KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Katalógus :: Témák szerint :: Magyarország
Ghymesi Forgách Ferencz nagyváradi püspök magyar historiája 1540-1572 Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt / a herczeg Esterházy-féles kéziratból közli Majer Fidél ; bévezette Toldy Ferencz

megnyitás
Ungarn, in welchem die vorzueglichsten Oerter des Landes in alphabetischer Ordnung angegeben, ihre Lage bestimmt, und mit kurzen Nachrichten, die im gesellschaftlichen Umgange angenehm und nuezlich sind, vorgestellet werden. / von Johann Matthias Korabinszky

megnyitás
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle

megnyitás
Magyarország helységnévtára : tekintettel a közigazgatási, népességi és hitfelekezeti viszonyokra. = Ortslexicon von Ungarn : Mit Bezug auf dir politische und kirchliche Eintheilung der Bevölkerung / szerk. Dvorzsák János = redigirt von Johann Bpt. Dvorzsák

megnyitás
Magyarországi török kincstári defterek / forditotta Velics Antal ; bevezetéssel ellátta és sajtó alá rendezte Kammerer Ernő

megnyitás
A magyar korona országainak 1901. évi külkereskedelmi forgalma / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar korona országainak 1901. évi mezőgazdasági termelése / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar szent korona országainak 1901. évi népszámlálása : Harmadik rész. A népesség részletes leirása / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar korona országainak 1902. évi külkereskedelmi forgalma / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar korona országainak vasutjai az 1900., 1901. és 1902. évben. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar korona országainak halandósági táblázata az 1900. évi népszámlálási és az 1900. és 1901. évi népmozgalmi adatok alapján. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Ötödik rész. A népesség foglalkozásának némely részletei és a vállalati statisztika. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar korona országainak 1903. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Hatodik rész. Az ipar körébe tartozó tisztviselő- és egyéb segédszemélyzet munkaideje és munkabére. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Hetedik rész. A népesség foglalkozása a főbb demografiai adatokkal egybevetve. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Nyolczadik rész. Közszolgálati ágak és szabadfoglalkozások. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar korona országainak 1905. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Kilenczedik rész. A népesség ház- és földbirtokviszonyai. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar szent korona országai rákos betegeinek statisztikája / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal ; az általános jelentést irta Dollinger Gyula

megnyitás
A magyar szent korona országainak 1901-1905. évi külkereskedelmi forgalma. : Első rész. Az egyes árúk forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar szent korona országainak 1906. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
Fiume hajó- és árúforgalma az 1906. és 1907. években. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar szent korona országainak malomipara az 1906. évben. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar szent korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
Fiume hajó- és árúforgalma az 1908. évben. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar szent korona országainak bűnügyi statisztikája az 1904-1908. évekről : Négy grafikai térképpel. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A brief account of some travels in divers parts of Europe, viz. Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carniola, and Friuli : Through a great part of Germany, and The Low-Countries. Through Marca Trevisana, and Lombardy on both sides the Po. [...] / by Edward Brown

megnyitás
Directio methodica processus ivdiciarii ivris consuetudinarii, inclyti regni Hungariae = Rövid igazgatas a' nemes Magyar Orszagnak es hozzá tartozó részeknek szokott törveny folyasirol / per Joannem Kithonich ; mellyet deákbol magyar nyelvre forditott Kaszoni Janos

megnyitás
Magyarország tiszti névtára : 1863

megnyitás
A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. : Második kötet. : Gazdaczimtár / szerk. és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
Értekezések a történeti tudományok köréből : [2. kötet]

megnyitás
Értekezések a történeti tudományok köréből : [3. kötet]

megnyitás
Értekezések a történelmi tudományok köréből : [5. kötet]

megnyitás
Értekezések a történelmi tudományok köréből : [6. kötet]

megnyitás
Értekezések a történelmi tudományok köréből : [7. kötet]

megnyitás
Értekezések a történelmi tudományok köréből : [8. kötet]

megnyitás
Történelmi tár : Évnegyedes folyóirat

megnyitás
Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai / a M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának megbizásából ford. és jegyzetekkel kisérte Karácson Imre

megnyitás
Görgey Arthur ifjusága és fejlődése a forradalomig / irta Görgey István

megnyitás
Görgey Arthur a számüzetésben 1849-1867 / eredeti levelek fölhasználásával irta Görgey István

megnyitás
Századunk névváltoztatásai : Helytartósági és miniszteri engedélylyel megváltoztatott nevek gyűjteménye 1800-1893. / eredeti okmányok alapján összeállította a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság egyik igazgató-választmányi tagja [Szentiványi Zoltán]

megnyitás
Magyarországi boszorkányperek oklevéltára / ... szerk. Komáromy Andor

megnyitás
A magyar korona országainak 1904. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Tizedik rész. Végeredmények összefoglalása : 24 grafikai térképpel. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára / ... közli a Magyar Történelmi Társulat

megnyitás
A magyar birósági szervezet és perjog az árpád-házi és a vegyes-házi királyok alatt. / Hajnik Imre

megnyitás
Magyarország bányászatának kritikai története. / irta Wenzel Gusztáv

megnyitás
A zsidók története Magyarországon / irta Kohn Sámuel

megnyitás
A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig : Történeti tanúlmány / Fraknói Vilmos

megnyitás
A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása / a Magyar Tudományos Akademia megbizásából készítette Hunfalvy János

megnyitás
A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeirás eredményei : 5 grafikai táblázattal / ... szerk. és kiadja az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal

megnyitás
Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 1720-21. / ... szerk. és kiadja az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal

megnyitás
Repertorium locorum objectorumque in XII. tabulis mappae Regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae, et Confiniorum Militarium Magni item Principatus Transylvaniae occurrentium / quas aeri incisas vulgavit Joannes Lipszky de Szedlicsna

megnyitás
A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája / ... szerk. és kiadja az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal

megnyitás
A középkori várak különös tekintettel Magyarországra / Könyöki József ; ... sajtó alá rendezte Nagy Géza

megnyitás
A községi közigazgatás kézikönyve. : Községi és körjegyzők, községi előljárók, szolgabirák, megyebizottmányi tagok, adó és katona ügygyel foglalkozók, ügyvédek, lelkészek, tanitók; de különösen község jegyzői vizsgára készülők részére : Elméleti és gyakorlati utmutató / a legujabb törvények alapján irta Dobozi István

megnyitás
A Nagy Per : Mely ezer éve folyik s még sincs vége / Eötvös Károly

megnyitás
Magyar erdészeti oklevéltár : Magyarország ezredéves fennállásának emlékére / kiadja az Országos Erdészeti Egyesület ; szerk. és történeti bevezetéssel ellátta az egyesület megbizásából Tagányi Károly

megnyitás
Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején : A pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve = Geographia ecclesiastica Hungariae ineunte saeculo XIVo : E tabulis rationes collectorum pontificiorum a. 1281-1375 referentibus eruta digesta illustrata / ... szerk. Ortvay Tivadar = ... edidit Theodorus Ortvay

megnyitás
Universalis schematismus ecclesiasticus venerabilis cleri romano- et graeco-catholici saecularis et regularis incliti Regni Hungariae Partiumque eidem adnexarum nec non Magni Principatus Transilvaniae / sub benigno-gratiosa protectione excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici per Aloysium Reesch de Lewald pro anno 1842/3 redactus

megnyitás
Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújitás korából

megnyitás
Notitia Hvngaricae rei nvmariae ab origine ad praesens tempvs / avctore Stephano Schoenvisner

megnyitás
Magyarország' ekkorig ismeretes pénzei, lerajzolva, történeti 's pénztudományi kútfők után megmagyarázva / előterjeszti Rupp Jakab

megnyitás
Damiani Fuxhoffer benedictini Pannonii Monasteriologiae regni Hungariae libri duo totidem tomis comprehensi / recognovit ad fidem fontium revocavit et auxit Maurus Czinár

megnyitás
Introductio in artem diplomaticam praecipue Hungaricam : Cum III. tabulis aeri incisiis / Martini Schwartner

megnyitás
Annus a nativitate Salvatoris nostri Jesu Christi [...] communis dierum [...] stylo gregoriano, et juliano deductus, sive calendarium in usum utriusque ecclesiae, exhibens seriem festorum, profestorum, & jejuniorum ; Observationes deinde astronomicas ad meridianum Budensem, & elevationem poli 47. gr. 30. m. reductas ; Dies item nundinarum, postarum cursum, tabellas censuum, valorem aureorum, etc. etc.

megnyitás
A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára / a család megbizásából kiadja gróf Károlyi Tibor ; sajtó alá rendezi Géresi Kálmán

megnyitás
A magyarhoni protestáns egyház története : A művelt közönség számára / Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József közreműködésével szerk. Zsilinszky Mihály

megnyitás
Régi magyar szakácskönyvek / közli Radvánszky Béla

megnyitás
Vita sanctorum Stephani regis et Emerici ducis / ad fidem codicum seculi XII, XIII et XV-i recensuit, nonnulla eiusdem aetatis monumenta, disquisitionesque criticas adiecit M. Florianus

megnyitás
Chronica Hungarorum : I. magistri P. Belae regis notarii ; II. magistri Simonis de Keza ; Gesta Hungarorum : III. Chronicon pictum Vindobonense / ad fidem codicum recensuit, observationes, disquisitionem de aetate Belae regis notarii, et animadversiones criticas adiecit M. Florianus

megnyitás
Chronicon Dubnicense : Cum codicibus Sambuci Acephalo et Vaticano, cronicisque Vindobonensi picto et Budensi accurate collatum ; Accesserunt II. Adnotationes chronologicae seculi XII et XIII-i ; III. Chronicon Monacense ; IV. Chronicon Zagrabiense et Varadiense ; V. Joannis de Vtino brevis narratio de regibus Hungariae / recensuit et praefatus est M. Florianus

megnyitás
Chronica minora : I. Chronicon Posoniense ; II. Magistri Rogerii Carmen miserabile ; III. Adnotationes historicae ; IV. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex ; V. Petri Ransani Epitome rerum Hungaricarum / recensuit, et disquisitionem de anno natali S. Stephani regis adiecit M. Florianus ; auspiciis et sumtibus Academiae Scientiarum Hungaricae

megnyitás
Alvinczi Péter okmánytára = Diplomatarium Alvinczianum

megnyitás
Magyar történelmi okmánytár, a Brüsseli Országos Levéltárból és a Burgundi Könyvtárból / összeszedte s lemásolta Hatvani Mihály

megnyitás
Szerémi György II. Lajos és János királyok házi káplánja emlékirata Magyarország romlásáról 1484-1543. / közli Wenzel Gusztáv

megnyitás
Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák, történeti maradványai / összeszedte s jegyzetekkel és oklevéltárral kísérve kiadta Szilágyi Sándor

megnyitás
Br. Apor Péter verses művei és levelei (1676-1752.) / szerk. Szádeczky Lajos

megnyitás
Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb magy. orsz. cancellár esztergomi érsek-primás és kir. helytartó levelezése / közli Ipolyi Arnold

megnyitás
Nicolai Oláh Ludovico IIo regi Hungariae et Mariae reginae a secretis, Ferdinandi I cancellarii, dein archiepiscopi Strigoniensis primatis Regni Hungariae et locumtenentis regii codex epistolaris MDXXVI-MDXXXVIII. / recensuit Arnoldus Ipolyi

megnyitás
Magyar történelmi okmánytár londoni könyv- és levéltárakból

megnyitás
Baronyai Decsi János magyar historiája 1592-1598. / a szerző életével közli Toldy Ferencz

megnyitás
Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből / közli Torma Károly

megnyitás
Késmárki Tököly Imre naplója 1693. 1694. évekből / az eredeti kéziratból közli Nagy Iván

megnyitás
Késmárki Tököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes irásai / közli Thaly Kálmán

megnyitás
Történelmi naplók. 1663-1719. : Ottlÿk György önéletírása ; Bártfai követek naplója az ónodi gyűlésről ; Gr. Teleki Mihály és Pápai János nándor-fejérvári követségének diariuma ; Ifjabb Tsétsi János havi krónikája ; Bivolínyi István töredék-naplója ; Ritter György János sopronyi emlékirata / közli Thaly Kálmán

megnyitás
Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból

megnyitás
Szamosközy István történeti maradványai 1566-1603. / az erdélyi fejedelmek birtokában volt eredeti példányról kiadta Szilágyi Sándor

megnyitás
A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. : Első rész. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal

megnyitás
Historia critica regum Hungariae stirpis Arpadianae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum concinnata a Stephano Katona

megnyitás
Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum concinnata a Stephano Katona

megnyitás
Historia critica regum Hungariae, stirpis Austriacae / ex fide domesticorum et externorum scriptorum diplomatumque concinnata a Stephano Katona

megnyitás
Rajzok a török világból / Takáts Sándor

megnyitás
Politikai igazgatás, avagy a' magyar országi tekintetes nemes vármegyék' politikai szerkeztetésének és igazgatások módjainak, úgy nem külömben azon nemes megyék, melly politikai igazgató székek által, és miképpen való kormányoztatásoknak rövid leirása. : kiadta Puky Károly

megnyitás
Szláv törekvések és a magyar elem. / irta Sz. I.

megnyitás
Magyarországi városok régi számadáskönyvei : Selmeczbánya, Pozsony, Beszterczebánya, Nagyszombat, Sopron, Bártfa és Kőrmöczbánya városok levéltáraiból / a Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának megbizásából közli Fejérpataky László

megnyitás
Magyarország melléktartományainak oklevéltára = Codex diplomaticus partium Regno Hungariae adnexarum

megnyitás
A Frangepán család oklevéltára

megnyitás
Gróf Károlyi Sándor önéletirása és naplójegyzetei ; Pulay Jánosnak a szathmári békességről irt munkája / kiadta Szalay László

megnyitás
Statistik des Königreichs Ungern : Ein Versuch / von Martin v. Schwartner

megnyitás
Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben / irta Horváth Mihály

megnyitás
Huszonöt év Magyarország történelméből. : 1823-1848. / irta Horváth Mihály

megnyitás
Régi magyar kapitányok és generálisok / Takáts Sándor

megnyitás
Szegény magyarok / Takáts Sándor

megnyitás
A török hódoltság korából / Takáts Sándor

megnyitás
Emlékezzünk eleinkről / Takáts Sándor

megnyitás
A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyüjteménye

megnyitás
Juris prudentia practica seu commentarius novus in jus Hungaricum / compositus a Stephano Huszty

megnyitás
Formulae solennes styli in Cancellaria, Curiaque Regum, foris minoribus, ac locis credibilibus, authenticisque Regni Hungariae olim usitati / quas in subsidibum diplomaticae, ac veteris iurisprudentiae Hungaricae potissimum practicae ante-Verböczianae e coaevis codicibus manuscriptis collectas edidit Martinus Georgius Kovachich Senquiciensis

megnyitás
Szerb szózat a magyar nemzethez / irta Ergovics Uros

megnyitás
Geschichte der Deutschen in Ungarn : Ein deutsches Volksbuch / von Raimund Friedrich Kaindl

megnyitás
Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve : 1706-1709 : Függelék: gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyzőkönyve, 1708. / közli Thaly Kálmán

megnyitás


© PTE Könyvtára, 2003-2023. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM