[66]
 A BRASSAI POSZTÓ-KÉSZITÉS ÉS KERESKEDÉS SZABÁLYOZÁSA 1651-ben.
[69]
 II. RÁKÓCZI FERENCZ UTASITÁSA A MÁRAMAROSI JÓSZÁGIGAZGATÓ RÉSZÉRE.
[79]
 UTASITÁS A SZEPESI KAMARA RÉSZÉRE 1608-BÓL.
[83]
 CSANÁD ÉS KÁL FALU EGYEZSÉGE A KÖZÖS HATÁR-GYEPÜ FELŐL.
[87]
 IRODALOM.
[91]
 VEGYESEK.
[97]
 KÁROLYI FERENCZ GRÓF GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉBŐL. Irta: ÉBLE GÁBOR. (Első közlemény.)
[115]
 ADATOK.
[115]
 II. RÁKÓCZI FERENCZ UTASITÁSA AZ ORSZÁGOS GAZDASÁGI TANÁCS RÉSZÉRE.
[124]
 A GALGÓCZI URADALMI DÉZSMÁS UTASITÁSA.
[126]
 UTASITÁS A CSERNABÁNYAI VASHÁMOR KEZELÉSÉRŐL.
[130]
 EGY ERDÉLYI FŐ-HARMINCZADOS UTASITÁSA 1685-BŐL.
[136]
 IRODALOM.
[139]
 VEGYESEK.
[143]
 KÖNYVÉSZET.
[143]
 A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLAI ÉRTESITŐKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNELMI ÉRTEKEZÉSEK 1850-től-1885-ig. Közli: BARCZA IMRE.
[145]
 KÁROLYI FERENCZ GRÓF GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉBŐL.
[168]
 ADATOK.
[168]
 UTASITÁSOK AZ ERDÉLYI SÓKAMARÁK ÉS SÓKIKÖTŐK RÉSZÉRE 1664/5-BŐL.
[190]
 A KASSAI KERESKEDŐK ELSŐ CZÉHSZABÁLYZATA 1475-BŐL.
[193]
 VEGYESEK.
[199]
 KÖNYVÉSZET.
[199]
 A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLAI ÉRTESITŐKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNELMI ÉRTEKEZÉSEK. 1850-től 1885-ig. II. KÖZLEMÉNY. Közli: BARCZA IMRE.
[201]
 MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI VISZONYAI 1755-BEN. Gróf Haugwitz és Procop egykoru jelentése nyomán Közli: KARLOVSZKY ENDRE.
[241]
 KÁROLYI FERENCZ GRÓF GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉBŐL. II.
[253]
 ADATOK.
[253]
 A CSALLÓKÖZI JUHÁSZOK CZÉHSZABÁLYAI.
[260]
 UTASITÁS II. RÁKÓCZI FERENCZ FEJEDELEM SÖRHÁZAINAK FELÜGYELŐJE RÉSZÉRE.
[262]
 ERDÉLYI POSTARENDTARTÁS 1641-BŐL.
[266]
 A POZSONYI NÁDOR-KERT KERTÉSZÉNEK SZERZŐDÉSE 1682-BEN.
[269]
 KÁROLYI FERENCZ GRÓF GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉBŐL. II. Nyiregyháza ujraalapitása. Irta: ÉBLE GÁBOR. (Negyedik befejező közlemény.)
[285]
 ADATOK.
[285]
 A BUDAI KAMARAI JÓSZÁGKORMÁNYZÓSÁG JÖVEDELMEI ÉS KIADÁSAI 1686-1700-ig.
[298]
 BOCSKAY ISTVÁN FEJEDELEM BIZTOSAINAK JELENTÉSE A BÁNYÁK ÁLLAPOTÁRÓL.
[305]
 SEDGEWICK ZAKARIÁS ANGOL-PERZSA KERESKEDŐ-TÁRSASÁGÁNAK SZABADALOMLEVELE 1699-BŐL.
[310]
 ESTERHÁZY HERCZEG 1710-IKI UTASITÁSA CSOBÁNCZI ÉS KESZTHELYI TISZTTARTÓJÁHOZ.
[314]
 A NAGYBÁNYAI SZEKERESEK CZÉHSZABÁLYAI.
[316]
 VEGYESEK.
[321]
 A SELYEMTENYÉSZTÉS ÁLLAPOTA MAGYARORSZÁGON 1771-ben. Irta: DR. ILLÉSSY JÁNOS.
[331]
 ADATOK.
[331]
 A CSICSVA-VÁRI UDVARBIRÁKNAK, ESZTERHÁZY ÉS HOMONNAY RÉSZRÜL ADOTT UTASITÁSA.
[344]
 ÖRMÉNY KELETI KERESKEDŐ-TÁRSASÁG SZABADALOMLEVELE 1703-ból.
[349]
 AZ ABAUJ-, ZEMPLÉN-, BORSOD-, TORNA- ÉS GÖMÖR-VÁRMEGYEI MOLNÁROK KÖZÖS CZÉHSZABÁLYAI.
356
 MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI FORGALMA AZ 1741. ÉVBEN.
[362]
 AZ ALSÓ-MECZENZÉFI SÖRFŐZŐK 1664-iki EGYEZSÉGE.
[365]
 ERDÉLY IPARI ÉS KERESKEDELMI ÉS FOGLALKOZÁSI STATISZTIKÁJA 1839-ből.
[372]
 VEGYESEK.
[377]
 A POSTA MEGHONOSITÁSA HAZÁNKBAN. Irta: MIAVECZ LÁSZLÓ.
[383]
 ADATOK.
[383]
 ERDÉLY ÁRUFORGALMA 1701-BEN.
[398]
 BÉCSI KERESKEDŐK PANASZAI 1680- ÉS 1688-BÓL.
[410]
 VEGYESEK.
[425]
 A KOMÁROMI VIZAHALÁSZAT A XVI. SZÁZADBAN. Irta: Dr. TAKÁTS SÁNDOR. - Első közlemény. -
[446]
 ADATOK.
[446]
 A TEMESVÁRI KERESKEDELMI TÁRSASÁG ALAPITÓLEVELEI 1723-25-BŐL.
[464]
 RÁKÓCZYAK EGYEZSÉGE A JOBBÁGYAIK PÖREIBEN VALÓ ELJÁRÁSRÓL.
[466]
 LÉGRÁDI SAJKÁSOK CZÉHSZABÁLYAI.
[470]
 CZOBOR BÁLINT UTASITÁSA HOLICSI MAJOROSA RÉSZÉRE.
[473]
 GYÖNGYÖS VÁROS 1659-IKI RENDTARTÁSA.
[476]
 GRÓF THURZÓ SZANISZLÓ UTASITÁSA BAJMÓCZI UDVARBIRÁJA RÉSZÉRE.
[479]
 NAGYSZOMBATI SZŐLŐMIVESEK CZÉHSZABÁLYAI.
482
 VEGYESEK.
[485]
 A KOMÁROMI VIZHALÁSZAT A XVI. SZÁZADBAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR. - Második befejező közlemény. -
[510]
 ADATOK.
[510]
 A MUNKÁCSI UDVARBIRÓ 1616-IKI UTASITÁSA.
[521]
 A MAGYAR RÉZTERMÉS S AZ ERDÉLYI HIGANY ELZÁLOGOSITÁSA HOLLANDIÁNAK.
[525]
 TOKAJI BORTIZEDELÉS MÓDJA.
[528]
 AZ ARANYOLVASZTÁS LEIRÁSA 1705-BŐL.
[530]
 BALASSA-GYARMAT MEGTELEPITÉSE.
[533]
 A KASSAIAK SZÁMA S ADÓKÉPESSÉGE II. RÁKÓCZY FERENCZ ALATT.
[536]
 VEGYESEK.
[540]
 KÖNYVÉSZET.
[540]
 AZ 1860-1875-IG MEGJELENT MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNETI KÖNYVEK. Összeállitja: BARCZA IMRE.
[545]
 A MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE 1894-1897. I-IV. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALMA.
[547]
 SZAKMUTATÓ A MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE 1894-1897. ÉVI TARTALMÁRÓL.
[551]
 TARTALOM.
i
 {5. évfolyam}
iii
 TARTALOM. 1898: V. ÉVFOLYAM.
[1]
 PASSÁRDI JÁNOS, AZ ELSŐ SELYEMTENYÉSZTŐ HAZÁNKBAN. Irta: DR. ILLÉSSY JÁNOS.
[11]
 ADATOK.
[11]
 SÁROSPATAKI MALOMKŐBÁNYÁSZOK SZABÁLYAI.
[17]
 URASÁGI INTÉZKEDÉSEK PESTIS IDEJÉN ALSÓ- S FELSŐSZŐLŐSÖN.
[23]
 EGY MULTSZÁZADI GAZDA TANÁCSAI A MÉHEKRŐL ÉS GYÜMÖLCSFÁKRÓL.
[31]
 A KASSAI KERESKEDŐK 1446. ÉVI CZÉHSZABÁLYAI.
[35]
 SZÉKESFEHÉRVÁR 1689-IKI RENDTARTÁSA.
[41]
 AZ ERDÉLYI FŐKINCSTARTÓ 1620-IKI UTASITÁSA.
[44]
 PÉNZVERÉSI ENGEDÉLY 1608-BÓL.
[45]
 VEGYESEK.
[48]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[51]
 A DOHÁNY ELTERJEDÉSE S AZ ELSŐ DOHÁNY-MONOPÓLIUM HAZÁNKBAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR. Első közlemény.
[79]
 ADATOK.
[79]
 A SZATHMÁRI KERESKEDŐK CZÉHSZABÁLYAI.
[87]
 THURZÓ SZANISZLÓ GRÓF UTASITÁSA GALGÓCZI VÁMOSA RÉSZÉRE.
[91]
 A BRASSÓI PAPÍRMALOM ELADÁSA 1568-BAN.
[93]
 BÁNYA-CSERESZERZŐDÉSEK 1619-21-BŐL.
[97]
 ALSÓ-LENDVA ÉS LENTI VÁRAK UDVARBIRÁJÁNAK UTASÍTÁSA.
[102]
 A SZILÁGYSOMLYAI URADALOM JOBBÁGYAINAK SZOLGÁLMÁNYAI 1669-BEN.
[105]
 BETHLEN GÁBOR SZERZŐDÉSE EGY TÖRÖK KERESKEDŐVEL.
[107]
 A KOLOZSVÁRI KÉPIRÓK CZÉHSZABÁLYAI.
[113]
 VEGYESEK.
[117]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[121]
 A DOHÁNY ELTERJEDÉSE S AZ ELSŐ DOHÁNY-MONOPÓLIUM HAZÁNKBAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR. Második befejező közlemény.
[146]
 ADATOK.
[146]
 UTASÍTÁS 1668-BÓL AZ UNGVÁRI UDVARBÍRÓ ÉS SZÁMTARTÓ RÉSZÉRE.
[161]
 LOPOTT LOVAK NYOMÁNAK KÖVETÉSE.
[163]
 VIZAKNAI SÓVÁGÁS ÉS SÓSZÁLLITÁS RENDJE 1639-BEN.
[166]
 KASSA VÁROS UTASÍTÁSA DÉZSMASZEDŐI RÉSZÉRE.
[168]
 A LOCSMÁND-URADALMI FALVAK RENDTARTÁSA.
[174]
 KOMÁROM VÁROS 1770-IKI TÜZRENDTARTÁSA.
[182]
 ERDÉLY NÉPESSÉGE 1827-BEN.
[184]
 IRODALOM.
[187]
 VEGYESEK.
[191]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[193]
 EGY KÖRMÖCZBÁNYAI NAGYKERESKEDŐ A XV. SZÁZADBAN. Irta: KRIZSKÓ PÁL.
[204]
 ADATOK.
[204]
 BÁRÓ PALOCSAY GYÖRGY KURUCZ TÁBORNOK VERSEI A GAZDASÁGVITELRŐL. Közli: THALY KÁLMÁN.
[211]
 VÉGZÉS A HRUSSÓ-KISTAPOLCSÁNYI URADALOM JOBBÁGYAINAK SZOLGÁLMÁNYAIRÓL.
[213]
 TOKAJI HALÁSZRENDTARTÁS.
[214]
 LÓ-LEGELTETÉSI RENDTARTÁS 1646-BÓL.
[216]
 TÖKÖLYI IMRE SZERZŐDÉSE EFRAIM ZSIDÓVAL.
[219]
 KÖZSÉGI KIVÁLTSÁGLEVELEK JEGYZÉKE. A királyi könyvekből összeállitotta: DR. ILLÉSSY JÁNOS - Első közlemény. -
[231]
 IRODALOM.
[237]
 VEGYESEK.
[239]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[241]
 "GALINE DE INDIE" Irta: KROPF LAJOS.
[244]
 II. RÁKÓCZI FERENCZ POSTÁI. Irta: Dr. SZÁDECZKY LAJOS.
[256]
 ADATOK.
[256]
 GYŐR VÁROS EGYEZSÉGE A KAMARÁVAL AZ ALFÖLDI MARHAKERESKEDŐK FELŐL.
[258]
 SZÉCHY MÁRIA UTASÍTÁSA DÉZSMÁSAI RÉSZÉRE.
[264]
 A PESTI KERTÉSZEK CZÉHSZABÁLYZATA.
[269]
 BECZKÓ VÁROS 1634-IKI RENDTARTÁSA.
[275]
 KÖZSÉGI KIVÁLTSÁGLEVELEK JEGYZÉKE. A királyi könyvekből összeállitotta: DR. ILLÉSSY JÁNOS. - Második közlemény. -
[284]
 IRODALOM.
[293]
 VEGYESEK.
[295]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[297]
 AZ ELSŐ ERDÉLYI FÖLDMIVELŐ EGYESÜLET MÜKÖDÉSE. (1769-1772). Irta: DR. KÁRFFY ÖDÖN.
[320]
 ADATOK.
[320]
 EGY 1770. ÉVI FRANCZIA EMLÉKIRAT MAGYARORSZÁG FÖLDMIVELÉSÉRŐL.
[341]
 KÉSMÁRK VÁROS SZABÁLYZATA A VÁSZONFESTÉS ÉS VÁSZONKERESKEDÉSRŐL.
[345]
 AZ Ó-BUDAI APÁCZÁK 1584-IKI UTASITÁSA CZEGLÉDI TISZTTARTÓJUK RÉSZÉRE.
[348]
 KÖZSÉGI KIVÁLTSÁGLEVELEK JEGYZÉKE. A királyi könyvekből összeállitotta: DR. ILLÉSSY JÁNOS. - Harmadik közlemény. -
[360]
 VEGYESEK.
[364]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[365]
 KÁROLYVÁROS S A HORVÁT HATÁRŐRVIDÉK KELETKEZÉSE. Irta: DR. THALLÓCZY LAJOS.
[388]
 ADATOK.
[388]
 PRIMÁSI UTASITÁS A TISZTTARTÓK RÉSZÉRE.
[397]
 MUNKÁCSI URADALMI VASHÁMOROS UTASITÁSA.
[402]
 ERDÉLYI GÖRÖG KERESKEDŐK SZABADALOMLEVELEI.
[406]
 BODROGKÖZI KÖZBIRTOKOSOK ERDŐRENDTARTÁSA.
[409]
 KÖZSÉGI KIVÁLTSÁGLEVELEK JEGYZÉKE. A királyi könyvekből összeállitotta: DR. ILLÉSSY JÁNOS. - Negyedik (befejező) közlemény. -
[417]
 VEGYESEK.
[420]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[421]
 KOMÁROMI HARMINCZADOSOK DOLGA A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR.
[454]
 ADATOK.
[454]
 UTASITÁS A RÓNASZÉKI SÓKAMARA-ISPÁN RÉSZÉRE.
[459]
 GRÓF NÁDASDY FERENCZ UTASITÁSA HOLLANDI VÁSÁRLÁSAI FELŐL 1665-BEN.
[462]
 REGÉCZI URADALMI ERDŐRENDTARTÁS.
[465]
 ÉLELMISZEREK ÁRA POZSONYBAN 1563-BAN.
[466]
 BELSŐ-SZOLNOKMEGYEI CZIRKÁLÓ BÍRÁK UTASÍTÁSA.
[470]
 IRODALOM.
[477]
 VEGYESEK.
[480]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[481]
 ADATOK HAZÁNK LEGRÉGIBB KERESKEDELMÉHEZ. Irta: TÉGLÁS GÁBOR.
[486]
 AZ ERDÉLYI MARHAKIVITEL MONOPÓLIUMA 1695-BEN. Irta: DR. KÁRFFY ÖDÖN.
[494]
 ADATOK.
[494]
 APAFFY MIHÁLY ERDÉLYI FEJEDELEM UDVARÁNAK RENDTARTÁSA.
[506]
 SOPRON VÁROS SZÁNTÓFÖLDEINEK KIOSZTÁSA 1379-BEN.
[517]
 A SÁGHI HEGYKÖZSÉG TÖRVÉNYEI.
[529]
 A SALÉTROM BÉRBEADÁSA 1705-BEN.
[533]
 IRODALOM.
[541]
 VEGYESEK.
[544]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[545]
 A SZAMOS SZABÁLYOZÁSA A MULT SZÁZADBAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR.
[577]
 ADATOK.
[577]
 EMLÉKIRAT A HARMINCZADOK ÁLLAPOTÁRÓL 1655-BŐL.
[590]
 KOVACSÓCZY FARKAS 1588. ÉVI GAZDASÁGI UTASITÁSA.
[594]
 MUNKÁCS VÁROS 1670. KÖRÜLI RENDTARTÁSA.
[597]
 IRODALOM.
[602]
 VEGYESEK.
[604]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[605]
 A MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE 1884-1898. I-V. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALMA.
[607]
 SZAKMUTATÓ A MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE ELSŐ ÖT ÉVI 1894-1898. TARTALMÁRÓL.
[611]
 TARTALOM.
i
 {6. évfolyam}
iii
 TARTALOM. 1899: VI. ÉVFOLYAM.
[1]
 AZ ECSEDI LÁP ERESZTÉSE A MULT SZÁZADBAN. Irta: dr. TAKÁTS SÁNDOR.
[35]
 ADATOK.
[35]
 AZ ERDÉLYI HARMINCZADOK UTASITÁSA 1591-ből.
37
 AZ EÖDÖNFFY-JAVAK UDVARBIRÁJÁNAK UTASITÁSA 1657-ben.
41
 FOGARAS VÁROS SZABADALOMLEVELE 1567-ből.
44
 A DUNA-ALMÁSI HEGYKÖZSÉG TÖRVÉNYEI.
47
 UTASITÁS A MÁDI KORCSMA ÉS MÉSZÁRSZÉKRŐL 1635-ben.
[49]
 VEGYESEK.
[52]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[54]
 KÖNYVÉSZET.
[54]
 Az 1860-1875. ÉVEKBEN FOLYÓIRATOKBAN ÉS ÉVKÖNYVEKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI CZIKKEK. Közli: BARCZA IMRE. (Első közlemény.)
[61]
 WOLFGER PÜSPÖK UTI SZÁMADÁSAI 1203/4-ből. - Adatok a középkori pénzlábak törtéhez. Irta: KROPF LAJOS.
[73]
 ADATOK.
[73]
 UTASÍTÁS A CSÍKI VASHÁMOROS RÉSZÉRE.
76
 EGYEZSÉG A RIMASZOMBATHI NEMESSÉG ÉS POLGÁRSÁG KÖZÖTT 1692-BEN.
79
 A MÁRAMAROSI HARMINCZAD BÉRBEADÁSA 1675-ben.
81
 KANTAFALVA SZÉKELY FALU TÖRVÉNYE.
[85]
 VEGYESEK.
[91]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[93]
 KÖNYVÉSZET.
[93]
 AZ 1860-1875. ÉVEKBEN FOLYÓIRATOKBAN ÉS ÉVKÖNYVEKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI CZIKKEK. Közli: BARCZA IMRE. (Második közlemény.)
[97]
 PAAR PÉTER ÉS FIAI MINT POZSONYI POSTAMESTEREK. 1538/1613. Irta: MUNKÁS (MIAVECZ) LÁSZLÓ.
[117]
 ADATOK.
[117]
 A SÓVÁRI SÓBÁNYA MEGVIZSGÁLÁSA 1643-BAN.
130
 UTASÍTÁS NOVI URADALOM ÉS KIKÖTŐ TISZTTARTÓJA RÉSZÉRE 1675-BŐL.
133
 AZ EPERJESI KERESKEDŐK 1615-IKI CZÉHSZABÁLYAI.
136
 ALSÓ-LINDVA VÁROS RENDTARTÁSA ÉS ÁRSZABÁSA 1558-BÓL.
138
 PRÍMÁSI ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI RENDTARTÁS 1744-BŐL.
[142]
 IRODALOM.
[144]
 VEGYESEK.
[151]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[153]
 KÖNYVÉSZET.
[153]
 Az 1860-1875. ÉVEKBEN FOLYÓIRATOKBAN ÉS ÉVKÖNYVEKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI CZIKKEK. Közli: BARCZA IMRE. (Befejező közlemény.)
[155]
 BEER KÖNYVE MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF KERESKEDELMI POLITIKÁJÁRÓL. Irta: DR. LENGYEL JÁNOS.
[173]
 ADATOK.
[173]
 AZ OSZTRÁK-MAGYAR TENGERPARTI KERESKEDELEM A FRANCZIA URALOM ALATT.
178
 ERDÉLYI FEJEDELMI URADALMAK SZEMÉLYZETE ÉS JÁRANDÓSÁGA 1692-BEN.
184
 A BUDAI HAJÓSOK 1715-IKI CZÉHSZABÁLYAI.
186
 LISZKA-OLASZI DÖNTVÉNYE A JOBBÁGYÖRÖKÖSÖDÉSRŐL.
[188]
 IRODALOM.
[192]
 VEGYESEK.
[198]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[199]
 A GAZDASÁGI FELSŐBB SZAKOKTATÁS KEZDETEI MÁRIA TERÉZIA ALATT. Irta: DR. FINÁCZY ERNŐ.
[205]
 ADATOK.
[205]
 LANDGRÁF ÁDÁM TERVE AZ UTAK JAVITÁSÁRÓL 1775. KÖRÜL.
215
 LÓ-ORVOSSÁGOK ÉS KURUZSLÁSOK A XVI. SZÁZADBÓL.
222
 A MÁRMAROSI ÖT KORONAVÁROS 1629-IKI ÁRSZABÁSA.
228
 UTASITÁS A MAROSUJVÁRI SÓKIKÖTŐ SZÁMVEVŐJE RÉSZÉRE 1669-BŐL.
229
 UTASITÁS A SZTRONGÁS JUHOK ÉS BÁRÁNYOK TÍZEDELÉSÉRŐL 1619-BEN.
231
 III. FERDINÁND CZÉHSZABÁLYZATA ÉS CZÍMERES LEVELE A MAGYARORSZÁGI POSZTÓNYÍRÓK RÉSZÉRE.
234
 CSEJTHEI URADALMI RENDTARTÁS 1661-BŐL.
[240]
 VEGYESEK.
[244]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[246]
 KÖNYVÉSZET.
[246]
 Az 1876-1885. ÉVEKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI KÖNYVEK. (Első közlemény.) Közli: BARCZA IMRE.
[247]
 A HARMINCZADOSOK ELLENI VIZSGÁLAT 1560-BAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR.
[258]
 ADATOK.
[258]
 SZERZŐDÉS A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART MEGVÉTELÉRŐL AZ ALSÓ-AUSZTRIAI KAMARA ÁLTAL 1692-BEN.
262
 ERDÉLYI FEJEDELMI UTASITÁS A BALÁZSFALVI UDVARBIRÓ RÉSZÉRE 1670-BŐL.
267
 A SZEPESI KAMARA SZÁMVEVŐJÉNEK JELENTÉSE 1676-BÓL A LENGYELORSZÁGI BORKIVITEL TÁRGYÁBAN.
272
 NAGY-SZALONTA ÉS MADARAS KÖZTI LEGELTETÉSI RENDTARTÁS 1646-BÓL.
273
 A LŐCSEI KERESKEDŐK 1686-IKI CZÉHSZABÁLYZATA.
276
 DÁVID-CZENK JOBBÁGYSZOLGÁLMÁNYAI 1608-BÓL.
277
 ERDÉLYI HIGANYVÉTELI SZERZŐDÉSEK 1701-1703-BAN.
[280]
 IRODALOM.
[284]
 VEGYESEK.
[290]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[292]
 KÖNYVÉSZET.
[292]
 Az 1876-1885. ÉVEKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI KÖNYVEK. (Második közlemény.) Közli: BARCZA IMRE.
[295]
 SZENT ISTVÁN "PENSA AURI"-JA. Irta: KROPF LAJOS.
[301]
 ADATOK.
[301]
 ADATOK A CSIKI NEGYEDFÉL MEGYE HAVASAINAK KÖZÖS BIRTOKLÁSÁRÓL.
[313]
 UTASÍTÁSOK A PODHERINGI SÖR- ÉS PÁLINKAFŐZÉSRŐL 1701-BEN.
317
 SZATMÁR ÉS NÉMETI VÁROSOK 1617-IKI EGYEZSÉGE.
318
 A SOPRONI KERESKEDŐK 1690. ÉVI CZÉHSZABÁLYZATA.
[323]
 UTASITÁS A POZSONYI PÉNZVERŐ-HÁZ PÉNZVIZSGÁLÓJA RÉSZÉRE 1660 KÖRÜL.
324
 AZ EBESFALVI TISZTTARTÓ UTASITÁSA 1630-BÓL.
325
 EMLÉKIRAT POSZTÓCSINÁLÁSRÓL 1680-87 KÖZT.
327
 A LŐCSEI POSZTÓCSINÁLÓ-CZÉH 1590. ÉVI SZABÁLYAI.
[333]
 VEGYESEK.
[339]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[341]
 KÖNYVÉSZET
[341]
 Az 1876-1885. ÉVEKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI KÖNYVEK. (III. befejező közlemény.) Közli: BARCZA IMRE.
[343]
 KÜLKERESKEDELMI MOZGALMAK HAZÁNKBAN I. LIPÓT ALATT. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR. (Első közlemény.)
[368]
 SZENT ISTVÁN KIRÁLY "PENSA AURI"-JA. Válaszul Kropf Lajos urnak. Irta: Pauler Gyula.
[370]
 ADATOK.
[370]
 VÁSÁRSZABADALMAK JEGYZÉKE. A Királyi Könyvekből összeállitotta: DR. ILLÉSSY JÁNOS. (Első közlemény.)
[373]
 KÁROLYI SÁNDOR GRÓF KURUCZ GENERÁLIS UTASÍTÁSAI A TISZAI HALÁSZATRÓL 1725-30-BÓL.
380
 KAMARAI UTASITÁS A BÁCSMEGYEI TELEPITÉSEKRŐL 1763-BAN.
386
 OKTATÁS A FÁCZÁNTENYÉSZTÉSRŐL. (1712. 1761.)
[390]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[391]
 KÜLKERESKEDELMI MOZGALMAK HAZÁNKBAN I. LIPÓT ALATT. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR. (Második közlemény.)
[413]
 ADATOK.
[413]
 A KŐVÁRI UDVARBIRÓ 1604-IKI UTASITÁSA.
[419]
 A SARRÓDI KOMP ÉS VÁM BÉRLETE 1648-BAN.
420
 JELENTÉS 1667-BŐL A NAGYBÁNYAI BÁNYÁK ÁLLAPOTÁRÓL.
422
 VÁSÁRSZABADALMAK JEGYZÉKE. A Királyi Könyvekből összeállitotta. DR. ILLÉSSY JÁNOS. (Második közlemény.)
[434]
 VEGYESEK.
[438]
 GAZDASÁTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[439]
 KÜLKERESKEDELMI MOZGALMAK HAZÁNKBAN I. LIPÓT ALATT. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR. (Harmadik és befejező közlemény.)
[465]
 MÉG EGYSZER SZENT-ISTVÁN "PENSA AURI"-JA.
[467]
 ADATOK
[467]
 A SZENTGYÖRGYI ÉS GUARI HEGYKÖZSÉG TÖRVÉNYEI 1643-BÓL.
472
 VÁSÁRSZABADALMAK JEGYZÉKE. A Királyi Könyvekből összeállitotta. DR. ILLÉSSY JÁNOS. (Harmadik közlemény.)
[478]
 VEGYESEK.
[485]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
i
 {7. évfolyam}
iii
 TARTALOM. 1900: VII. Évfolyam.
[1]
 A KINCSTÁR HEGYALJAI SZŐLŐGAZDÁLKODÁSA A XVII. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN. Irta: DR. ILLÉSSY JÁNOS.
[19]
 ADATOK.
[19]
 ERDÉLYI SZÁSZFÖLDI DÉZSMAUTASITÁSOK 1692-BŐL.
26
 SZLAVÓNIA ORSZÁGOS ERDŐRENDTARTÁSA 1747-BEN.
32
 PÉNZEINK ÉRTÉKÉHEZ 1624-BEN.
33
 A BUDAI BÉRKOCSISOK 1700-IKI CZÉHSZABÁLYZATA.
37
 NÉMETUJVÁR VÁROS HÚSVÁGÁSI RENDTARTÁSA 1648-BAN.
[39]
 VEGYESEK.
[45]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[49]
 SZEGED MEZŐGAZDASÁGI TÖRTÉNETE. Irta: REIZNER JÁNOS.
[76]
 ADATOK.
[76]
 KÖZÉPKORI GAZDASÁGTÖRTÉNETI ADATOK NÜRNBERG LEVÉLTÁRAIBÓL. Közli: TH. L.
81
 A POZSONYI PÉNZVERŐHÁZ TISZTEINEK UTASITÁSA 1674-ből.
87
 KASSA VÁROS 1731-IKI VÁSÁRPÉNZ-TARIFÁJA.
[90]
 VEGYESEK.
[95]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[97]
 A DUNAI HAJÓZÁS A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR. (Első közlemény.)
[123]
 ADATOK.
[123]
 A SEMPTHEI MOLNÁROK 1646-IKI CZÉHSZABÁLYAI.
125
 UTASITÁS A HADI ÉLELMEZÉSI FŐBIZTOS RÉSZÉRE 1567-ből.
127
 BÁTTASZÉK 1721-iki TÖRVÉNYE.
129
 FORTUNATO PRATTI KAMARAI ÉPITÉSZ-MÉRNÖK 1715-iki UTASITÁSA.
131
 ERDÉLYI POSTARENDTARTÁS 1634-BŐL.
133
 VÁSÁRSZABADALMAK JEGYZÉKE. A Királyi Könyvekből összeállitotta: DR. ILLÉSSY JÁNOS. (Negyedik pót-közlemény.)
[138]
 VEGYESEK.
[143]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[145]
 A DUNAI HAJÓZÁS A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR. (Második közlemény.)
[177]
 ADATOK.
[177]
 A DÉVÉNYI HALÁSZOK 1679-IKI CZÉHSZABÁLYAI.
[181]
 IRODALOM.
[187]
 VEGYESEK.
[191]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[193]
 A DUNAI HAJÓZÁS A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR. (Harmadik közlemény.)
225
 TERVEZET EGY KIRÁLYI MÉNES FÖLÁLLITÁSÁRÓL 1745-BEN.
[226]
 IRODALOM.
[231]
 ADATOK.
[231]
 MÉHÉSZETI TANÁCSOK 1718-BÓL.
[232]
 VEGYESEK.
[240]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[241]
 A DUNAI HAJÓZÁS A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR. (Negyedik közlemény.)
[274]
 ADATOK.
[274]
 UTASITÁS A SZENDRŐI URADALMI KULCSÁR RÉSZÉRE 1652-BŐL.
276
 A KASSAI CSISZÁROK ÁRSZABÁSAI.
280
 SZÁMLA SZÍJGYÁRTÓ MUNKÁKRÓL 1609-BŐL.
[282]
 VEGYESEK.
[287]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[289]
 A DUNAI HAJÓZÁS A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR. (Ötödik és befejező közlemény.)
[320]
 ADATOK.
[320]
 NAGY-SZALONTA FÖLDKÖZÖSSÉGÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ.
323
 UTASITÁS AZ ERDÉLYI KINCSTARTÓ RÉSZÉRE 1598-BÓL.
325
 A PÁPAI MOLNÁRCZÉH LEVELEIBŐL.
328
 HOMONNAY GYÖRGY HÜTLEN GAZDATISZTJÉNEK REVERZÁLISA 1655-BŐL.
330
 A BUDAI SÁNCZMUNKÁK RENDJE 1687-BEN.
[332]
 VEGYESEK.
[335]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[337]
 A TOKAJI BOR VÉDELME 1737-BEN. Irta: dr. ILLÉSSY JÁNOS.
[352]
 UJABB ADATOK A POSTA MEGHONOSITÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ HAZÁNKBAN. Irta: MUNKÁS LÁSZLÓ.
[358]
 ADATOK.
[358]
 A LEDNICZEI URADALOM 1669-IKI RENDTARTÁSA.
361
 POZSONY VÁROS 1729-IKI TÜZRENDTARTÁSA.
367
 A KASSAI SZIJGYÁRTÓCZÉH 1627-IKI ÁRSZABÁSA.
369
 AZ ALSÓLENDVAI URADALMI SZEMÉLYZET JÁRANDÓSÁGA 1705-BEN.
371
 VÁDLEVÉL 1563-BÓL A FÜZÉRI TISZTTARTÓ ELLEN.
373
 UTASITÁS A BUDA-VÁROSI ORVOS RÉSZÉRE 1691-BŐL.
374
 NYIR-BAKTAI ERDŐRENDTARTÁS 1669-BŐL.
376
 A MAGYAR-ÓVÁRI LÖVÉSZEGYESÜLET 1753-IKI SZABÁLYAI.
[378]
 VEGYESEK.
[383]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[385]
 PÉNZÉRTÉK-VISZONYOK POZSONYBAN 1435-60 KÖZT. Irta: DR. KOVÁTS FERENCZ. (Első közlemény.)
[400]
 ADATOK.
[400]
 TOKAJ, TARCZAL ÉS TÁLLYA HEGYALJAI VÁROSOK TÖRVÉNYEI.
416
 NAGYKÁROLYI VADÁSZATI S ERDÉSZETI UTASITÁSOK.
[422]
 IRODALOM.
[428]
 VEGYESEK.
[433]
 PÉNZÉRTÉK-VISZONYOK POZSONYBAN 1435-60. KÖZT. Irta: DR. KOVÁTS FERENCZ. (Második és befejező közlemény.)
[458]
 ADATOK.
[458]
 KIVONATOK A MARTONFALVAI KÖZBIRTOKOSSÁG JEGYZŐKÖNYVEIBŐL.
[469]
 A VAJNORI HEGYKÖZSÉG RENDTARTÁSA 1460-70-BŐL.
[471]
 IRODALOM.
[473]
 VEGYESEK.
[i]
 {8. évfolyam}
[iii]
 TARTALOM 1901: VIII. ÉVFOLYAM.
[1]
 SELYEMTENYÉSZTÉSI MOZGALMAK GYŐRÖTT 1771-1831-IG. Irta: DR. NÉMETH AMBRUS.
[25]
 ADATOK.
[25]
 KASSAI CZÉHEK ÁRSZABÁSAI A XVII. SZÁZADBÓL.
41
 POZSONY VÁROS UTCZÁINAK FÖLMÉRÉSE 1732-BEN.
43
 A NAGY-MUZSAJI KÖBÁNYA RENDTARTÁSAI ÉS LELTÁRA.
[46]
 VEGYESEK.
[49]
 Tagányi Károly.
[51]
 AZ ÁLLATVILÁG S A GAZDASÁGI CULTURA. Irta: ORTVAY TIVADAR.
[62]
 ADATOK.
[62]
 PESTVÁRMEGYE 1789. ÉVI KATASZTERI FÖLMÉRÉSE. Másolta: HORVÁTH SÁNDOR.
114
 UTASITÁS A SZENDRŐI URADALOM UDVARBIRÁJA RÉSZÉRE 1652-BŐL.
[126]
 VEGYESEK.
[128]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[129]
 VÁROSAINK LAKOSSÁGÁNAK KERESETI VISZONYAI A 18. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN. Irta: DR. THIRRING GUSZTÁV.
[163]
 ADATOK.
[163]
 LÓZS VÁROS ÚRBÉRI SZERZŐDÉSE 1653-BŐL.
166
 PESTVÁRMEGYE 1789. ÉVI KATASZTERI FÖLMÉRÉSE. Másolta: HORVÁTH JÁNOS. (II. közlemény.)
[178]
 VEGYESEK.
[185]
 A MAGYAR KIRÁLYI POSTA A XVII. SZÁZAD KÖZEPÉN. (1642-1664.) Irta: MUNKÁS LÁSZLÓ.
[196]
 A MAGYARORSZÁGI PÁPAI ADŐSZEDŐK SZÁMADÁSAI A 13. ÉS 14. SZÁZADBAN. Irta: KROPF LAJOS.
[212]
 ADATOK.
[212]
 A NAGYBÁNYAI ESZTERGÁLYOSOK CZÉHSZABÁLYAI 1716.
219
 SZTRECSÉNY VÁR UDVARBIRÁJÁNAK UTASITÁSA 1640 KÖRÜL.
224
 GRÓF ESTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR UDVARI RENDTARTÁSA (1630 KÖRÜL).
[231]
 IRODALOM.
[233]
 A MAGYARORSZÁGI PÁPAI ADŐSZEDŐK SZÁMADÁSAI A 13. és 14. SZÁZADBAN. Irta: KROPF LAJOS. (Befejező közlemény.)
[267]
 ADATOK.
[267]
 UTASITÁS A MURÁNYI UDVARBIRÓ RÉSZÉRE 1662-ből.
[281]
 A VADÁSZAT HASZNA ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE. Különös tekintettel Pozsony megyére. Irta: ORTVAY TIVADAR.
[294]
 ADATOK.
[294]
 A DEBRECZENI MÉZESKALÁCSOSOK 1713. ÉVI CZÉHSZABÁLYAI.
304
 UTASITÁS 1701-BŐL A NAGYKÁROLYI KULCSÁR RÉSZÉRE.
310
 OKMÁNYOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL.
[314]
 BÍRÁLATOK ÉS ISMERTETÉSEK.
[317]
 VEGYESEK.
[329]
 GR. BENYOVSZKY MÓRICZ HADITENGERÉSZETI ÉS KERESKEDELEM-POLITIKAI TERVEI. 1779-1781. Irta: THALLÓCZY LAJOS.
[377]
 IRODALOM.
[380]
 VEGYESEK.
[383]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[385]
 GR. BENYOVSZKY MÓRICZ HADITENGERÉSZETI ÉS KERESKEDELEM-POLITIKAI TERVEI. 1779-1781. Irta: THALLÓCZY LAJOS. (Befejező közlemény.)
[410]
 UJABB ADALÉKOK A SZEMPCZI COLLEGIUM TÖRÉNETÉHEZ. Irta: DR. FINÁCZY ERNŐ.
[413]
 ADATOK.
[413]
 A TÁLLYAI SZŐLŐ-HEGYVÁM NAGYSÁGA 1586-1609. ÉVEK KÖZÖTT.
415
 A FORRÓI JOBBÁGYOK RENDTARTÁSA 1601. ELŐTT.
416
 UTASITÁS 1552-BŐL A POZSONYI KIRÁLYI VÁRÉPÜLETRŐL.
418
 A SÓVÁRI SÓBÁNYA LELTÁRA 1643-1654. KÖZÖTT.
[424]
 VEGYESEK.
[430]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[433]
 ADALÉKOK A DUNAI HAJÓZÁS ÉS A DUNAI VÁMOK TÖRTÉNETÉHEZ AZ ANJOUK KORÁBAN. Irta: DR. KOVÁTS FERENCZ.
[471]
 ADATOK.
[471]
 A KASSAI CÉHEK ÁRSZABÁSA (LIMITATIÓJA).
[484]
 BÍRÁLATOK ÉS ISMERTETÉSEK.
[487]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[488]
 HELYREIGAZÍTÁSOK.
[i]
 {9. évfolyam}
[iii]
 TARTALOM
[1]
 DEBRECZEN 200 ÉV ELŐTT. Gazdaságtörténelmi adatok. Irta: ZOLTAI LAJOS.
[30]
 ADATOK.
[30]
 A NÉMET-LIPCSEI VARGÁKNAK 1471. ÉVI MÁRCZIUS HÓ 3-ÁN KELT CZÉHSZABÁLYAI.
34
 KASSA VÁROS HÁMORÁNAK ÉS MÉRŐHIVATALÁNAK SZÁMADÁSA 1603-BÓL.
41
 A MOSONMEGYEI JUHÁSZOK CZÉHSZABÁLYAI 1701-BŐL.
[48]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[49]
 A BÉCSI HALKERESKEDŐK KIVÁLTSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1328-TÓL 1714-IG. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR.
[73]
 ADATOK.
[73]
 POZSONYI VAGYONOS ÖZVEGYASSZONY HAGYATÉKÁRÓL 1506. ÉVI APRILIS 1-3. KÖZÖTT FELVETT JEGYZŐKÖNYV.
77
 A DOMBÓVÁRI URADALOM RENDTARTÁSA 1729-BEN. (Első közlemény.)
[92]
 VEGYESEK.
[97]
 A MAGYAR-SZERB SERTÉSKERESKEDÉS TÖRTÉNETE. Irta: ÉRDUJHELYI MENYHÉRT.
[106]
 A KASSAI KERESKEDELMI TÁRSASÁG FÖLJEGYZÉSEI 1502. ÉS 1503. Németből: KEREKES GYÖRGY.
[118]
 ADATOK.
[118]
 A DOMBÓVÁRI URADALOM RENDTARTÁSA 1729-BEN. (Befejező közlemény.)
[128]
 IRODALOM.
[137]
 VEGYESEK.
[145]
 NEMES ALMÁSSY ISTVÁN KASSAI KERESKEDŐ ÉS BIRÓ. 1573-1635. Irta: KEREKES GYÖRGY. ELSŐ RÉSZ.
[248]
 A KASSAI PÉNZVERŐHÁZ. Irta: KEMÉNY LAJOS.
[254]
 EGY MAGYAR GAZDASÁGTAN ÍRÓ a XIX. SZ. ELEJÉN. KOVÁCS MÁRKUS BENCZÉS. Irta: SÖRÖS PONGRÁCZ.
[264]
 ADATOK.
[264]
 DEBRECZEN VÁROSI STATUTUMOK. A város legrégibb jegyzőkönyveiből. Közli: ZOLTAI LAJOS.
268
 BARTHA PÁL ERDŐDI GONDVISELŐMNEK INSTRUCTIÓJA.
276
 ADATOK A SZÁLDOBÁGYI ÜVEGHUTA TÖRTÉNETÉHEZ.
[285]
 VEGYESEK.
[289]
 EGY FALU A TÖRÖK IDŐKBEN. Irta: SÖRÖS PONGRÁCZ.
[300]
 NEMES ALMÁSSY ISTVÁN KASSAI KERESKEDŐ ÉS BÍRÓ. 1573-1635. Irta: KEREKES GYÖRGY. (Befejező közlemény.)
[369]
 ADATOK.
[369]
 GRÓF NYÁRI KRISZTINA ÖRÖKLÖTT ARANYMŰVEI. 1635.
373
 A KÉSMÁRKI TAKÁCS-CZÉH SZABÁLYAI 1587-BŐL.
375
 ADATOK A SZÁLDOBÁGYI ÜVEGHUTA TÖRTÉNETÉHEZ.
[382]
 VEGYESEK.
[385]
 AZ ELSŐ MAGYAR DOHÁNY-MONOLPOLIUM BAJAI. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR.
[406]
 ADATOK.
[406]
 NAPIDIJAK ÉS UTI-SZÁMLÁK DEBRECZEN VÁROSA KÖZLEVÉLTÁRÁBÓL.
[416]
 HÁZ ÉS TANYAFÖLDEK OSZTÁSA DEBRECZENBEN A XVIII. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN.
[426]
 VEGYESEK.
[433]
 POZSONY VÁROSÁNAK HÁZTARTÁSA A XV. SZÁZADBAN. I. Irta: KOVÁTS FERENCZ.
[467]
 ADATOK.
[467]
 HG. ESTERHÁZY PÁL NÁDOR UTASITÁSA KŐSZEGI KULCSÁRJÁHOZ.
470
 A KAPUVÁRI URADALOM SZEMÉLYZETI KIADÁSAI 1690-BEN.
473
 HG. ESTERHÁZY PÁL NÁDOR ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSA TISZTTARTÓIHOZ. (1688.)
[475]
 IRODALOM.
[475]
 AZ 1902. ÉVBEN MEGJELENT FONTOSABB KÜLFÖLDI GAZDASÁGTÖRTÉNELMI MUNKÁK SOROZATA. Közli: DR. KOVÁTS FERENCZ.
[478]
 VEGYESEK.
[i]
 {10. évfolyam}
[iii]
 TARTALOM
[1]
 A MAGYAR KAMARA ÁLLAPOTA 1627-1628-BAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR.
[18]
 ADATOK.
[18]
 A HÓDOLTSÁG ADÓZÁSA TÖRTÉNETÉHEZ.
32
 VÁROSI BEHOZATALI VÁM POZSONYBAN 1559. ÉVBEN.
36
 DEBRECZEN VÁROS ZÁLOGOS JOBBÁGYAI ÉS BÓDOGFALVAI ISPÁNYA.
[39]
 IRODALOM.
[44]
 VEGYESEK.
[49]
 ÁLLATGAZDASÁGTÖRTÉNELMI ADALÉKOK. Különös tekintettel Pozsonymegyére I. Irta: DR. ORTVAY TIVADAR.
[66]
 A RÉZPÉNZ MINT ORSZÁGOS CSAPÁS 1703-ban. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR.
[71]
 ADATOK.
[71]
 KALMÁR GERGELY DEÁK REGESTRUMJA KERESKEDÉSÉRŐL 1574-82.
[95]
 VEGYESEK.
[97]
 KÉT VILÁGKERESKEDELMI CZIKKÜNK A 18. SZÁZADBAN. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR.
[153]
 ADATOK.
[153]
 ESZTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR UTASITÁSA MUNKÁCSI TISZTTARTÓJÁHOZ. (1613.)
156
 ADATOK A FELSŐMAGYARORSZÁGI CZÉHEK TÖRTÉNETÉHEZ 1632-1701. KÖZT.
160
 A SZEMPCZI ÉS CSEKLÉSZI TIZEDSZEDŐK INSTRUCTIÓJA.
166
 AZ ELSŐ HERCZEG ESTERHÁZY FRAKNÓVÁRI INGÓINAK LELTÁRA 1654-ből.
179
 NAGYBÁNYAI BÁNYÁSZATI ÉS PÉNZVERŐ UTASITÁS 1680-BÓL.
[185]
 IRODALOM.
[185]
 GAZDASÁGTÖRTÉNELMI IRODALMUNK 1902-BEN. Közli: BARCZA IMRE.
[190]
 VEGYESEK.
[193]
 A BAKONYBÉLI APÁTSÁG ÁRPÁD-KORI OKLEVELEI. Irta: ERDÉLYI LÁSZLÓ dr.
[238]
 A MAGYAR KIRÁLYI POSTA A XVII. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN (1664-1680). Irta: MUNKÁS LÁSZLÓ.
[256]
 ADATOK.
[256]
 DEBRECZEN VÁROS FELÜLVIZSGÁLT SZÁMADÁSAI 1676-1684. ÉVEKRŐL.
[277]
 IRODALOM.
[277]
 ÚJ KÖNYVEK.
[284]
 VEGYESEK.
[286]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[289]
 DEBRECZEN A TÖRÖK URALOM VÉGÉN. A VÁROS HÁZTARTÁSA. 1662-1692. I. Irta: ZOLTAI LAJOS.
[342]
 A KASSAI KERESKEDŐ-CZÉH (BRUDERSCHAFT) KÖNYVE. 1446-1553. Irta: Kerekes György.
[353]
 ADATOK.
[353]
 DEBRECZEN VÁROS FELÜLVIZSGÁLT SZÁMADÁSAI 1676-1684. ÉVEKRŐL. (Folytatás.)
[373]
 VEGYESEK.
[377]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[385]
 AZ UTOLSÓ MAGYARORSZÁGI FŐPOSTAMESTER ÉS KORA 1680-1700. Irta: MUNKÁS LÁSZLÓ.
[404]
 DEBRECZEN A TÖRÖK URALOM VÉGÉN. A VÁROS HÁZTARTÁSA. 1662-1692. II. Irta: ZOLTAI LAJOS.
[426]
 ADATOK.
[426]
 A KASSAI EGYESÜLT LAKATOS, SARKANTYÚS, PANCZÉLGYÁRTÓ ÉS CSISZÁRCZÉH SZABÁLYZATA. (1461.)
[428]
 A KASSAI POSZTÓKERESKEDŐK 1461. ÉVBELI SZABÁLYZATA.
[429]
 A KASSAI SZABÓK 1461. ÉVBELI CZÉHSZABÁLYZATA.
[430]
 VEGYESEK.
[433]
 KÜLKERESKEDELMÜNK FELLENDÜLÉSE A XIV. SZÁZADBAN. Irta: PÓR ANTAL.
[436]
 A MAGYAR POSTÁK A XVIII. SZÁZAD ELEJÉN. 1700-1716. Irta: MUNKÁS LÁSZLÓ.
[454]
 ADATOK.
[454]
 KASSA VÁROS GABONATISZTJEINEK (GETREIDHERREN) SZÁMADÁSA AZ 1512-IK ÉVRŐL.
[456]
 ESZTERHÁZY MIKLÓS UTASITÁSA LÁNZSÉRI TISZTTARTÓJÁHOZ. (1615.)
[463]
 RÁKÓCZI PÁL ÉS A MÁDI JOBBÁGYOK SZERZŐDÉSE 1635.
[465]
 KÉSMÁRK VÁROSÁNAK VAGYONI KIMUTATÁSA 1687-BŐL.
[467]
 INVENTARIUM A SENTEI MAJORSÁGRUL.
[468]
 IRODALOM.
[468]
 ÚJ KÖNYVEK.
[476]
 VEGYESEK.
[1]
 {11. évfolyam}
[3]
 TARTALOM.
[1]
 GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS A MAGYARORSZÁGI LÓVERSENYEK MEGALAPITÁSA. Irta: DR. VISZOTA GYULA.
[45]
 DEBRECZEN A TÖRÖK URALOM VÉGÉN A VÁROS HÁZTARTÁSA. 1662-1692. III. Irta: ZOLTAI LAJOS.
[56]
 ADATOK.
[56]
 GAZDASÁGTÖRTÉNELMI OKIRAT-KIVONATOK AZ ESZTERGOMI FŐKÁPTALAN MAGÁN-LEVÉLTÁRÁBÓL.
[61]
 ÁRÚSOK REGULÁJA 1598-BÓL.
[64]
 IRODALOM.
[68]
 VEGYESEK.
[72]
 GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ.
[81]
 HAJÓ-ÉPÍTŐK TELEPÍTÉSE MAGYARORSZÁGBA A 16., 17. ÉS 18. SZÁZADBAN. IRTA: DR. TAKÁTS SÁNDOR.
[117]
 DEBRECZEN A TÖRÖK URALOM VÉGÉN. A VÁROS HÁZTARTÁSA. 1662-1692. IV. Irta: ZOLTAI LAJOS.
[141]
 ADATOK.
[141]
 ESZTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR UTASITÁSA SEMPTEI TISZTTARTÓJÁHOZ. (1641.)
[148]
 IRODALOM.
[148]
 UJ KÖNYVEK.
[155]
 VEGYESEK.
[161]
 HÁBORÚSÁG ESZTERGAM VÁROS ÉS AZ ESZTERGAMI KÁPTALAN KÖZT A VÁM MIATT. Irta: PÓR ANTAL.
[206]
 DEBRECZEN A TÖRÖK URALOM VÉGÉN. A VÁROS HÁZTARTÁSA. V. Irta: ZOLTAI LAJOS. Végső közlemény.)
[296]
 ADATOK.
[296]
 KASSAI POLGÁROK BORADÓJA ASZALAI BORTERMÉSÜK UTÁN 16110-BEN.
[297]
 AZ ECSEDI UDVARBÍRÓ ELLENI VIZSGÁLAT UTASITÁSA 1615
[299]
 A CSEPREGI SZABOCZÉH CSALAFINTASÁGA Egy okmány 1672-ből.
[301]
 ESZTERHÁZY PÁL GRÓF UTASITÁSA DUNÁNTÚLI JAVAINAK PRAEFEKTUSÁHOZ. 1678.
[304]
 AZ OZORAI URADALOM 1702-BEN.
[316]
 A MAGYAR KAMARAI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐ IRÁNYZATA 1751-BEN.
[318]
 VEGYESEK.
[321]
 ÁLLATGAZDASÁGTÖRTÉNELMI ADALÉKOK. Különös tekintettel Pozsonymegyére. II. Irta: DR. ORTVAY TIVADAR.
[338]
 ADATOK.
[338]
 GAZDASÁGTÖRTÉNELMI OKIRAT-KIVONATOK AZ ESZTERGOMI FŐKÁPTALAN MAGÁN-LEVÉLTÁRÁBÓL. II. XV-XVI. század.
[363]
 A ZALAI HÓDOLTSÁG ADÓJA 1629-ben.
[390]
 ADATOK A KASSAI CZÉHEK TÖRTÉNETÉHEZ A KÖZÉPKORBAN.
[393]
 IRODALOM.
[393]
 UJ KÖNYVEK.
[405]
 VEGYESEK.
[i]
 {12. évfolyam}
[iii]
 TARTALOM
[1]
 DEBRECZEN VÁROS MÉNESE, GULYÁJA A XVIII. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN. Irta: ZOLTAI LAJOS.
[12]
 ADATOK.
[12]
 A KASSAI NYERGESEK CÉHLEVELE. (1461.)
[15]
 A KANIZSAYAK FIZETESI LAJSTROMA, 1503-4-ből. Töredék.
[36]
 ADATOK A TIZED TÖRTÉNETÉHEZ.
[43]
 A KAPOSVÁRI URADALOM 1720-ban.
[57]
 IRODALOM.
[73]
 VEGYESEK.
[81]
 BIHAR- ÉS BARS-VÁRMEGYÉK VÁMHELYEI A KÖZÉPKORBAN. Irta: DR. IVÁNYI BÉLA.
[133]
 PISKY ISTVÁN TIHANYI KAPITÁNY SZÁMADÁSKÖNYVE 1585-1589. Irta: DR. ERDÉLYI LÁSZLÓ. (1 közlemény.)
[156]
 ADATOK.
[156]
 A SZÉCSI KERÜLET GABONA TIZEDSZEDŐINEK UTASÍTÁSA 1621-BŐL.
[160]
 BÉLAVÁRY MIKLÓS, SZEPESI KAMARAI TANÁCSOS, NAGY- ÉS FELSŐBÁNYAI BÁNYA KOMISZÁRIUS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL (1664 JUNIUS).
[163]
 POTTENDORF ÉS SZARVKŐ URADALMAK UTASITÁSA 1669.
[166]
 IRODALOM.
[172]
 VEGYESEK.
[177]
 PISKY ISTVÁN TIHANYI KAPITÁNY SZÁMADÁSKÖNYVE 1585/1589. Irta: DR. ERDÉLYI LÁSZLÓ. (2. és befejező közlemény.)
[228]
 AZ AUSPITZI (PUSZTAPÉCSI) MAGYAR MARHAVÁSÁROK RÉGI KIVÁLTSÁGLEVELEI. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR.
[233]
 A TÖRÖK ALATTVALÓK KERESKEDÉSE MAGYARORSZÁGON. Irta: DR. TAKÁTS SÁNDOR.
[241]
 ADALÉKOK A RÉGI PESTI POLGÁRI REND TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI KIALAKULÁSÁHOZ. Irta: VÁRNAI SÁNDOR.
[258]
 ADATOK.
[258]
 KŐVÁR VÁRÁNAK JÖVEDELMI FORRÁSAI 1566-BÓL.
[261]
 VÁRDAY KATA INGÓSÁGAI.
[265]
 VÉGRENDELETEK A XVI-XVII. SZÁZADBÓL. 1576.
[273]
 MEZŐGAZDASÁGI BIRTOKVISZONYOKRA VONATKOZÓ OKMÁNYOK A HÉDERVÁRI LEVÉLTÁRBÓL.
[279]
 SZENNESI ZSIGMOND TEMETVÉNYI VÁRPORKOLÁB UTASÍTÁSA 1627-BŐL.
[280]
 KISMARTONI URADALMI FAÁRSZABÁS 1632-BŐL.
[281]
 A KAPUVÁRI URADALOM UTASÍTÁSA 1633-ból.
[287]
 SELMECZBÁNYA BORMÉRÉSI STATUTOMAI 1633.
[292]
 1637. ESZTENDŐBELI JÖVEDELME PALATINUS URUNK Ő NAGYSÁGÁNAK A JÁSZOK, KISKUNOK ÉS BUJÁKI JÓSZÁGBELIEKTŐL.
[294]
 FÖLDOSZTÁSRÓL VALÓ STATUTUMOK DEBRECZEN VÁROS KÖZLEVÉLTÁRÁBÓL. 1647-1649.
[296]
 KÖRMENDY MIHÁLY, LUDÁNY KASTÉLY PORKOLÁBJÁNAK UTASÍTÁSA 1649-ből.
[299]
 KASSAI FERTÁLYOS TISZTEK UTASITÁSAI A XVII. SZÁZAD VÉGÉRŐL. 1684.
[302]
 KASSA KÜLSŐ JÓSZÁGAI TISZTTARTÓJÁNAK UTASITÁSA 1694.
[305]
 HERDEGEN JÁNOS BERNÁT BUDAI PROVISOR UTASITÁSA 1687-ből.
[307]
 GUARY MIKLÓS PRAEFECTUS JEGYZÉKE A XVII. SZÁZAD VÉGÉRŐL.
[315]
 AZ ERDÉLYI KINCSTÁRI JAVAK BECSLÉSE 1701-ből.
[320]
 A DOMBOVÁRI URADALOM A XVIII. SZÁZAD ELEJÉN.
[339]
 HORVÁTH PÁL NÁNDORFEJÉRVÁRI VICZEBÁN JELENTÉSE 1504.
[341]
 EGERVÁRI GAZDASÁGI UTASITÁS 1629.
[343]
 SZOMOLNOKHUTA BÁNYAFELSZERELÉSEINEK LELTÁRA 1634-ből.
[348]
 IRODALOM.
[348]
 UJ KÖNYVEK.
[370]
 VEGYESEK.
[1]
 {13. évfolyam}
[1]
 A TISZALUCZI VÁM BEVÉTELEI ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA 1516-1520-ig. (Bevezetésül a tiszaluczi név- és vámjog története.) Irta: DR. IVÁNYI BÉLA.
[55]
 A PATKÓ EREDETÉRŐL, VONATKOZÁSSAL AZ ÁRPÁDHÁZKORABELI MAGYAR LELETEKRE. (6 ábrával.) Irta: DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON, kir. állatorvosi főiskolai m.tanár.
[70]
 ADATOK.
[70]
 AZ ESZTERGOMI VARGÁK CZÉHLEVELE 1473-ból MAGYAR FORDITÁSBAN.
[74]
 A FÖLDMÍVELÉS TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ ADATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBÓL. 1559-1614.
[76]
 DRASKOVICH GYÖRGY PÉCSI PÜSPÖKNEK, I. FERDINÁNDNAK A TRIDENTI ZSINATRA KÜLDÖTT KÖVETÉNEK FIZETÉSE 1561-1563-BAN.
[78]
 CSETNEK LELTÁRA 1662-BŐL.
[81]
 MALOMÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK 1666-1725.
[83]
 A BÉCSI HADITANÁCS OLTALOMLEVELE DEBRECZENI KALMÁROK RÉSZÉRE. 1685.
[85]
 NAGY-TAPOLCSÁNY VÁR ÉS URADALOM URBARIUMA A XVII. SZÁZAD KÖZEPÉRŐL.
[95]
 A DOMBOVÁRI KASZNÁR ÉS KULCSÁR UTASÍTÁSA 1755-ben.
[98]
 SEGESVÁR VÁROS JAVASLATA A FÖLDFOGLALÁSOK ÉS ERDŐIRTÁSOK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. (XVIII. század vége.)
[102]
 IRODALOM.
[102]
 107:
[102]
 UJ KÖNYVEK.
[125]
 VEGYESEK


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM