KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Katalógus :: Témák szerint :: Történelem
Ghymesi Forgách Ferencz nagyváradi püspök magyar historiája 1540-1572 Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt / a herczeg Esterházy-féles kéziratból közli Majer Fidél ; bévezette Toldy Ferencz

megnyitás
Értekezések a történeti tudományok köréből : [2. kötet]

megnyitás
Értekezések a történeti tudományok köréből : [3. kötet]

megnyitás
Értekezések a történelmi tudományok köréből : [5. kötet]

megnyitás
Értekezések a történelmi tudományok köréből : [6. kötet]

megnyitás
Értekezések a történelmi tudományok köréből : [7. kötet]

megnyitás
Értekezések a történelmi tudományok köréből : [8. kötet]

megnyitás
Történelmi tár : Évnegyedes folyóirat

megnyitás
Görgey Arthur ifjusága és fejlődése a forradalomig / irta Görgey István

megnyitás
Görgey Arthur a számüzetésben 1849-1867 / eredeti levelek fölhasználásával irta Görgey István

megnyitás
Horvát történelmi repertorium / a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának megbizásából irja Margalits Ede

megnyitás
A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára / ... közli a Magyar Történelmi Társulat

megnyitás
A zsidók története Magyarországon / irta Kohn Sámuel

megnyitás
Székely oklevéltár

megnyitás
Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok / ... közrebocsájtja Barabás Samu

megnyitás
Geographica descriptio comitatus Baranyensis Inferiori Hungariae Transdanubianae ingremiati nec non epitome vicissitudinum, et rerum memorabilium comitatus Baranyensis et liberae regiaeque urbis Quinque-Ecclesiensis / per Georgium Papanek ... concinnata

megnyitás
De regno, regibusque Slavorum : atque cum prisci civilis, et ecclesiastici, tum hujus aevi statu gentis Slavae anno Christi MDCCLXXX. cum permissu superiorum / Georgii Papanek

megnyitás
A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára / a család megbizásából kiadja gróf Károlyi Tibor ; sajtó alá rendezi Géresi Kálmán

megnyitás
Vita sanctorum Stephani regis et Emerici ducis / ad fidem codicum seculi XII, XIII et XV-i recensuit, nonnulla eiusdem aetatis monumenta, disquisitionesque criticas adiecit M. Florianus

megnyitás
Chronica Hungarorum : I. magistri P. Belae regis notarii ; II. magistri Simonis de Keza ; Gesta Hungarorum : III. Chronicon pictum Vindobonense / ad fidem codicum recensuit, observationes, disquisitionem de aetate Belae regis notarii, et animadversiones criticas adiecit M. Florianus

megnyitás
Chronicon Dubnicense : Cum codicibus Sambuci Acephalo et Vaticano, cronicisque Vindobonensi picto et Budensi accurate collatum ; Accesserunt II. Adnotationes chronologicae seculi XII et XIII-i ; III. Chronicon Monacense ; IV. Chronicon Zagrabiense et Varadiense ; V. Joannis de Vtino brevis narratio de regibus Hungariae / recensuit et praefatus est M. Florianus

megnyitás
Chronica minora : I. Chronicon Posoniense ; II. Magistri Rogerii Carmen miserabile ; III. Adnotationes historicae ; IV. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex ; V. Petri Ransani Epitome rerum Hungaricarum / recensuit, et disquisitionem de anno natali S. Stephani regis adiecit M. Florianus ; auspiciis et sumtibus Academiae Scientiarum Hungaricae

megnyitás
Adattár Délmagyarország XVIII. századi történetéhez / ... szerk. Baróti Lajos

megnyitás
Alvinczi Péter okmánytára = Diplomatarium Alvinczianum

megnyitás
Magyar történelmi okmánytár, a Brüsseli Országos Levéltárból és a Burgundi Könyvtárból / összeszedte s lemásolta Hatvani Mihály

megnyitás
Szerémi György II. Lajos és János királyok házi káplánja emlékirata Magyarország romlásáról 1484-1543. / közli Wenzel Gusztáv

megnyitás
Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák, történeti maradványai / összeszedte s jegyzetekkel és oklevéltárral kísérve kiadta Szilágyi Sándor

megnyitás
Altorjai b. Apor Péter munkái / közli Kazinczy Gábor

megnyitás
Br. Apor Péter verses művei és levelei (1676-1752.) / szerk. Szádeczky Lajos

megnyitás
Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb magy. orsz. cancellár esztergomi érsek-primás és kir. helytartó levelezése / közli Ipolyi Arnold

megnyitás
Nicolai Oláh Ludovico IIo regi Hungariae et Mariae reginae a secretis, Ferdinandi I cancellarii, dein archiepiscopi Strigoniensis primatis Regni Hungariae et locumtenentis regii codex epistolaris MDXXVI-MDXXXVIII. / recensuit Arnoldus Ipolyi

megnyitás
Magyar történelmi okmánytár londoni könyv- és levéltárakból

megnyitás
Baronyai Decsi János magyar historiája 1592-1598. / a szerző életével közli Toldy Ferencz

megnyitás
Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből / közli Torma Károly

megnyitás
Késmárki Tököly Imre naplója 1693. 1694. évekből / az eredeti kéziratból közli Nagy Iván

megnyitás
Késmárki Tököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes irásai / közli Thaly Kálmán

megnyitás
Történelmi naplók. 1663-1719. : Ottlÿk György önéletírása ; Bártfai követek naplója az ónodi gyűlésről ; Gr. Teleki Mihály és Pápai János nándor-fejérvári követségének diariuma ; Ifjabb Tsétsi János havi krónikája ; Bivolínyi István töredék-naplója ; Ritter György János sopronyi emlékirata / közli Thaly Kálmán

megnyitás
Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból

megnyitás
Szamosközy István történeti maradványai 1566-1603. / az erdélyi fejedelmek birtokában volt eredeti példányról kiadta Szilágyi Sándor

megnyitás
Historia critica regum Hungariae stirpis Arpadianae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum concinnata a Stephano Katona

megnyitás
Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum concinnata a Stephano Katona

megnyitás
Historia critica regum Hungariae, stirpis Austriacae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum diplomatumque concinnata a Stephano Katona

megnyitás
Rajzok a török világból / Takáts Sándor

megnyitás
Szerb történelmi repertorium / ... irja Margalits Ede

megnyitás
In Romanorum iter per Pannoniae ripam a Tauruno in Gallias ad Leg. XXX. usque, ut illud in Antonini itinerario postremis Wesselingi curis edito describitur, commentarius geographicus occasione repertarum columellarum milliarium concinnatus opera et studio / Stephani Shoenwisner

megnyitás
Dél-Magyarország vagy az ugynevezett Bánság külön történelme / irta Böhm Lénárt

megnyitás
Magyarországi városok régi számadáskönyvei : Selmeczbánya, Pozsony, Beszterczebánya, Nagyszombat, Sopron, Bártfa és Kőrmöczbánya városok levéltáraiból / a Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának megbizásából közli Fejérpataky László

megnyitás
A Váradi Káptalan legrégibb statutumai / a Váradi Káptalan megbizásából közrebocsátja Bunyitay Vincze

megnyitás
Magyarország melléktartományainak oklevéltára = Codex diplomaticus partium Regno Hungariae adnexarum

megnyitás
A Frangepán család oklevéltára

megnyitás
Gróf Károlyi Sándor önéletirása és naplójegyzetei ; Pulay Jánosnak a szathmári békességről irt munkája / kiadta Szalay László

megnyitás
Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben / irta Horváth Mihály

megnyitás
Huszonöt év Magyarország történelméből. : 1823-1848. / irta Horváth Mihály

megnyitás
Régi magyar kapitányok és generálisok / Takáts Sándor

megnyitás
Szegény magyarok / Takáts Sándor

megnyitás
A török hódoltság korából / Takáts Sándor

megnyitás
Emlékezzünk eleinkről / Takáts Sándor

megnyitás
A székely határőrség szervezése 1762-64-ben : Okírattárral (1761-1790) / írta és szerk. Szádeczky Lajos

megnyitás
A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyüjteménye

megnyitás
Geschichte der Deutschen in Ungarn : Ein deutsches Volksbuch / von Raimund Friedrich Kaindl

megnyitás
Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve : 1706-1709 : Függelék: gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyzőkönyve, 1708. / közli Thaly Kálmán

megnyitás


© PTE Könyvtára, 2003-2023. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM